Chwilio'r wefan
English
Big group of people

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe yn bartneriaeth o asiantaethau gwasanaethau cyhoeddus sy'n gweithio gyda'i gilydd i wella gwasanaethau lleol. Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i bedwar corff gyfranogi. Y Bwrdd Iechyd, Cyfoeth Naturiol Cymru, y Gwasanaeth Tân ac Achub a'r Cyngor yw'r pedwar corff hyn. Fe'i cefnogir gan Ddinas a Sir Abertawe ac mae hefyd yn cynnwys darparwyr gwasanaethau pwysig eraill, er enghraifft, yr heddlu a'r prifysgolion.

Mae'n ofyniad cyfreithiol i bob ardal cyngor lleol yng Nghymru fod â Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) sydd â'r nod o gydweithio i wella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol. Nodir y gofyniad hwn yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.  Mae mwy o wybodaeth am y ddeddf ar gael yma.

Mae'n ofyniad i bob BGC gynnal asesiad o les er mwyn deall lefelau lles presennol a'r hyn sy'n bwysig i'r rhan fwyaf o gymunedau lleol a llunio Cynllun Lles Lleol er mwyn gwella lles.

Yn 2016, dechreuodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Abertawe drafodaethau am les yn yr ardal leol. Mae'n debyg o'r Asesiad o Les Lleol (a gyhoeddwyd gennym ym mis Mawrth 2017) fod pobl o'r farn bod Abertawe'n lle gwych i fyw ynddo ond bod angen i ni gydweithio'n fwy er mwyn sicrhau bod pawb yn gallu byw'n dda, elwa o Abertawe ac ymfalchïo ynddi.

Mae Cynllun Lles Lleol drafft Abertawe bellach yn destun ymgynghoriad

Trwy ddefnyddio gwybodaeth o'r asesiad a gwrando ar bobl, rydym wedi llunio Cynllun Lles Lleol drafft gyda'r nod o wella lles yn yr ardal leol. Mae angen eich barn arnom er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud pethau'n iawn i Abertawe.  Mae sawl ffordd i chi drafod y cynllun â ni neu roi eich sylwadau i ni.

PDF Document BGC Abertawe Cynllun Lles Lleol Gweithio gyda’ngilyddi adeiladu dyfodol gwell (PDF, 981KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Gallwch gwblhau'r arolwg ar-lein rhwng 21 Tachwedd 2017 ac 13 Chwefror 2018, neu fynd i un o'r gweithdai, y fforymau neu'r digwyddiadau yn Abertawe rhwng y dyddiadau hyn, a gynhelir gan y bartneriaeth.

Digwyddiadau ymgynghori

Dydd Gwener 2 Chwefror 10.00am - 12 noon Guildhall, Abertawe

Dydd Llun 5 Chwefror 10.00am - 12 noon Guildhall, Abertawe

Neu os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau am les lleol, e-bostiwch swanseapsb@swansea.gov.uk neu ffoniwch Penny Gruffydd 01792 635683.

Bydd y BGC yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir yn ystod yr ymgynghoriad i ddatblygu'r Cynllun Lles Lleol terfynol. Caiff y cynllun terfynol ei gyhoeddi erbyn 4 Mai 2018.

Arweiniad i Weithwyr Proffesiynol o'r Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae'r arweiniad hwn yn rhoi'r wybodaeth y mae ei hangen arnoch fel gweithiwr proffesiynol o'r gwasanaethau cyhoeddus i weithio gyda Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM