Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Rhagfyr 2016

Swansea Bay 10k

Dyddiad wedi'i bennu ar gyfer Ras 10K Bae Abertawe Admiral

Gall y rhai sy'n frwd dros ffitrwydd, y rhai sy'n codi arian dros elusennau ac addunedwyr Blwyddyn Newydd osod dyddiad yn eu calendrau ar gyfer 2017.

Homeless dinner at the Brangwyn

Cinio Nadolig am ddim i bobl ddigartref Abertawe

Mae pobl ddigartref a diamddiffyn Abertawe wedi mwynhau cinio Nadolig am ddim yn Neuadd Brangwyn y ddinas.

Lansio ymgynghoriad ar gynlluniau gwario £400m y cyngor

Rhoddir y cyfle i breswylwyr ar draws Abertawe i ddweud eu dweud o ran cynlluniau'r cyngor i wario £400m dros y flwyddyn ariannol sy'n dod.

 Pupils at the attendance awards at ceremony at Swansea Civic Centre

Y Nadolig yn dod yn gynnar i ddisgyblion sy'n gwybod pam y mae'r ysgol mor bwysig

Roedd beic newydd, consolau cyfrifiadur a hyd yn oed taith ddosbarth i ardal chwarae meddal ymysg y gwobrau a oedd ar gael pan gafodd plant y mae eu presenoldeb yn rhagorol neu wedi gwella eu gwahodd i Ganolfan Ddinesig Abertawe am y seremoni wobrwyo gyntaf erioed.

Rhossili.

Cardiau fideo Nadolig yn codi proffil Bae Abertawe fel cyrchfan

Mae miloedd o gardiau fideo Nadolig wedi cael eu hanfon ar-lein er mwyn annog pobl i ymweld â Bae Abertawe yn y flwyddyn newydd.

Wonderland2016

Chwe ffordd o ddiddanu'r plant yn yr wythnos cyn y Nadolig

Mae'r ysgolion wedi gorffen ar gyfer y Nadolig ond mae wythnos i fynd o hyd cyn y diwrnod mawr. Dyma rai ffyrdd addas i'r teulu o ddifyrru'r plant cyn i Siôn Corn gyrraedd:

Dinas a Sir Abertawe.

Miloedd o gartrefi eraill i elwa o waith gwella sylweddol

Bydd mwy na 2,000 o gartrefi cyngor yn Abertawe'n elwa o osod ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd ym mlwyddyn ariannol 2017/2018.

Rhossili.

Gwerth miliynau o bunnoedd o gyhoeddusrwydd byd-eang i Fae Abertawe

Mae cyhoeddusrwydd sy'n werth dros £2m am Fae Abertawe fel cyrchfan i ymwelwyr wedi ymddangos mewn papurau newydd, blogiau a chylchgronau ym mhedwar ban byd eleni.

Royal Life Saving Society logo

"Peidiwch ag yfed a boddi" - rhybudd i bartïwyr Abertawe amser y Nadolig

Gyda tymor y partïon Nadolig eisoes ar ei anterth, atgoffir pobl yn Abertawe eto am beryglon yfed gormod o alcohol ger dŵr.

Guildhall

Cinio Nadolig am ddim i bobl ddigartref a diamddiffyn yn Abertawe

Caiff cinio Nadolig am ddim gyda'r holl drimins ei gynnig i bobl ddigartref a diamddiffyn yn Abertawe'n ddiweddarach y mis hwn.

Dinas a Sir Abertawe.

Cyllid ychwanegol i ysgolion yn Abertawe dan gynlluniau cyllidebol y cyngor

Bydd ysgolion yn Abertawe'n derbyn £1.8m yn fwy o ran cyllid uniongyrchol y flwyddyn nesaf dan gynlluniau cyllidebol y cyngor, yn ogystal â'r £700,000 a gyhoeddwyd eisoes.

Cadw parciau a strydoedd Abertawe fel pin mewn papur yn y dyfodol

Mae cyfleoedd masnachol newydd a gwaith partneriaeth agosach â chymunedau'n cael eu cynnig i gadw strydoedd a pharciau Abertawe fel pin mewn papur yn y dyfodol.

St David's development site

Adborth yn cael ei geisio am syniadau i adfywio canol y ddinas

Bu bron 800 o bobl yn ymweld ag arddangosfa gyhoeddus yng nghanol dinas Abertawe, lle'r oedd gan bobl gyfle i rannu eu barn am y syniadau a'r cysyniadau i adfywio safle datblygu Dewi Sant.

Chris Coleman

Dyddiad cau ar gyfer enwebiadau Gwobrau Chwaraeon Abertawe yn prysur nesáu

Mae gan bobl y cyfle i roi rhodd Nadolig wahanol eleni drwy enwebu tîm neu berson ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Abertawe 2016.

Hillary Clinton

Canfod cysylltiadau Hillary Clinton ag Abertawe

Mae cysylltiadau'r gwleidydd pwysig o America, Hillary Clinton, ag Abertawe wedi'u darganfod.

Christmas Candlelight Image

Mwynhau'r Nadolig yng Ngolau Cannwyll yn y Brangwyn

Mae'r Nadolig yng Ngolau Cannwyll yn dychwelyd i Neuadd Brangwyn Abertawe, gan ddod llawer o hwyl yr ŵyl cyn y Nadolig.

Dinas a Sir Abertawe.

Preswylwyr i ddweud eu dweud ar ofal cartref i bobl hŷn

Gallai preswylwyr gael y cyfle i ddylanwadu ar sut y darperir gofal yn y cartref i bobl hŷn yn y dyfodol.

Dylan Thomas play

Disgyblion yn rhoi adroddiad rhagorol i raglen gelf yn ysgolion Abertawe

Mae rhaglen gelf gyffrous ac amrywiol ar gyfer ysgolion ar draws Abertawe wedi derbyn adroddiad diwedd blwyddyn rhagorol gan ddisgyblion ac athrawon.

Lumley school vid

Maer brenhines y byd actio, Joanna Lumley, wedi gwneud ei rhan hi i sicrhau bod ffilm Nadolig ysgol o Abertawe yn arbennig iawn

Mae Ysgol Pen-y-Bryn wedi cysylltu â seren y sgrîn sydd wedi darparu'r troslais ar gyfer ffilm wedi'i hanimeiddio y mae'r plant wedi ei seilio ar The Little Match Girl gan Hans Christian Andersen.

Dinas a Sir Abertawe.

Newidiadau sylweddol i wella cyfleoedd bywyd pobl ifanc ddiamddiffyn yn Abertawe

Mae cynlluniau i drawsnewid addysg ar gyfer rhai o bobl ifanc fwyaf diamddiffyn Abertawe a gwella'u cyfleoedd bywyd yn sylweddol yn mynd gerbron cabinet y cyngor.

Dinas a Sir Abertawe.

Camau gweithredu ar waith yn Abertawe i gael gwared ar gerbydau wedi'u gadael

Mae dros 90 o gerbydau sydd wedi'u gadael neu heb dreth wedi cael eu symud o strydoedd Abertawe ers mis Awst 2016.

Dinas a Sir Abertawe.

Mwy o strydoedd i elwa o derfynau cyflymder is 20mya

Caiff terfynau cyflymder is 20mya eu cyflwyno ger nifer o ysgolion yn ninas Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM