Chwilio'r wefan
English

Twyll Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi ar gynnydd yn Abertawe

Mae gweithredoedd twyllodrus sy'n ymwneud â Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) ar gynnydd yn Abertawe yn ôl Safonau Masnach.

Mae swyddogion Safonau Masnach Cyngor Abertawe wedi rhybuddio preswylwyr drwy ei rwydwaith gweithredoedd twyllodrus i roi gwybod am y gweithgareddau sydd ar waith.

Mae twyllwyr yn gadael negeseuon awtomataidd i breswylwyr, sy'n dweud wrthynt fod arnynt arian treth sydd heb ei dalu i CThEM, ac yn gofyn i bobl ddychwelyd yr alwad ar rif penodol.

Mae preswylwyr sydd wedi cysylltu â'r Safonau Masnach yn dweud pan fyddant yn dychwelyd yr alwad, dywedir wrthynt bod gwarant yn eu henw a bydd methu talu yn arwain at weithredu gan yr heddlu.

Mae negeseuon testun hefyd yn cael eu hanfon i'r cyhoedd gan y twyllwyr sy'n gofyn iddynt ddychwelyd yr alwad ynghylch y dyledion sydd heb eu talu.

Meddai David Picken, Swyddog Rhanbarthol Safonau Masnach Cyngor Abertawe, "Mae'r cynnydd yn y math hyn o adroddiadau'n bryderus iawn, yn enwedig pan rydych yn ystyried y math o bobl y mae'r twyllwyr yn eu targedu, gan gynnwys yr henoed a phobl ddiamddiffyn.

"Ein nod yw sicrhau bod y cyhoedd yn ymwybodol o'r gweithredoedd twyllodrus hyn a sicrhau nad ydynt yn datgelu unrhyw wybodaeth bersonol i'r twyllwyr.

"Nid yw sefydliadau a busnesau cyfreithlon yn gwneud galwadau ffôn digymell ac yn gofyn am fanylion personol megis gwybodaeth am gyfrifon banc dros y ffôn neu ar e-bost.

"Mae cyngor gan Safonau Masnach yn syml - peidiwch â datgelu unrhyw wybodaeth bersonol i alwyr diwahoddiad."

Rhoddir y rhybudd am y twyll yma yn dilyn ymgyrch ddiweddar ar y cyd rhwng safonau masnach a'r heddlu a ymwelodd yn flaenorol â masnachwyr yn Abertawe mewn perthynas  gwerthu nifer mawr o dalebau iTunes i'r cyhoedd.

Dengys adroddiadau i'r cyngor fod defnyddwyr diniwed yn cael eu twyllo i brynu symiau mawr o dalebau iTunes i dalu am filiau ffug yr oedd twyllwyr wedi mynnu taliad amdanynt.

Ychwanegodd Mr Picken, "Mae twyllwyr yn datblygu'n fwyfwy soffistigedig drwy'r amser gyda'r ffyrdd y maent yn dwyn arian oddi wrth defnyddwyr diniwed.

"Rydym wedi derbyn rhai galwadau gan breswylwyr pryderus sydd wedi cael eu twyllo i brynu talebau iTunes.

"Drwy weithio gyda'r heddlu, ymwelon ni â nifer mawr o fasnachwyr yn y ddinas gan roi cyngor iddynt am yr hyn i gadw llygad amdano. Os bydd defnyddiwr yn ymweld â siop i brynu nifer mawr o'r talebau hyn, yna byddem yn disgwyl i hyn rybuddio'r masnachwr ynghylch y twyll posib."

Gall preswylwyr gael mwy o wybodaeth am weithredoedd twyllodrus a sut i amddiffyn eu hunain drwy ymweld â gwe-dudalen benodol y cyngor ar dwyll yn www.abertawe.gov.uk/twyll

 


Wedi'i bweru gan GOSS iCM