Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Mawrth 2017

 

Oystermouth Castle

Gladiator a Mamma Mia yn y castell

Bydd ymwelwyr â Chastell Ystumllwynarth Abertawe'n cael eu cludo'n ôl i'r hen Rufain yn ddiweddarach eleni.

Tyllau yn y ffordd yn cael eu llenwi ar raddfa o 100 yr wythnos

Mae oddeutu 100 o dyllau yn y ffordd yn cael eu llenwi bob wythnos wrth i'r cyngor barhau â'i addewid i'w trwsio o fewn 48 awr.

Typhoon

Arddangosfa Typhoon wedi'i chadarnhau ar gyfer Sioe Awyr Cymru

Mae Tîm Arddangos Typhoon yr RAF yn hedfan i Abertawe yr haf hwn.

Oystermouth Castle from above

Fideo drôn yn dangos y castell drwy lygaid newydd

Dyma olygfeydd o Gastell Ystumllwynarth na fydd nifer ohonoch wedi'u gweld o'r blaen.

Apprentice carpenter

Cannoedd yn cyflwyno ceisiadau am brentisiaethau'r cyngor

Mae cannoedd o bobl wedi cyflwyno ceisiadau am brentisiaethau mewn plymwaith, gwaith trydanol, gwaith saer, plastro a gosod briciau yng Nghyngor Abertawe.

Hanging baskets

Basgedi crog i flodeuo ar draws Abertawe'r haf hwn

Bydd cannoedd o fasgedi crog yn cael eu harddangos ar draws Abertawe'r haf hwn.

Cosmo hygiene

Colomen farw a chwilod duon mewn bwyty yn Abertawe

Mae perchennog bwyty yn Abertawe wedi derbyn dirwy o £25,000 ac wedi derbyn gorchymyn i dalu £2,022 o gostau ar ôl i Swyddog Iechyd yr Amgylchedd ganfod colomen farw yn pydru mewn cegin yn ogystal â phla o chwilod duon yn yr adeilad.

Indoor arena proposal

Cais cynllunio amlinellol wedi'i gyflwyno ar gyfer safle datblygu Abertawe Ganolog

Mae adfywio canol dinas Abertawe wedi cymryd cam arall ymlaen.

Dinas a Sir Abertawe.

Bydd mân newidiadau i ailgylchu plastigion wrth ymyl y ffordd yn gwella ansawdd

Gwnaed mân newidiadau i wasanaeth ailgylchu plastigion Abertawe er mwyn helpu i sicrhau bod y deunyddiau a gesglir yn cael eu hailgylchu.

Red Arrows Air Show

Y Red Arrows yn hedfan i Sioe Awyr Cymru'r haf hwn

Bydd tîm erobatig o'r radd flaenaf y Red Arrows yn dychwelyd i Abertawe ar gyfer Sioe Awyr Cymru'r haf hwn.

Childcare

Teuluoedd Abertawe i elwa ar ofal plant rhad ac am ddim

Bydd teuluoedd mewn saith cymuned yn Abertawe yn elwa o 30 awr yr wythnos o addysg a gofal plant Blynyddoedd Cynnar am ddim fel rhan o raglen beilot a allai gael ei hestyn ar draws y ddinas.

Chiara_Robinson

Trît arbennig ar gyfer person ifanc Rho 5

Mae enillydd dewr a thalentog gwobr Rho 5 wedi mynd i berfformiad diweddaraf Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn Neuadd Brangwyn.

Wild flowers

Gwaith yn dechrau cyn bo hir i baratoi arddangosfa blodau gwyllt

Bydd gwaith yn dechrau cyn bo hir i baratoi ar gyfer yr arddangosfa drawiadol o flodau gwyllt yn Abertawe.

Swansea city centre (Night)

Arweinwyr Bae Abertawe yn dathlu bargen ddinesig hanesyddol

Mae'r buddsoddiad mwyaf erioed ar gyfer De-orllewin Cymru wedi cael ei sicrhau yn dilyn llofnodi Bargen Ddinesig arloesol Bae Abertawe.

Sioe Awyr Genedlaethol Cymru.

Prifysgol Abertawe i noddi Sioe Awyr Cymru

Mae Prifysgol Abertawe wedi'i chadarnhau fel prif noddwr Sioe Awyr Genedlaethol am ddim yr haf hwn.

Kingsway redevelopment

Cwmni buddsoddi mewn eiddo i ategu cynlluniau'r cyngor ar gyfer Ffordd y Brenin

Mae cwmni datblygu a buddsoddi mewn eiddo'n ceisio ategu cynlluniau Cyngor Abertawe i adfywio Ffordd y Brenin.

Swans_attendance

Presenoldeb mewn ysgolion cynradd yn Abertawe'n parhau i wella oherwydd tipyn bach o hwyl!

Mae cynlluniau difyr i annog pobl ifanc i beidio â cholli unrhyw amser ysgol yn talu ar eu canfed yn Abertawe.

3G pitch generic

Bydd gwaith i osod caeau chwarae 3G maint llawn newydd yn Abertawe'n dechrau fis nesaf

Mae Cyngor Abertawe wedi cyhoeddi ei fod yn creu tri chyfleuster pob tywydd yng nghanolfannau hamdden cymunedol Penyrheol, Treforys a Chefn Hengoed.

Gold Coast 2018

Abertawe'n rhan o Daith Gyfnewid Baton y Frenhines yng Ngemau'r Gymanwlad Arfordir Aur Awstralia, 2018

Bydd Abertawe'n rhan o Daith Gyfnewid Baton y Frenhines ar gyfer Gemau'r Gymanwlad Arfordir Aur Awstralia 2018 yn hwyrach yn y flwyddyn.

Fancy a Rum?

Busnes sy'n tyfu yn Abertawe yn bwriadu ailagor ym mis Awst

Bydd busnes sy'n tyfu yn rhoi hwb ychwanegol i gynlluniau sylweddol i adfywio canol dinas Abertawe cyn bo hir.

Wyn Gittins (Dylan drawing)

Darlun o Dylan Thomas yn cael ei roi yn rhodd i Abertawe

Mae darlun o Dylan Thomas gan yr artist olaf oll i'w baentio pan oedd yn fyw wedi cael ei roi i Abertawe.

St Helen's at Estyn Awards

Cydnabod rhagoriaeth pedair o ysgolion y ddinas mewn gwobrau cenedlaethol

Mae pedair o ysgolion Abertawe wedi cael eu cydnabod mewn gwobrau cenedlaethol sy'n dathlu rhagoriaeth mewn addysg.

St David's development site

Arian wedi'i glustnodi i helpu i adfywio canol y ddinas

Gallai cynlluniau mawr i drawsnewid canol dinas Abertawe'n gyrchfan siopa, bwyta, busnes ac adloniant gymryd cam arall ymlaen.

New Lon Las School

Bydd mwy na 500 o ddisgyblion ysgol yn Abertawe'n symud i'w cartref newydd sbon yn gynt na'r disgwyl

Mae'r gwaith gwerth £9.8 miliwn i ailadeiladu Ysgol Gynradd Gymraeg Lôn Las ar fin cael ei gwblhau. Bydd yr ysgol yn agor ym mis Mai yn hytrach na mis Medi fel y disgwyliwyd yn wreiddiol.

Dinas a Sir Abertawe.

Dewiswyd saith cymuned yn Abertawe ar gyfer gofal plant am ddim

Bydd teuluoedd mewn saith cymuned yn Abertawe yn elwa o 30 awr yr wythnos o addysg a gofal plant Blynyddoedd Cynnar am ddim fel rhan o raglen beilot a allai gael ei hestyn ar draws y ddinas.

Apprentice carpenter

Y Cyngor yn lansio cynlluniau prentisiaeth a hyfforddiant newydd

Mewn ymdrech i helpu i wella bywydau pobl a threchu tlodi, mae Cyngor Abertawe'n bwriadu lansio mwy o gynlluniau prentisiaeth a hyfforddeiaeth nag erioed o'r blaen.

Swansea Sports Awards 2016

Tair ysgol gynradd ar y rhestr fer ar gyfer anrhydeddau gwobrau chwaraeon

Mae tair ysgol ar y rhestr fer ar gyfer anrhydedd Tîm Ysgol Gynradd y Flwyddyn yng Ngwobrau Chwaraeon Abertawe.

3G pitch generic

Cae chwarae 3G newydd i ganolfan hamdden yn Abertawe

Mae Cyngor Abertawe'n bwriadu gosod trydydd cae chwarae 3G maint llawn newydd yn y ddinas.

Chinese students

Myfyrwyr o Tsieina'n rhannu eu cariad at Abertawe

Mae myfyrwyr o Tsieina sy'n byw yn Abertawe'n rhannu eu cariad at y ddinas.

Swans logo

Pêl-droed yn ffactor wth ddenu ymwelwyr i Abertawe

Mae pwysigrwydd pêl-droed o ran denu ymwelwyr o dramor i Gymru wedi cael ei ddatgelu.

Kingsway redevelopment

Cyfle i ddweud eich dweud ar gynigion Ffordd y Brenin yn Abertawe

Mae cyfle o hyd i breswylwyr yn Abertawe fynegi eu barn ar gynlluniau mawr i ailddatblygu Ffordd y Brenin yn y ddinas.

Melanie Fletcher and Carys Gadd

Mam a'i merch yn gwneud tîm gwaith cymdeithasol da

Fel y fam y bydd y ferch yw'r dywediad, ond gyda Melanie Fletcher a Carys Gadd, y ffordd arall rownd yw hi.

Wythnos i dorri pob record yn Plantasia

Roedd miloedd o bobl ifanc wedi sicrhau bod hanner tymor yn un i'w gofio o ran nifer yr ymwelwyr â Plantasia.

Gobaith newydd i bobl ifanc sy'n cael anhawster wrth baratoi ar gyfer y byd gwaith

Bydd cynlluniau uchelgeisiol a allai helpu rhai o bobl fwyaf diamddiffyn ein dinas i fentro i fyd gwaith yn cael eu datgelu'r wythnos nesaf.

Dinas a Sir Abertawe.

Translation Required: Swansea Council joins with horse welfare groups to safeguard horses

Translation Required: Swansea Council has joined forces with a number of animal welfare groups in the city to tackle horse-related issues, including tethering on public land.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM