||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu| Cwcis
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=1426
||

Tai

Mae'r tudalennau hyn yn darparu gwybodaeth am Wasanaeth Tai'r cyngor.

 

Mae Dinas a Sir Abertawe'n rheoli tua 13,609 adeilad drwy ei Huned Gwasanaethau Tai ac mae'n un o ddarparwyr tai mwyaf Cymru.  Mae gennym gymysgedd o adeiladau - tai, fflatiau, byngalos a chynlluniau tai lloches ar gyfer yr henoed, yn bennaf wedi'u clystyru ar stadau ar draws ardal Abertawe. Rydym yn darparu'r rhan fwyaf o'n gwasanaethau drwy ein naw Swyddfa Dai Rhanbarthol.

Darperir cyngor a gwybodaeth, gan gynnwys atal digartrefedd a gwasanaethau asesu, gan ein gwasanaeth Opsiynau Tai.

Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth atgyweirio a grantiau cyfleusterau ac addasiadau i'r anabl, yn cyflwyno gwelliannau mewn ardaloedd adfywio ac yn cydlynu gwelliannau effeithlonrwydd ynni ar draws Abertawe ym mhob math o ddeiliadaeth tai.

Prif gyfrifoldebau'r Uned Gwasanaethau Tai yw -

  • Rheoli Tai Cyngor
  • Paratoi Strategaeth Tai y Cyngor
  • Gwella cyflwr Tai y sector preifat 
  • Darparu mynediad i Dai ar gyfer ystod o grwpiau vulnerable diamddiffyn (h.y. y digartref, yr anabl etc.)

Gweler 'Eich Opsiynau Tai' os bydd angen help, cyngor neu wybodaeth arnoch am eich cartref - os ydych yn cael trafferthion, os oes angen symud arnoch, os ydych ar fin cael eich troi allan o'ch cartref neu os ydych yn ddigartref ar hyn o bryd.

Os ydych yn rhentu gan landlord preifat, mae gwybodaeth a chyngor ar gael yn adran y Tai a Rentir yn Breifat.

Gallwch gael gwybodaeth am Fudd-dal Tai/Gostyngiad Treth y Cyngor yma: Budd-dal Tai a Gostyngiad Treth y Cyngor.

Mwy o wybodaeth
© 2014 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340