Chwilio'r wefan
English

Ceir wedi parcio'n rhwystro cerbydau casglu gwastraff

Mae modurwyr yn cael eu hannog i barcio'n gyfrifol er mwyn sicrhau bod gwastraff yn cael ei gasglu ar draws y ddinas.

Waste collection

Mae Cyngor Abertawe'n gwneud y cais hwn yn dilyn achosion dros yr wythnosau diweddar lle mae ceir sydd wedi parcio'n anghyfrifol yn rhwystro cerbydau casglu gwastraff rhag cyrraedd nifer o strydoedd.

Mae Stryd yr Hafod a Chlôs Beechtree yn y Clâs ymysg y strydoedd nad yw'r timau casglu gwastraff stryd wedi gallu cael mynediad iddynt yn ystod eu teithiau boreol.

Mae'r cyngor yn atgoffa preswylwyr bod rhaid i gerbydau casglu gwastraff arbenigol gael mynediad i strydoedd ar draws y ddinas er mwyn casglu gwastraff sachau du, ailgylchu ymyl y ffordd a gwastraff gardd.

Meddai llefarydd ar ran Cyngor Abertawe, "Mae preswylwyr weithiau'n tybio nad ydym wedi ceisio casglu eu gwastraff pan na fydd wedi'i gasglu, ond mae hyn yn aml oherwydd problemau mynediad.

"Yn yr wythnosau diweddar, cafwyd problemau mewn nifer o strydoedd lle mae ceir sydd wedi parcio'n anghyfrifol wedi rhwystro mynediad ar gyfer ein cerbydau casglu gwastraff. Rydym bob amser yn dychwelyd yn hwyrach yn y dydd, ond weithiau mae'r ceir sydd wedi parcio'n anghyfrifol yn dal i fod yno, gan rwystro mynediad hyd yn oed i'n cerbydau casglu gwastraff llai. Mae enghreifftiau diweddar wedi cynnwys ceir yn parcio'n uniongyrchol gyferbyn â'i gilydd ar fynediad i stryd, sy'n golygu na fyddai cerbydau'r gwasanaethau brys yn gallu cael mynediad chwaith.

"Mae anfon criwiau yn ôl i ardaloedd nad ydym wedi gallu eu cyrraedd hefyd yn costio mwy o arian i'r cyngor. Gallwn sicrhau preswylwyr fod methu casglu gwastraff am y rhesymau hyn yr un mor rhwystredig i'r cyngor ag ydyw iddyn nhw, felly byddem yn annog modurwyr i feddwl am materion mynediad wrth barcio eu ceir."

Mae preswylwyr yn Abertawe wedi helpu i ailgylchu oddeutu 70,000 tunnell o ddeunydd ailgylchu yn ystod cyfnod o ddeuddeg mis.

Mae'r ffigur hefyd yn gynnydd o 7,000 tunnell ar y flwyddyn flaenorol ac mae wedi helpu'r cyngor i gyrraedd targed ailgylchu Llywodraeth Cymru o 58%. Mae Abertawe bellach ar 59.20%.

Bydd angen i bob cyngor yng Nghymru ailgylchu 64% o'i wastraff erbyn 2020.

Tynnodd yr adroddiad sylw hefyd at ostyngiad yn swm y gwastraff a anfonwyd i safleoedd tirlenwi. Yn 2015/2016, anfonwyd 44,633 tunnell o wastraff i safleoedd tirlenwi. Mae'r ffigur 3,000 tunnell yn llai na'r hyn a anfonwyd yn 2014/2015.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM