Chwilio'r wefan
English

Cyhoeddi enillydd Gwobr Rho 5

Dathlodd Abertawe gyflawniadau plant a phobl ifanc ysbrydoledig yn y ddinas yng Ngwobrau Rho 5, a gynhelir yn flynyddol, neithiwr.

High 5 Awards Winners 2016 group shot

Cyflwynodd capten Clwb Pêl-droed Abertawe, Leon Britton, anrhydeddau i'r rhai sydd wedi goresgyn rhwystrau i fod y gorau y gallant fod neu sy'n gwella bywydau pobl eraill yn eu teuluoedd, eu hysgolion neu eu cymunedau.

Unwaith eto, mae'r gwobrau wedi profi bod pobl ifanc yn y ddinas hon yn anhygoel, yn wydn, yn weithgar, yn ofalgar ac yn benderfynol.

Ymhlith yr enillwyr roedd grŵp sy'n gweithio'n ddiflino i ddathlu amrywiaeth a hyrwyddo cytgord drwy ddealltwriaeth ar draws cymunedau Abertawe.

Anrhydeddodd y beirniaid ferch ifanc sy'n cefnogi ei mam wrth iddi frwydro yn erbyn canser ac arddegwr na fydd yn caniatáu i salwch amharu ar waith caled a llwyddiant mewn arholiadau.

Roedd yr enillwyr eraill yn cynnwys bachgen a newidiodd ei ymddygiad i sicrhau bod ei ysgol a'i gymuned yn lle gwell, arddegwyr sydd wedi ffynnu yn eu bywydau er gwaethaf plentyndod cythryblus, a rhieni ifanc ysbrydoledig sydd wedi trechu anawsterau er lles dyfodol eu plant eu hunain.

Meddai Leon Britton, llysgennad y gwobrau a chwaraewr canol cae campus yr Elyrch, "Roedd yn noson emosiynol iawn ac ni fyddaf byth yn ei hanghofio. Rwy'n teimlo'n freintiedig fy mod wedi cwrdd â rhai o'r bobl ifanc hyfrytaf yn y ddinas hon.

"Roedd yr enillwyr i gyd yn ardderchog ond rwyf am i'r holl bobl ifanc a enwebwyd wybod ein bod yn cydnabod eu cyflawniadau hwy hefyd. Roedd gan y beirniaid dasg anodd iawn. Rwy'n rhoi 5 i chi i gyd.

"Gobeithio y bydd pobl yn edrych ar Wobrau Rho 5 ac yn cydnabod bod pobl ifanc arbennig yn Abertawe a pha mor bwysig eu bod hwy i'w teuluoedd, ein hysgolion a'n cymunedau. Maent yn ysbrydoliaeth i ni i gyd."

Cyhoeddwyd y gwobrau, a gynhelir gan Gyngor Abertawe a'i bartneriaid, yn Stadiwm Liberty neithiwr (nos Iau, 29 Medi).

Cynhaliwyd Gwobrau Rho 5 am y pumed tro eleni. Enwebwyd mwy na 350 o bobl dan 25 oed fel unigolion neu fel rhan o grwpiau eleni.

Cafwyd enwebiadau gan ffrindiau, teulu, ysgolion, staff y cyngor a sefydliadau gwirfoddol mewn ymdrech i ddathlu eu gwaith caled a'u cyflawniadau.

Mae'r gwobrau yn agored i unrhyw blentyn, person ifanc neu grŵp mewn tair ystod oedran, sef hyd at 13 oed, rhwng 14 a 19 oed, a phobl rhwng 20 a 25 oed.

Caiff y gwobrau eu noddi gan Goleg Gŵyr Abertawe, a'u cefnogi gan Glwb Pêl-droed Dinas Abertawe, The Wave, Clwb Rotari Abertawe, Trade Tyres Swansea, Cymdeithas Adeiladu Abertawe, Day's Rental, Gwasanaethau Amgylcheddol Stenor, Tîm Ailgylchu Cyngor Abertawe, Swyddfa'r Arglwydd Faer, Dragon Events a Gwesty'r Dragon.

Enillwyr:

 • Gwobr Cyflawniad Grŵp

Comisiynwyr Ifanc 4C's

Mae'r grŵp hwn o blant rhwng 14 a 18 oed sy'n derbyn gofal wedi bod yn flaenllaw wrth wella bywydau pobl ifanc eraill mewn gofal yn Abertawe ac ar draws Cymru. Mae eu gwaith wedi nodi adnoddau, cryfderau a gwendidau yn y systemau lleoliadau maeth presennol ac mae wedi dylanwadu ar ba wasanaethau a gyflwynir i blant a sut y'u cyflwynir. Maent hefyd wedi creu fideo'n seiliedig ar "Dragon's Den" er mwyn annog eraill i wneud yr un peth.

