Chwilio'r wefan
English
House

Cael trafferth gyda'ch taliadau Treth y Cyngor?

Problemau wrth dalu'ch bil? Os ydych yn cael anhawster wrth wneud taliadau rheolaidd, peidiwch ag anwybyddu'r sefyllfa oherwydd y gallai hynny olygu y bydd rhaid i chi dalu rhagor o gostau a ffïoedd ar ben yr hyn y mae'n rhaid i chi ei dalu eisoes.

Cysylltwch â ni i drafod eich opsiynau. Efallai y byddwn yn gofyn am fanylion eich incwm a'ch gwariant er mwyn helpu i benderfynu ar drefniant talu derbyniol.

Ar incwm isel?

Os ydych ar incwm isel, gallech chi hawlio Gostyngiad Treth y Cyngor

Cyngor ar ddyledion

Beth sy'n digwydd os nad wy'n talu?

  • Os ydych yn colli rhandaliad, byddwch yn derbyn hysbysiad atgoffa a fydd yn rhoi saith niwrnod i chi wneud unrhyw daliadau sy'n weddill.
  • Os nad ydych yn gwneud hynny o fewn yr amser, byddwch yn colli'ch hawl i dalu mewn rhandaliadau. 
  • Neu os ydych yn colli taliadau eto ar ôl derbyn ail lythyr atgoffa, byddwch yn colli'ch hawl i dalu mewn rhandaliadau a bydd hysbysiad yn gofyn i chi dalu'r swm ydd ar ôl yn cael ei anfon atoch.
  • Os na chaiff y swm hwn ei dalu, byddwn yn cyflwyno gwŷs i adennill y swm sy'n weddill yn ogystal â chostau.
  • Ein costau gwŷs yw £40.00,

Gorchymyn Atebolrwydd

Gallwn gyflwyno cais i lys yr ynadon am orchymyn atebolrwydd. Byddwch yn derbyn gwŷs a fydd yn rhoi gwybod i chi pryd bydd y llys yn ystyried y cais a'r swm rydym yn dymuno ei adennill. Y swm hwn fydd swm treth y cyngor sy'n weddill yn ogystal â chostau a godwyd arnom ni am gyflwyno'r cais. Ein costau gwŷs yw £40.00 gyda chostau gorchymyn atebolrwydd o £30.00, sef cyfanswm o £70.00. Mae gennych yr hawl i fynd i wrandawiad y llys a chynnig tystiolaeth dros beidio â gwneud y gorchymyn.

Os bydd y llys yn rhoi gorchymyn atebolrwydd, mae hawl gyfreithiol gennym i ofyn am wybodaeth benodol gennych am eich cyflogaeth a'ch incwm i'n helpu i benderfynu sut i adennill y ddyled. Mae'n ofyniad cyfreithiol i chi roi'r wybodaeth hon i ni.

Dyma'r prif ddulliau o adennill arian:

Gorchymyn Atafaelu Enillion - Gallwn orchymyn eich cyflogwr i adennill y swm yn uniongyrchol o'ch tâl neu'ch cyflog a'i dalu'n syth i ni.

Didyniadau o Gymhorthdal Incwm/Lwfans Ceisio Gwaith/Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a Chredyd Pensiwn - Os ydych yn derbyn unrhyw un o'r budd-daliadau hyn, gallwn wneud cais i ddidynnu arian yn uniongyrchol o'r budd-dal. Gwneir didyniadau ar gyfradd 5% o'r lwfans personol ar gyfer hawliwr unigol nad yw'n iau na 25 oed.

Defnyddio gweithredwr gorfodi (a adwaenid yn flaenorol fel beili) - Gallwn ddefnyddio gweithredwr gorfodi i adennill y ddyled, gan gynnwys cymryd rheolaeth ar nwyddau a'u gwerthu. Nodir y costau perthnasol mewn deddfwriaeth - gallant fod yn eithaf sylweddol a byddwch chi'n atebol am eu talu. Rydym yn eich cynghori'n gryf i atal problemau rhag cyrraedd y pwynt hwn.

Unwaith y caiff dyled gorchymyn atebolrwydd ei throsglwyddo i weithredwr gorfodi, codir ffi o £75 arnoch (am bob gorchymyn) i dalu am gost y gweithredwr yn cysylltu â chi ac yn sicrhau eich bod yn talu'r ddyled yn llawn (gan gynnwys eu ffi nhw).

Os ydych yn anwybyddu ymdrechion y gweithredwr i gysylltu â chi i drefnu taliad, bydd y gweithredwr yn ymweld â chi ac yn codi ffi ychwanegol arnoch am o leiaf £235. Bydd yr ail ffi hon yn uwch os yw swm treth y cyngor nad ydych wedi'i dalu ar y gorchymyn (gorchmynion) atebolrwydd ar y pryd yn fwy na £1,500. Bydd y ffi'n cynyddu 7.5% o'r rhan honno o'r ddyled sy'n fwy na £1,500. Er enghraifft, os oes arnoch £2,000 o dreth y cyngor i'w dalu, yr ail ffi fydd £325 yn ogystal â 7.5% o £500 (h.y. £2,000 namyn £1,500), sef £38 (yn ôl y rheoliadau, caiff unrhyw ffracsiwn o £1 ei dalgrynnu i fyny i £1). Felly, yn yr enghraifft hon, yr ail ffi fydd £273. Codir ffïoedd ychwanegol os cymerir camau gweithredu i werthu'ch nwyddau.

Mae opsiynau eraill ar gyfer camau gorfodi'n cynnwys dwyn achos methdaliad ac, yn achos dyled o £5,000 neu fwy, orchymyn codi tâly gallwn gyflwyno cais amdano i'r llys sirol i godi tâl ar eich eiddo.

Rwyf wedi derbyn nodyn atgoffa i dalu Treth y Cyngor

Beth i'w wneud os caiff llythyr atgoffa ei anfon atoch.

Rwyf wedi derbyn rhybudd terfynol Treth y Cyngor

Os ydych wedi cael hysbysiad terfynol, peidiwch â'i anwybyddu.

Rwyf wedi derbyn gwŷs llys am beidio â thalu Treth y Cyngor

Gweithredwch nawr os ydych wedi cael gwŷs i fynd i'r llys.

Mae beili neu asiant gorfodi wedi cysylltu â mi ynghylch Treth y Cyngor

Beili wedi cysylltu â chi? Gweithredwch ar unwaith.

Mae angen cyngor ariannol arnaf

Ffynonellau cyngor ariannol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM