Chwilio'r wefan
English
Market stall

Masnachu ar y stryd

Ystyr masnachu ar y stryd yw gwerthu neu gynnig gwerthu unrhyw eitem ar y stryd. Mae hyn yn cynnwys unrhyw ffordd, llwybr, traeth neu fan arall y mae gan y cyhoedd fynediad rhydd iddo.

Mae angen Caniatâd Masnachu ar y Stryd i fasnachu ym mhob stryd yn Abertawe. Mae dwy ardal fasnachu ddynodedig yn Abertawe.

Parth Mewnol (Canol y Ddinas)

Ar hyn o bryd mae 11 o  PDF Document leiniau dynodedig yng nghanol y ddinas (PDF, 572kb)Yn agor mewn ffenest newydd y mae rhai ohonynt wedi'u dyrannu neu yn y broses o gael eu dyrannu. Os hoffech gyflwyno cais am Ganiatâd Masnachu ar y Stryd ar gyfer y rhai sy'n weddill a/neu'r lleiniau lle mae'r caniatâd yn dod i ben, lawrlwythwch y  PDF Document Pecyn cais am lain masnachu ar y stryd yn y parth mewnol (canol y ddinas) (PDF, 1Mb)Yn agor mewn ffenest newydd neu ffoniwch Reolaeth Canol y Ddinas ar 01792 636000 i gael copi. 

Nod y cynllun yw gwella proffil masnachu ar y stryd yng nghanol y ddinas o ran gwedd a rheolaeth y lleiniau yn ogystal â rhoi llwyfan i ddatblygu busnesau yng nghanol y ddinas.

Derbynnir ceisiadau'n unig drwy eu hanfon drwy bost cofrestredig i Reolaeth Canol y Ddinas, Ystafell 2.6.3, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN neu eu dychwelyd yn bersonol i'r Ganolfan Gyswllt, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN lle byddwch yn cael derbynneb am eich cais a'r ffioedd a gyflwynwyd.

Caiff yr holl geisiadau a dderbynnir eu hystyried yn berthnasol i'r telerau a nodir yn y pecyn cais a bod ffioedd y mis cyntaf neu'r ffi lawn am y cyfnod y gwneir cais amdano wedi ei hamgáu yn y cais.

Er mwyn lleihau'r oedi i ymgeiswyr, bydd cyfnod ymgynghori o 28 niwrnod yn dechrau ar yr adeg hon ar ôl i'n Panel Dyrannu Masnachu ar y Stryd graffu arnynt cyn eu cynnig i fasnachwyr unigol. Bydd y broses yn talu sylw arbennig i ddyluniad a chynnal a chadw'r stondin a'r amrywiaeth a'r math o gynnyrch/wasanaethau a gynigir.

Parth Allanol (y tu allan i ganol y ddinas)

Yr ardal fasnachu arall yw'r Parth Allanol - pob tir cyhoeddus a phreifat y tu mewn i ardal yr awdurdod lleol sydd y tu allan i ganol y ddinas.

Mae'r unig eithriadau i'r uchod yn cynnwys gwerthwyr newyddion a dosbarthwyr. Ffoniwch Safonau Masnach ar (01792) 635600 cyn dechrau masnachu os ydych yn meddwl y gallech gael eich eithrio gan fod cyfraith achos diweddar wedi diffinio ystyr dosbarthwr.

Gwneud cais am Ganiatâd Masnachu ar y Stryd ar gyfer y Parth Allanol

Mae ffurflen gais ar wahân ar gyfer y Parth Allanol a dylech ei chwblhau'n llawn. Sicrhewch eich bod yn darllen y nodiadau arweiniol cyn cwblhau'r ffurflen.  Defnyddiwch y rhestr wirio ar dudalen 4 y cais cyn ei gyflwyno er mwyn sicrhau eich bod wedi darparu popeth. Os byddwch yn methu gwneud hynny, caiff eich cais ei ddychwelyd atoch gyda llythyr yn nodi'r wybodaeth neu'r dogfennau angenrheidiol.

In partnership with EUGO : This link opens in a new window Sut mae gwneud cais

Er mwyn cael Caniatâd Masnachu ar y Stryd ar gyfer y Parth Allanol, gallwch lawrlwytho'r PDF Document Cais am Ganiatâd Masnachu ar y Stryd a nodiadau i ymgeiswyr (PDF, 93kb)Yn agor mewn ffenest newydd neu ffonio Safonau Masnach ar (01792) 635600.

Ar ôl ei chwblhau, caiff y ffurflen gais ei derbyn drwy ei dychwelyd i'r cyfeiriad canlynol: Derbynfa, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN, lle caiff ei gwirio ac yna cewch dderbynneb fel prawf o'ch cyflwyniad; neu drwy ei hanfon drwy bost cofrestredig i Safonau Masnach, Neuadd y Ddinas, Abertawe SA1 4PE.

Ar ôl i geisiadau gael eu derbyn ar gyfer y parthau mewnol ac allanol, byddant yn mynd trwy broses ymgynghori 28 niwrnod lle caiff copi o'ch cais ei anfon i'r asiantaethau perthnasol er mwyn sicrhau nad oes unrhyw wrthwynebiadau. Pan fydd y cais wedi mynd trwy'r broses hon heb unrhyw wrthwynebiadau, rhoddir Caniatâd Masnachu ar y Stryd ynghyd â'r holl ddogfennaeth berthnasol arall, gyda'r dyddiad y gallwch ddechrau masnachu a phryd daw'r caniatâd i ben.

Os oes unrhyw wrthwynebiadau, caiff y cais ei gyfeirio i Bwyllgor Cynllunio'r cyngor, a fydd yn ei adolygu. Mae penderfyniad y pwyllgor yn derfynol ac nid oes modd apelio.

Ffïoedd

Rhaid i chi gyflwyno eich ffi ar gyfer y mis cyntaf gyda'r cais neu dalu'n llawn am gyfnod y cais. Rhaid gwneud sieciau'n daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe'.

Os dewiswch dalu gweddill y ffïoedd sy'n ddyledus yn fisol, bydd yn rhaid i chi gwblhau'r ffurflen debyd uniongyrchol. Fel arall caiff anfoneb ei anfon atoch i dalu gweddill y ffïoedd yn fuan ar ôl i'ch Caniatâd Masnachu ar y Stryd gael ei roi. 

Cynllunio

Caiff caniatâd cynllunio ar gyfer y Parth Mewnol ei drefnu gan swyddogion y cyngor. Fodd bynnag, os ydych yn bwriadu masnachu o lain yn y Parth Allanol, gall fod angen caniatâd cynllunio arnoch. Ffoniwch yr Adran Gynllunio ar (01792) 636000 i wirio cyn gwneud eich cais.

Cofrestru Bwyd ar gyfer Masnachwyr ar y Stryd

Os ydych yn gwerthu bwyd, mae angen i chi gofrestru'ch cerbyd teithiol gyda'r awdurdod lleol lle mae'r cerbyd yn cael ei gadw pan nad yw'n cael ei ddefnyddio. Ar ôl cwblhau a dychwelyd y ffurflen i'r awdurdod, bydd yn gwneud trefniadau gyda chi i wirio'ch cerbyd masnachu i sicrhau ei fod yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth berthnasol.

Ceir yn cael eu gwerthu wrth ochr y ffordd

Mae rhoi neu gynnig car ar werth ar ochr y ffordd heb Ganiatâd Masnachu ar y Stryd yn drosedd o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982, Atodlen 4 - Masnachu ar y Stryd.

Mae hefyd yn drosedd rhoi dau gar neu fwy ar werth ar ochr y ffordd o fewn 500m i'w gilydd o dan Ddeddf Cymdogaethau Glân 2005.

Cysylltwch â Safonau Masnach i gael mwy o wybodaeth

Wedi'i bweru gan GOSS iCM