Chwilio'r wefan
English

Ffurflen ymholiadau tai

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu hoffech gael gwybodaeth am dai cyngor yn Abertawe, cwblhewch y ffurflen hon.

Mae gwybodaeth ar gael am eiddo y mae Gwasanaeth Tai Cyngor Abertawe yn berchen arno ac sy'n ei reoli, megis tai'r cyngor, fflatiau'r cyngor neu eiddo prydles y cyngor. Gallwch hefyd ddefnyddio'r ffurflen hon i gael mwy o wybodaeth am unrhyw un o'n gwasanaethau eraill megis gwybodaeth a chyngor am ailgartrefu, cefnogaeth denantiaeth, grantiau cyfleusterau i bobl anabl, grantiau atgyweirio tai a gwasanaethau effeithlonrwydd ynni.

Am ymholiadau Budd-dal Tai, defnyddiwch y ffurflen hon: Cysylltu â Budd-dal Tai

Peidiwch â defnyddio'r ffurflen hon i adrodd am ddiffygion neu os oes argyfwng.

  1. Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny.

    Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.
  2. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
  3. Eich manylion
  4. Label
  5. Label
  6. Ai chi gwblhaodd y ffurflen hon?
  7. Ydych chi’n robot?
Wedi'i bweru gan GOSS iCM