 • Gwobr Gymunedol Grŵp

Chips, Curry and Cappuccino

Mae'r grŵp hwn o bobl ifanc rhwng 14 a 24 oed wedi dod ynghyd i weithio'n ddiflino i ddathlu amrywiaeth a hyrwyddo cytgord drwy ddealltwriaeth ar draws cymunedau Abertawe. Ymrwymodd 19 aelod o'r tîm dros 500 awr o'u hamser yn wirfoddol er mwyn galluogi pobl o gymunedau Bangladeshaidd, Tsieineaidd, Eidalaidd a rhai o'r Dwyrain Canol i rannu eu straeon am ymfudo i Abertawe, yn ogystal ag ymchwilio i ymfudo yn y ddinas yn Archifau Gorllewin Morgannwg. Mae'r ffilm a'r arddangosfa y maent wedi'u creu'n herio ystrydebau. Maent hefyd wedi datblygu pecyn addysgu gydag Ysgol Gynradd San Helen i addysgu pob disgybl CA2 yn y ddinas am amrywiaeth, treftadaeth a diwylliant mewn modd difyr, rhyngweithiol sy'n addas i bobl ifanc.

 • Cyflawniad 14-19 oed

John Nelson

Mae'r bachgen 17 oed yn gweithio'n galed tuag at yrfa addawol fel mecanydd. Nid yw wedi caniatáu i ddigartrefedd ei atal rhag symud ymlaen yn ei fywyd, gan wella ei bresenoldeb yn yr ysgol a'i ganlyniadau mewn arholiadau drwy blwc, dyfalbarhad a gwaith caled. Mae wedi tawelu'r rhai a oedd yn amau a fyddai'n llwyddo drwy gael y canlyniadau y mae eu hangen arno i ddilyn ei hoff yrfa. Mae hefyd yn gweithio i gefnogi myfyrwyr eraill yn y coleg i'w helpu i barhau â'u gyrfaoedd academaidd. 

 • Cydnabyddiaeth 14-19 oed

Tia Aldron

Yn 16 oed, mae gan Tia'r plwc a'r penderfyniad sydd wedi'i galluogi i herio'r disgwyl a chyflawni ei photensial. Yn y gorffennol, mae hi wedi helpu gofalwyr ifanc eraill. Mae wedi goresgyn gorbryder a gwrthod rhoi'r gorau i'w haddysg, gan herio penderfyniadau a gwneud y gwaith i brofi pawb yn anghywir a llwyddo.

 • Cydnabyddiaeth hyd at 13 oed

Sydney Norman

Mae'r dewrder a'r gwydnwch anhygoel a ddangosir gan Sydney Norman, sy'n 11 oed, yn ysbrydoledig. Mae wedi helpu a chefnogi'i mam yn fawr i frwydro yn erbyn salwch difrifol. Byddai hyn yn anodd i unrhyw un, ond roedd yn rhaid iddi hefyd ymdopi â cholli ei thad yn ifanc iawn. Mae'r ferch benderfynol a chref hon yn gweithio'n galed i lwyddo yn ei haddysg.

 • Cyflawniad hyd at 13 oed

Chiara Robinson

Mae'r ferch 13 oed hon wedi dangos dewrder anhygoel yn wyneb salwch anodd ac mae ei hagwedd gadarnhaol, ei phersonoliaeth hynod siriol a'i phenderfyniad pur i beidio â chaniatáu i'w hanawsterau reoli ei bywyd yn ysbrydoledig. Nid yw Chiara wedi caniatáu i hyn amharu ar ei hastudiaethau nac effeithio'n negyddol ar yr ysgol ar unrhyw adeg. Pan fo'n rhy sâl i fod yn yr ysgol, hi yw'r person cyntaf i ofyn am waith i'w gwblhau gartref.

 • Y Gymuned hyd at 13 oed

Corey Michael

Mae'r disgybl hwn o Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed wedi dioddef o ADHD ers ei fod yn ddwy flwydd oed, ond mae wedi achub ar gyfleoedd i wneud ei ysgol a'i gymuned leol yn lle gwell. Yn yr ysgol, mae ei waith caled a'i awydd i weithio'n dda gydag eraill i gyflawni darn o waith ar gyfer gardd yr ysgol yn dod i'r amlwg.  Mae'n helpu Brigâd y Bechgyn yn ei gymuned i glirio a chynnal tiroedd eglwys leol. Mae hefyd yn help mawr i'w fam fel garddwr y teulu.

