Chwilio'r wefan
English
/applvdata/goss/content/media/page_icon/Active Swansea logo

Dosbarthiadau Ffitrwydd

Gallwch fwynhau amrywiaeth eang o ddosbarthiadau ffitrwydd yn ein canolfannau hamdden Abertawe Actif.

Cymerwch gipolwg ar yr amserlenni dosbarthiadau diweddaraf ar gyfer ein canolfannau yn Llandeilo Ferwallt, Cefn Hengoed, Treforys, Penlan a Phenyrheol.

Aerobeg

Gallech losgi 300 - 400 o galorïau

Drwy gyfuno ymarfer aerobeg ac ymarferion ymestyn a datblygu
cryfder, bydd aerobeg yn gwella'ch ffitrwydd cyffredinol yn ogystal
â chynyddu'ch stamina, eich cydsymudiad a'ch ystwythder -
dosbarth gwych i losgi braster.

Aerobeg Dwˆr

Gallech losgi 300 - 400 o galorïau

Dosbarth ffitrwydd yn y dwˆr sy'n defnyddio gwrthiant y dwˆr mewn
cyfres o symudiadau megis cerdded neu redeg yn ôl ac ymlaen, jacs sbonc, a dynwared sgïo traws gwlad i herio'ch system gardiofasgwlaidd a helpu i ddatblygu cryfder y cyhyrau. 

Ffitrwydd i Ddechreuwyr

Gallech losgi 300 - 400 o galorïau

Rydym yn eich annog i ymarfer ar eich cyflymdra eich hun yn y
dosbarth hwn sy'n cynnig cymysgedd o gylchedau, bocsymarfer,
pwysau tegell a ffyrfhau - sy'n ddelfrydol os nad ydych wedi gwneud
ymarfer corff ers tro.

Bokwa

Gallech losgi 400 - 500 o galorïau

Mae Bokwa yn ymarfer sy'n seiliedig ar ddawnsio sy'n wahanol i'r
lleill. Yn lle cyfrif camau, mae'r cyfranogwyr yn olrhain llythrennau a
rhifau gyda'u traed wrth berfformio ymarfer cardio egnïol a chaethiwus. Gan symud i gerddoriaeth fwyaf poblogaidd y dydd, byddwch yn olrhain L, 3, J, K Bokwa a dwsinau o gamau eraill. Llawer o hwyl!

Hyfforddiant Dwys

Gallech losgi 400 - 500 o galorïau

Dyma ddosbarth fydd yn rhoi prawf ar eich gallu corfforol! Mae ein hyfforddiant dwys yn cynnig ymarferion dwys sy'n symud o ymarfer i ymarfer, a fawr ddim gorffwys rhyngddynt. Byddwch yn ffyrfhau a siapio'ch cyhyrau a chael ymarfer cardiofasgwlaidd gwych ar yr un pryd.

Bocsymarfer

Gallech losgi 400 - 500 o galorïau

Does dim angen i chi fod fel Rocky Balboa i fwynhau ein sesiynau
bocsymarfer a does dim cysylltiad corfforol uniongyrchol - yr unig beth rydych yn ei ddyrnu yw'r padiau. Gan ddefnyddio symudiadau a thechnegau paffio byddwch yn datblygu cryfder a ffyrfhau a chyflyru'ch corff.

Tenis Cardio 

Gallech losgi 600+ o galorïau

Mae'r dosbarth hwn sy'n para awr yn efelychu symudiadau hynod
egnïol y cwrt tenis yn erbyn trac sain o gerddoriaeth tempo cyflym.
Gan gynnwys cyfnodau byr o ymarfer dwys a chyfnodau o orffwys i
ddilyn, bydd yn siwˆr o wneud i'ch calon guro'n galed, ond peidiwch
â phoeni, does dim angen i chi fod yn chwaraewr tenis gwych!

Cylchedu 

Gallech losgi 400 - 500 o galorïau

Mae cylchedu, sy'n boblogaidd iawn â'n holl aelodau, yn ddosbarth
ffitrwydd amlorsaf sydd wedi'i lunio i roi ymarfer i'r corff cyfan. Mae pob gorsaf yn cynnwys ymarferion fel eisteddiadau, ymwthiadau, defnyddio pwysau etc., ac wrth i chi gwblhau'r gylched byddwch yn cyfuno cardio â ffyrfhau a gwrthiant - ffordd wych o wella'ch cryfder, eich symudedd a'ch stamina.

Beicio mewn Grwˆp 

Gallech losgi 400 - 500 o galorïau

Tebyg i feicio yn y peloton, heblaw eich bod yn sefydlog a dan do ac nid mas yn y glaw oer. Ymunwch â'n sesiynau beicio grwˆp a byddwn yn sicrhau eich bod yn addasu i lefelau gwrthiant y beic i feicio ar gyflymder a dwyster amrywiol, gan gynyddu curiad eich calon a ffyrfhau rhan isaf eich corff.

Beicio Retro mewn Grwˆp

Gallech losgi 500+ o galorïau

Mae'n debyg i'n sesiynau safonol, ond rydym yn defnyddio cerddoriaeth o'r 80au a goleuadau disgo - llawer o hwyl!

Pwysau Tegell

Gallech losgi 400 - 500 o galorïau

Mae'r pwysau tegell yn debyg i belen ganon â dolen, ac yn y dosbarth yma byddwch yn perfformio cyfres o ymarferion gan ddefnyddio'r pwysau tegell i ffyrfhau a chryfhau cyhyrau eich corff uchaf ac isaf.

Coesau, Pen Ôl a Bola

Gallech losgi 300 - 400 o galorïau

Yn yr ymarfer ysgafnach hwn sy'n llai o straen, byddwn yn canolbwyntio
ar ymarferion cryfhau a fydd yn helpu i ffyrfhau eich coesau, eich pen ôl
a'ch bola - delfrydol ar gyfer perffeithio'ch corff ar gyfer y traeth!

Pilates

Gallech losgi 300 - 400 o galorïau

Ymhen ychydig wythnosau o ymuno â'n dosbarth pilates, byddwch yn
sylwi bod eich symudiadau'n fwy rheoledig ac ymatebol, byddwch yn
sefyll yn fwy unionsyth ac yn teimlo'n fwy egnïol wrth i'ch corff ymateb
i'w gryfder mewnol newydd.

Ioga Egnïol 

Gallech losgi 300 - 400 o galorïau

Addas i ddechreuwyr am fod eich lefel ffitrwydd a symudedd yn
rhesymol, mae ioga egnïol yn cynnig ymarfer egnïol sy'n canolbwyntio
ar ystumiau cryfhau.

Nofio Stamina 

Gallech losgi 300 - 400 o galorïau

Wedi'i baratoi'n benodol ar gyfer gwella stamina nofio, bydd nofio
stamina yn eich helpu i ddatblygu cryfder a dygnwch i'ch galluogi i
nofio ymhellach ac am fwy o amser.

Aerobeg Camu 

Gallech losgi 300 - 400 o galorïau

Mae aerobeg camu, sy'n cynnwys rhaglen goreograffi gan ddefnyddio gorsafoedd stepio y gellir ei bersonoli i'ch lefel ffitrwydd bersonol drwy addasu uchder y gris, mae aerobeg camu yn canolbwyntio ar wella elfennau ffitrwydd gwahanol, gan gynnwys cardio, cryfder, dygnwch a ffyrfiant

Tabata

Gallech losgi 600+ o galorïau

Mae hyfforddiant Tabata sydd wedi cael ei ddisgrifio fel y math mwyaf effeithiol o hyfforddiant ysbeidiau dwysedd uchel, yn rhaglen amlbwrpas iawn y gellir ei defnyddio er mwyn colli pwysau yn ogystal â gwella perfformiad yn y rhan fwyaf o chwaraeon aerobeg ac anaerobig.
Mae'n seiliedig ar ysbeidiau, e.e. gwneud gweithgaredd am 20 eiliad, gorffwys am 10 eiliad ac ailadrodd hyn 7 neu 8 gwaith. Bydd angen i chi fod yn gymharol ffit, a byddwch yn gwneud cyfres o ymarferion ysbeidiau gwahanol i'w gadw'n gyffrous.

Targedu a Ffyrfhau

Gallech losgi 300 - 400 o galorïau

Rydym yn defnyddio amrywiaeth o bwysau yn y dosbarth anaerobig,
di-straen hwn i helpu i gyflyru, siapio a ffyrfhau'r rhannau styfnig hynny
o'ch corff.

TRX

Gallech losgi 400 - 500 o galorïau

Wedi'i ddatblygu gan gyn-filwr o'r UD, harnais strap syml yw TRX â
phâr o afaelion sy'n defnyddio pwysau eich corff eich hun fel gwrthiant i wneud cyfres o ymarferion sy'n seiliedig ar wrthiant, fel tyniadau, gwasg-godiadau goleddfol, gwthiadau, rhesi sefyll, cyrcydu ungoes, mae'r rhestr yn ddiddiwedd. (Mewn gwirionedd, mae 300 o ymarferion gwahanol y gallwch eu gwneud, fel na fyddwch yn diflasu!)

Ioga 

Gallech losgi 300 - 400 o galorïau

Ymlaciwch a bywiogwch eich corff a'ch meddwl yn ein dosbarthiadau
ioga. Mae ioga yn ymarfer cyfannol y bwriedir iddo helpu ffitrwydd
meddyliol a chorfforol drwy gyfres o ymarferion sy'n helpu i ffyrfhau
a siapio'ch corff, gwella'i ystwythder a'i hyblygrwydd, rheoli'ch anadlu
a chlirio'ch meddwl. 

Zumba

Gallech losgi 400 - 500 o galorïau

Symudwch i'r curiad yn Zumba, dosbarth dawns hynod fywiog a fydd
yn eich denu i ddawnsio i rythmau Lladinaidd gan losgi'r calorïau a
chael eich hun yn ffit a siapus ar yr un pryd. Mae'n ymarfer gwych,
llawn hwyl sy'n cynyddu cryfder, cydsymudiad ac ystwythder yn
ogystal â magu hyder.

20/20/20

Gallech losgi 300 - 400 o galorïau

Mae pob sesiwn 20/20/20 yn cynnwys tair sesiwn ymarfer wahanol
sy'n fuddiol dros ben oherwydd mewn awr, gallwch gymryd rhan mewn ymarferion cardio a datblygu cryfder.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM