Chwilio'r wefan
English

Cais Rhyddid Gwybodaeth

Gwnewch gais am wybodaeth a gedwir gan Gyngor Dinas a Sir Aberatwe o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Nid oes rhaid rhoi rheswm dros ofyn am yr wybodaeth dan sylw.

Nid oes rhaid i chi ddefnyddio'r ffurflen hon - mae unrhyw gais ysgrifenedig yn ddigonol, ond drwy gwblhau'r ffurflen hon byddwch yn ein helpu i sicrhau bod eich cais yn cael ei drin yn brydlon.

Sylwer bod cais am wybodaeth bersonol amdanoch chi'n cael ei reoleiddio yn unol â Deddf Diogelu Data 2018; ar gyfer hyn, bydd rhaid i chi gwblhau ffurflen cais am wybodaeth.

 1. Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny.

  Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.
 2. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
 3. Eich manylion
  1. Label
 4. Manylion cyswllt
  1. Label
  2. Beth yw'ch dull cysylltu dewisol? *
  3. Efallai bydd rhaid i ni gysylltu â chi am eglurhad. Ydych chi'n fodlon i ni eich ffonio chi? *
 5. Yr wybodaeth mae ei hangen arnoch
  1. Rhowch ddisgrifiad o'r wybodaeth mae ei hangen arnoch (Er enghraifft, rhowch fanylion y digwyddiad, mater, penderfyniad, pwyllgor, achos, etc. yr ydych am dderbyn gwybodaeth amdano ac os ydych yn gwybod y dyddiad neu'r dyddiad bras, nodwch hynny).
 6. Ai chi gwblhaodd y ffurflen hon?
 7. Ydych chi’n robot?
Wedi'i bweru gan GOSS iCM