 • Cydnabyddiaeth 20-25 oed

Lucy Fethany-Wilks

Mae Lucy Fethany-Wilks, sy'n fam, yn haeddu Gwobr Rho 5 am weithio mor galed i fod y fam orau y gall fod, er gwaethaf trafferthion ei phlentyndod a'i harddegau ei hun. Mae bod yn fam wedi newid ei meddylfryd yn llwyr ac mae'n gwneud popeth o fewn ei gallu i roi bywyd gwell a hapusach i'w merch fach na'r hyn a brofwyd ganddi hi ei hun. Mae ei merch yn ffynnu oherwydd yr ymrwymiad a'r dyfalbarhad hwnnw. Mae Lucy, sy'n 25 oed, hefyd yn cefnogi rhieni eraill i wneud newidiadau cadarnhaol yn eu bywydau.

 • Cyflawniad 20-25 oed

Ashley Rix

Mae'r gŵr 24 oed hwn wedi bod ar daith anhygoel drwy ei fywyd i fod yn dad brwd, sy'n canolbwyntio ar ddiwallu anghenion ei ferch ac anghenion ei fab bach, sydd wedi cael cyflwyniad heriol i'r byd, gan roi'r teulu dan straen ychwanegol. Mae Ashley'n llwyddo i reoli ei broblemau iechyd ei hun, gan wella ei amgylchiadau; yn bwysicaf oll, mae'n rhiant rhagweithiol a chadarnhaol ac yn bartner sy'n cefnogi ei blant a'i ddarpar wraig yn llwyr drwy eu heriau o ddydd i ddydd.  Mae'n fodel rôl i bobl eraill.

 • Gwobr Arbennig hyd at 13 oed y Beirniaid

Teigan Miles

Mae'r ferch 11 oed wedi dangos dewrder a phenderfyniad y tu hwnt i'w blynyddoedd. Mae ei chred y gall pethau wella, ynghyd â'i phenderfyniad i sicrhau eu bod yn gwella, yn ysbrydoliaeth i eraill. Ar ôl goddef llawer fel merch fach, mae wedi creu'r cyfle i gael dechrau newydd drwy gipio rheolaeth ar ei dyfodol ei hun. Mae ei hagwedd gadarnhaol a'i hymdrech enfawr yn golygu ei bod yn creu dyfodol disglair iddi ei hun ac mae'n ysbrydoliaeth i bobl eraill sydd mewn amgylchiadau anodd.

 • Gwobr Arbennig 14-19 oed y Beirniaid

Rachael Beckett

Mae'r fam ysbrydoledig Rachael Beckett, sy'n 17 oed, wedi'i henwebu am beidio â chaniatáu i'w bywyd ei digalonni, gan fynd i'r afael â'i phroblemau'n uniongyrchol a llwyddo i fagu ei mab yn dda.

Mae wedi goresgyn llawer o rwystrau yn ei bywyd i roi'r dechrau gorau posib i Riley a chynnal ei haddysg hefyd. Er y bu'n ddigartref ar un adeg, llwyddodd i fynychu'r coleg a phasio ei harholiadau mewn lletygarwch ac arlwyo, yn ogystal â sicrhau bod Riley, ei baban, yn cael y gefnogaeth ddatblygu y mae ei hangen arno. Mae wedi cael lle i barhau â'i hyfforddiant ac mae'n gweithio tuag at adeiladu dyfodol disglair iddi hi ei hun a'i mab.

 • Gwobr y Llysgennad

Adam A'Hearne

Mae'r arddegwr hwn wedi bod yn gefn i'w deulu yn ystod adegau anodd ac mae bellach yn gweddnewid ei fywyd ei hun yn yr ysgol, gan gael ei ganmol i'r cymylau gan ei athrawon am ei ymddygiad, ei gwrteisi a'i allu i ymrwymo ei hun er gwaethaf bywyd cartref heriol. Mae'n ysbrydoliaeth am geisio helpu ei deulu ac oherwydd y modd y mae bellach wedi dechrau ar lwybr cyffrous cyflawniad personol hefyd. Mae ei ddyfalbarhad i lwyddo'n golygu bod llwyddiant yn y dyfodol yn agosach nag y mae'n ei feddwl.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM