Chwilio'r wefan
English
Sofa image

Gwastraff swmpus

Mae'r cyngor yn gweithredu gwasanaeth casglu ar gyfer eitemau cartref 'swmpus'. Codir tâl am y gwasanaeth hwn.

Mae'n rhaid trefnu a thalu am gasgliadau swmpus ymlaen llaw. Gallwch drefnu i 1 i 3 eitem gael eu casglu am £17 neu 4 i 6 eitem am £34. Byddwn yn casglu hyd at 6 eitem ar y tro. 

Mae gwastraff swmpus yn cynnwys gwastraff cartref nad oes modd ei roi mewn sachau du neu sy'n pwyso mwy na 15kg. Dylid cael gwared ar wastraff bach yn gywir, naill ai trwy ein casgliadau ymyl y ffordd neu yn un o'n safleoedd ailgylchu.

Gallwch hefyd fynd ag eitemau y gellir eu hailddefnyddio yn uniongyrchol i'n siop ailddefnyddio, neu gallwch ystyried gwerthu eich eitemau neu eu rhoi i ffwrdd i elusen.

Sut i ddefnyddio'r gwasanaeth

Request online welsh button
Trefnu casgliad gwastraff swmpus ar-lein
Er mwyn sicrhau y cesglir eich eitemau, bydd angen i chi drefnu casgliad.

Gallwch ofyn am gasgliad ar-lein drwy ddefnyddio'r ffurflen casglu gwastraff swmpusBydd yn rhaid i chi ddweud wrthym am yr eitemau hoffech iddynt gael eu casglu. Gallwch dalu am y gwasanaeth yr un pryd â'i drefnu. Bydd y casgliad ar yr un diwrnod â'ch casgliadau ailgylchu a sbwriel fel arfer. Rydym yn trefnu bythefnos ymlaen llaw ar hyn o bryd. Byddwn yn eich e-bostio chi'n ôl o fewn 3 diwrnod gydag union diwrnod/dyddiad y casgliad.

Os bydd yn well gennych, gallwch drefnu a thalu'n bersonol drwy ymweld â'r Ganolfan Gyswllt neu drwy ffonio 01792 635600.

  • Dim ond yr eitemau a ddisgrifiwyd gennych wrth drefnu'r casgliad y dylech eu rhoi allan.
  • Rhowch yr eitemau allan i'w casglu rhwng 7.00pm y noson cyn eich diwrnod casglu a 7.00am ar fore eich diwrnod casglu.
  • Ceisiwch gadw eitemau'n sych a pheidiwch â'u gadael allan am amser hir ym mhob tywydd. Os ydych yn gadael eitem allan a allai amsugno dŵr (e.e. matres neu soffa), gorchuddiwch hwy. Gall eitemau gwlyb fod yn rhy drwm i'w codi ac ni chesglir hwy.

Trefnir yr holl eitemau a gesglir i gael eu hailddefnyddio neu eu hailgylchu gan Dîm Gweithredu Gwastraff Abertawe.

Ni fyddwn yn casglu gwastraff clinigol, gwastraff cartref peryglus, gwastraff masnachol, drysau allanol, eitemau sy'n cynnwys gwydr na drychau na darnau gosod fel rheiddiaduron, switiau ystafelloedd ymolchi, etc.

Sut i dalu am eich casgliad

Dylid talu ymlaen llaw. Gallwch dalu â cherdyn debyd neu gredyd gan ddefnyddio'r ffurflen casglu gwastraff swmpus. Gallwch hefyd dalu yn bersonol yn y Ganolfan Gyswllt. Nid oes modd talu'r criwiau casglu. 

Os ydych yn derbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm neu Gredyd Pensiwn Gwarantedig, gallwch dderbyn hyd at 3 chasgliad o hyd at 3 eitem yr un am ddim.

Polisi canslo

Mae angen arnom o leiaf 24 awr o rybudd i ganslo casgliad; ar ôl yr amser hwnnw, bydd y criw casglu'n ymrwymedig i'r casgliad a bydd treuliau'n deillio o'r herwydd. Sylwer os mai dydd Llun yw eich diwrnod casglu, bydd angen i ni wybod erbyn 12.00pm ar y dydd Gwener cynt.

Trefnu casgliad gwastraff swmpus ar-lein

Gallwch drefnu casgliad gwastraff swmpus gan ddefnyddio'r ffurflen hon.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM