||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu| Cwcis
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.abertawe.gov.uk/index.cfm?articleid=5580
||

Diogelwch Cymunedol

image depicting Safer swansea logo

Mae Diogelwch Cymunedol yn ymwneud â gwneud ein cymunedau'n llefydd mwy diogel a gwell i fyw a gweithio ynddynt, drwy weithio mewn partneriaeth i leihau troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Diogelwch Cymunedol yw'r teitl a roddir i waith a gyflawnir i leihau troseddau, ofn troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ein dinas.

O fewn Tîm Diogelwch Cymunedol Cyngor Abertawe mae swyddogion yn gyfrifol am gyflawni gwaith i leihau troseddau ceir, byrgleriaeth cartrefi, troseddau ieuenctid, troseddau busnes, ymddygiad gwrthgymdeithasol a bod ag ofn troseddau.

Mae'n dîm a chanddo ystod eang o sgiliau ac arbenigedd sy'n darparu gwasanaethau hanfodol gan gynnwys:

  • Gwasanaeth arobryn i waredu graffiti
  • System CCTV Abertawe a cherbyd symudol CCTV
  • Cyswllt pensaernïol (helpu datblygwyr i atal troseddau o safbwynt dylunio)
  • Tîm Lleihau Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Abertawe Mwy Diogel
  • Lleihau troseddau busnes
  • Camau gorfodi yn erbyn cyffuriau ar y cyd â'r heddlu
  • Datblygu prosiectau lleihau troseddau er mwyn lleihau troseddau a bod yn agored i droseddau, gyda llawer o'r prosiectau wedi'u hanelu at bobl h?n ac ifanc.
  • Darparu cysur a chyngor atal troseddau i'r cyhoedd drwy amrywiaeth o ddulliau cyfathrebu.

Mae'r Tîm Diogelwch Cymunedol yn rhan annatod o Bartneriaeth Abertawe Mwy Diogel - gr?p o sefydliadau sy'n ymrwymedig i weithio gyda'i gilydd i greu dinas fwy diogel.

Prif asiantaethau'r bartneriaeth yw'r heddlu, y cyngor, y gwasanaeth tân ac achub, y gwasanaeth iechyd a Gwarchod y Gymdogaeth.

Mae Abertawe Mwy Diogel hefyd yn cynnwys ystod eang o sefydliadau a grwpiau gwirfoddol eraill sydd oll yn gweithio i leihau troseddau, ymddygiad gwrthgymdeithasol a bod ag ofn troseddau.

Mae Partneriaeth Abertawe Mwy Diogel yn trefnu ac yn gweithredu prosiectau a gweithgareddau i daclo materion troseddau lleol.

Mae'n cynnwys popeth o dafarnau a chlybiau'n defnyddio gwydrau plastig caled i farsialiaid tacsis i systemau CCTV i ddiogelwch yn y cartref.

Fodd bynnag, nid yw Diogelwch Cymunedol yn ymwneud â lleihau troseddau'n unig. Mae hefyd yn ymwneud â goresgyn y rhwystrau rhwng rhannau gwahanol o'r gymuned ac ymdrin â ffactorau megis methu yn yr ysgol, dirywio teuluol a beichiogrwydd ymysg merched yn eu harddegau.

Ewch i wefan Partneriaeth Abertawe Mwy Diogel am ragor o wybodaeth. Defnyddiwch y ddolen ar yr ochr dde.

Y Tîm Diogelwch Cymunedol
Cydlynydd Diogelwch Cymunedol, Jeff Davison
Swyddog Lleihau Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Nicci Southard-Stuart
Swyddog Lleihau Troseddau Busnes, Norma Thomas
Cyfeirio Ynghylch Graffiti
Swyddog Gorfodi ar y Cyd, Gareth Pritchard
Swyddog Prosiectau, Paul Evans

Swyddog Tawelu Meddwl, Katy Simmons

Fiona Hughes

community.safety@swansea.gov.uk





© 2014 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340