||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu| Cwcis
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.abertawe.gov.uk/index.cfm?articleid=20483
||

Uned Adfywio Cymunedau

Mae'r Uned Adfywio Cymunedau'n gweithio mewn partneriaeth â phobl leol, gwasanaethau'r awdurdod lleol ac asiantaethau eraill i hwyluso adfywio cymunedau blaenoriaeth yn Abertawe, gan wella a datblygu cyfleoedd i bawb o fewn cymuned ddiogel a chynhwysol.

Rydym yn gwneud hyn trwy arwain a chefnogi grwpiau a phartneriaethau cymunedol i nodi materion yn rhagweithiol ac i fynd i'r afael â hwy yn eu cymuned.

Pwy ydym ni

Mae Uned Adfywio Cymunedau Dinas a Sir Abertawe yn dîm bach o staff mewn lleoliad canolog sy'n darparu cefnogaeth, cyfeiriad strategol a chydlyniad i waith Adfywio Cymunedau yn Abertawe.

Beth rydym yn ei wneud

Mae Adfywio Cymunedau'n ymwneud â mynd i'r afael â thlodi, amddifadedd a chynhwysiad cymdeithasol mewn ardaloedd daearyddol penodol, neu mewn grwpiau demograffig penodol o bobl (cymunedau diddordeb).

Mae gwaith yr Uned Adfywio Cymunedau'n cysylltu'r gwaith cymunedol gwirioneddol â strategaethau lleol a chenedlaethol a rhaglenni a chyllid cyfredol y llywodraeth. Rydym yn cefnogi:

 •  Aelodau cymunedol wrth ddatblygu hyder, magu sgiliau a mynd yn fwy gweithgar yn eu cymuned gan wella ansawdd eu byd o ganlyniad.
 •  Cymunedau i fod yn fwy dylanwadol wrth nodi a mynd i'r afael â'u hanghenion.
 •  Sefydliadau cymunedol i ddatblygu a darparu gwasanaethau cymunedol.
 •  Sefydliadau cymunedol i gynllunio, rheoli, darparu a gwerthuso eu gwaith.
 •  Cymunedau i fod yn fwy cynhwysol.
 •  Datblygu rhwydweithiau a gwaith partneriaeth.

Mae'r Uned Adfywio Cymunedau hefyd yn rheoli Rhaglen Cymunedau'n Gyntaf Llywodraeth Cymru, arian Cydlyniad Cymunedol ac yn gyswllt Dinas a Sir Abertawe ar gyfer rhaglen Cymunedau sy'n Cydweithio Rhanbarthol De-orllewin Cymruhttp://www.swansea.gov.uk/collaborativecommunities

Mae map o Bartneriaethau Cymunedol blaenoriaeth allweddol yn Abertawe ar gael ar ochr dde'r dudalen hon. Y rhai a reolir gan yr Uned Adfywio Cymunedau yw:

Bonymaen, Y Clâs/Caemawr, Treforys, Penlan, Port Tennant a Pharc Sgeti.

Ein cydweithwyr

Rydym yn gweithio gydag adrannau eraill Dinas a Sir Abertawe, ac yn annog gwaith partneriaeth pellach gyda nhw, i gynyddu cyfranogiad a grymuso cymunedau fel bod gwasanaethau'r cyngor yn gynhwysol ac yn diwallu anghenion cymunedau amrywiol yn Abertawe.

Rydym yn gweithio'n barhaus gyda Phartneriaethau Cymunedol lleol ac Ymddiriedolaethau Datblygu, ac yn eu cefnogi, ac mae hyn yn creu cyswllt uniongyrchol rhyngom ni a phobl a chymunedau Abertawe.

Mae'r sefydliadau allanol rydym yn cysylltu â hwy'n rheolaidd yn helaeth ac fel arfer yn cynnwys y sector cyhoeddus a'r trydydd sector.

Pam rydym yn ei wneud

Mae gwaith yr Uned Adfywio Cymunedau'n cyfrannu'n sylweddol at saith amcan strategol yr awdurdod lleol. Mae adfywio cymunedau'n un o bedair thema drawsbynciol y mae angen i bob partneriaeth strategol eu hystyried yn eu gwaith.

Mae'r Uned Adfywio Cymunedau'n gweithio mewn partneriaeth â chymunedau blaenoriaeth a sefydliadau eraill y sector cyhoeddus a'r trydydd sector yn Abertawe i:

 •  Rymuso aelodau cymunedol i ddylanwadu ar adfywio'r ardaloedd lle maent yn byw
 •  Cefnogi partneriaethau cymunedol, ymddiriedolaethau datblygu a grwpiau cymunedol eraill i ddatblygu ac adfywio cymunedau blaenoriaeth
 •  Sicrhau bod lleisiau cymunedol yn cael eu cynrychioli yn y broses o gynllunio strategol
 •  Cefnogi mentrau dan arweiniad cymunedau i gyflawni nodau strategol
 •  Datblygu cymunedau cydlynol
Mae Adfywio Cymunedau yn broses o fynd i'r afael â thlodi ac eithrio cymdeithasol mewn ardaloedd a chymunedau difreintiedig.
 
image depicting Collaborative Communities Logo
Cymunedau sy'n Cydweithio - yn sicrhau dyfodol cynaliadwy i sefydliadau a mentrau cymdeithasol y trydydd sector. A hoffech gynyddu'ch dylanwad cymdeithasol neu greu mwy o swyddi?
 
Sefydlwyd Ymddiriedolaethau a Phartneriaethau Datblygu mewn rhai ardaloedd yn Abertawe er mwyn sbarduno'r broses adfywio cymunedol.
 
image depicting Communities First Logo
The Communities First Programme in Swansea is managed by Community Regeneration.
 
image depicting Community Cohesion Image
Rheolir y Rhaglen Cydlyniant Cymunedol yn Abertawe gan yr Uned Adfywio Cymunedau.
 
Gallwch gysylltu â'r Uned Adfywio Cymunedau mewn sawl ffordd:
 
image depicting Max Your Money Logo
Yn eich helpu i fanteisio i'r eithaf ar eich arian.
 
image depicting Community Regeneration Unit Newsletter Issue 2 Spring 2011 Cover Image
Diben Cylchlythyr Chwarterol yr Uned Adfywio Cymunedau yw rhoi'r diweddaraf i chi am yr hyn sy'n digwydd ym maes Adfywio Cymunedol yn Abertawe.
 
Community Regeneration have developed Target Area Community Reports that inform the City and County of Swansea's Target Area Approach.
 
© 2014 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340