Chwilio'r wefan
English

Gwaith i dynnu'r to yn dechrau yn hen adeilad un o glybiau nos eiconig Abertawe

Mae to a oedd yn gysgod i filiynau o ddawnswyr o bob cwr o dde Cymru am flynyddoedd bellach yn cael ei ddymchwel.

Working on Oceana roof

Mae Cuddy Group, contractwyr Cyngor Abertawe ar gyfer dymchwel hen adeilad clwb nos Oceana ar Ffordd y Brenin, bellach wedi dechrau cael gwared ar gannoedd o haenau dur a deunyddiau toi eraill.

Mae adeilad canol dinas Abertawe, a adeiladwyd yn wreiddiol gan Rank Organisation ym 1967 ar gyfer sinema, wedi bod yn gartref i lawer o fariau a chlybiau nos dros sawl degawd, gan gynnwys Ritzy and Icon, Time and Envy, ac, yn ddiweddaraf, Oceana.

Mae oddeutu 600 o haenau dur yn mesur tua 5m x 1m yr un yn cael eu tynnu fesul un o do'r adeilad, ynghyd â deunyddiau toi eraill oddi tano.

Mae'r gwaith i dynnu'r to yn dilyn gwaith i ddymchwel estyniad unllawr yr adeilad a oedd wrth ymyl Lôn Picton ar un adeg. Symudwyd y gwydr o du blaen yr hen glwb nos ar Ffordd y Brenin hefyd, a gall pobl sy'n mynd heibio weld trwy'r adeilad bellach.

Meddai Phil Holmes, Pennaeth Cynllunio ac Adfywio Canol Dinas Abertawe Cyngor Abertawe, "Mae ein contractwyr ar gyfer dymchwel yr adeilad, Cuddy Group, yn parhau i wneud cynnydd da ar y safle wrth i ni baratoi'r ffordd ar gyfer y bennod nesaf yn hanes Ffordd y Brenin.

"Bydd llawer o bobl yn Abertawe ac yn ne Cymru yn gyffredinol yn gyfarwydd â'r adeilad ar ôl gwylio ffilmiau a mwynhau nosweithiau mas yno dros y blynyddoedd, ond nawr mae pethau wedi newid gyda bywyd nos Abertawe'n symud i leoedd megis Stryd y Gwynt ac Uplands, ac mae llawer o sinemâu â sawl sgrîn yn agor yng nghanol y ddinas.

"Felly gan nad yw'n addas at y diben bellach, mae hen adeilad Oceana yn cael ei ddymchwel, a chydag arian o'r Fargen Ddinesig bydd datblygiad swyddfeydd newydd ar gyfer busnesau technolegol yn cael ei adeiladu ar y safle yn y dyfodol.

"Bydd hyn yn cyfrannu at drawsnewid Ffordd y Brenin i ardal gyflogaeth gan helpu i greu swyddi, cadw doniau menter lleol yn Abertawe a denu mwy o ymwelwyr i wario yng nghanol y ddinas."

Ar ôl cael gwared ar y to, bydd gwaith dymchwel ar wal ddwyreiniol yr adeilad yn dechrau, gan ddefnyddio peiriant a fydd yn ymestyn o'r llawr gwaelod ac yn tynnu deunyddiau oddi uchod.

Ariennir y prosiect dymchwel, y bwriedir ei gwblhau erbyn dechrau'r haf, yn rhannol gan raglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru ar gyfer adfywio canol dinas Abertawe.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM