Chwilio'r wefan
English
House

Rhoi gwybod am newid amgylchiadau a all effeithio ar eich Budd-dal Tai

Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai ac mae eich amgylchiadau (neu amgylchiadau aelod o'ch aelwyd) yn newid, mae'n rhaid i chi gysylltu â ni ar unwaith oherwydd y gall hyn effeithio ar eich hawl i fudd-dal. Mae'n rhaid i chi ddweud wrthym os yw'ch cyfeiriad yn newid.

Dylai landlordiaid sy'n derbyn taliadau uniongyrchol o Fudd-dal Tai am denant hefyd roi gwybod am unrhyw newidiadau y maent yn cael gwybod amdanynt.

Y ffordd hawsaf o ddweud wrthym am newid yw trwy gwblhau un o'n ffurflenni ar-lein. Mae dolenni i'r ffurflenni hyn ar gael ar waelod y we-dudalen hon.

Gallwch hefyd ein ffonio ar 01792 635353 gyda manylion y newid, yn arbennig os yw'n golygu nad ydych am hawlio budd-dal o ganlyniad, ond mae'n bosib y byddwn yn gofyn o hyd i chi gadarnhau'r manylion yn ysgrifenedig.

Hefyd gallwch anfon e-bost atom i budd-daliadau@abertawe.gov.uk.

Os nad ydych yn dweud wrthym am newid yn eich amgylchiadau o fewn mis i'r newid, gallwch golli unrhyw gynnydd yn eich budd-dal neu, os oes gostyngiad yn eich budd-dal, gallech gael eich gordalu a bydd rhaid i chi ei ad-dalu.

Dyma rai enghreifftiau o newidiadau y dylech chi ddweud wrthym amdanynt:

 • Newid yn eich incwm neu incwm aelod o'r aelwyd (e.e., partner, plant neu bobl eraill sy'n byw gyda chi).
 • Os ydych chi, eich partner neu aelod o'ch aelwyd yn gorffen derbyn Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith (Seiliedig ar Incwm), Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (Seiliedig ar Incwm) neu Gredyd Pensiwn (Credyd Gwarantedig).
 • Os ydych chi, eich partner neu aelod o'ch aelwyd yn dechrau gweithio.
 • Newidiadau yn nifer y bobl sy'n byw gyda chi.
 • Os yw'ch cyfeiriad yn newid (i denantiaid preifat, mae hyn yn cynnwys newid ystafell yn yr un eiddo).
 • Os ydych yn mynd i'r carchar.
 • Os oes unrhyw un o'ch plant yn gadael yr ysgol.
 • Os yw swm eich taliadau gofal plant yn newid.
 • Os yw'r rhent yr ydych yn ei dalu'n newid (tenantiaid preifat yn unig).
 • Os byddwch yn penderfynu aros mewn cartref gofal preswyl neu gartref nyrsio yn barhaol.
 • Os ydych yn gadael eich cyfeiriad am gyfnod dros dro e.e. i fynd i'r ysbyty neu gartref gofal preswyl.
 • Os ydych yn mynd ar wyliau ac rydych yn derbyn Lwfans Ceisio Gwaith (Seiliedig ar Incwm)

Os nad ydych yn siŵr am ba newidiadau y mae angen rhoi gwybod amdanynt cysylltwch â ni am gyngor.

Efallai y bydd angen i ni ofyn i chi am dystiolaeth o'r newid ond byddwn yn siarad â chi am hyn pan fyddwch yn cysylltu â ni.

Os ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol, mae angen i chi roi gwybod am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau drwy linell ffôn y Ganolfan Gwasanaethau Credyd Cynhwysol 0345 6000 723 neu 0845 6000 723. Yna byddant yn rhoi gwybod i ni am y newid i'ch Credyd Cynhwysol.

Dweud am newid cyfeiriad

Dywedwch wrthym os ydych yn symud cartref fel y gallwn ddiweddaru eich cofnod budd-daliadau tai.

Gwneud cais i orffen hawlio Budd-dal Tai

Os nad ydych am hawlio Budd-dal Tai mwyach, gallwch ddweud wrthym drwy ddefnyddio'r ffurflen hon.

Newidiadau a allai effeithio ar eich Budd-dal Tai - dweud am newid mewn incwm neu gyfalaf

Os bydd swm yr arian rydych yn ei dderbyn o'r gwaith neu fudd-daliadau'n newid neu mae swm yr arian sydd gennych wedi'i gynilo'n cynyddu neu'n gostwng, rhaid i chi ddweud wrthym.

Newidiadau a allai effeithio ar eich Budd-dal Tai - dweud am rywun sy'n ymuno neu sy'n gadael

Os oes rhywun wedi ymuno â'ch cartref neu wedi'i adael, mae angen i chi ddweud wrthym.

Newidiadau a allai effeithio ar eich Budd-dal Tai - dweud am newidiadau eraill

Dywedwch wrthym am newidiadau eraill a all effeithio ar eich Budd-dal Tai.

Gofyn am wybodaeth am Fudd-dal Tai

Gofynnwch i ni am wybodaeth neu i ni anfon ffurflen atoch.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM