Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636875 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30kb)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Cynorthwyydd Hamdden Abertawe Actif (dyddiad cau: 01/03/17)

£16,191 - £17,169 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i fod yn rhan o Dîm Cynorthwywyr Hamdden Abertawe Actif yng Nghanolfan Hamdden Penyrheol. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ategu tîm cryf.

Cynorthwyydd Hamdden Abertawe Actif (dyddiad cau: 01/03/17)

£16,191 - £17,169 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i fod yn rhan o Dîm Cynorthwywyr Hamdden Abertawe Actif yng Nghanolfan Hamdden Penyrheol. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ategu tîm cryf.

Derbynnydd Abertawe Actif (dyddiad cau: 01/03/17)

£15,823-£16,191 y flwyddyn pro rata. Mae Canolfan Hamdden Penyrheol, un o bum safle Abertawe Actif, yn chwilio am unigolyn i ymuno â'n Tîm Derbynfa proffesiynol a phrysur. Byddwch yn gweithio o dan gyfarwyddyd Tîm Rheoli'r Ganolfan a rhaid iddo/i allu darparu gwasanaeth cwsmeriaid i'r safon uchaf; byddai profiad blaenorol o ddarparu gwasanaethau yn fantais.

Swyddog Cynllunio (dyddiad cau: 01/03/17)

£27,394 - £30,480 y flwyddyn. Yn ddelfrydol, dylai'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn swyddog profiadol â chefndir ym maes rheolaethau cynllunio, a dylai feddu ar brofiad llwyddiannus o ddelio â baich achosion trwm a chymhleth o geisiadau cynllunio.

Cydlynydd Cynorthwyol Hyfforddi Cerddwyr Ifanc (dyddiad cau: 01/03/17)

£16,191 - £17,169 y flwyddyn. Mae gan y Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd gyfrifoldeb i gynorthwyo i leihau anafiadau ar y ffyrdd yn unol â thargedau lleol a chenedlaethol.

Gweithiwr Strydlun - Lefel 3 (dyddiad cau: 01/03/17)

£17,547 - £19,238 y flwyddyn. 37 awr yr wythnos. Disgwylir i ddeiliad y swydd ymgymryd â'r tasgau canlynol fel mater o drefn heb lawer o oruchwyliaeth, neu heb unrhyw oruchwyliaeth, a dangos y gallu i weithio ar eu liwt eu hunain: Gwaith cynnal a chadw cyffredinol ar amgylchedd Strydlun gan gynnwys atgyweirio diffygion a chraciau ar y priffyrdd, torri ffosydd ar gyfer gosod ceblau a phibelli.

Swyddi ERW - amrywiol (dyddiad cau: 03/03/17)

Mae swyddi amrywiol ar gael gyda'n partner ERW (Ein Rhanbarth ar Waith).

Prif Gogydd - Menter Bwyd (dyddiad cau: 06/03/17)

£27,394 y flwyddyn. Mae Tîm Bwyd a Thyfu Cymunedol y Cyngor yn gweithio ar ddull uchelgeisiol ac arloesol o fynd i'r afael â thlodi bwyd yn Abertawe, a hynny drwy greu Menter Bwyd. Fel rhan o'r cam datblygu, mae gwasanaeth cludo prydau ffres yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd.

Saer coed (dyddiad cau: 06/03/17)

£23,166 - £26,556 y flwyddyn. Angen Seiri cymwysedig llawn i NVQ2/3 profiadol/wedi gwasanaethu amser gweini seiri coed, i weithio o fewn adran Gwaith Cyfalaf Adran Adeiladau Corfforaethol a Gwasanaethau Eiddo.

Plastrwr (dyddiad cau: 06/03/17)

£23,166 - £26,556 y flwyddyn. Plastrwyr cymwysedig llawn NVQ2/3 profi/amser plastrwyr, sydd eu hangen i weithio yn adran Gwaith Cyfalaf Adran Adeiladau Corfforaethol a Gwasanaethau Eiddo.

Briciwr (dyddiad cau: 06/03/17)

£23,166 - £26,556 y flwyddyn. Angen Bricwyr Cymwysedig llawn NVQ2/3 profiadol neu sydd wedi gweithio amser, i weithio yn yr adran Gwaith Cyfalaf Adran Adeiladau Corfforaethol a Gwasanaethau Eiddo.

Llafurwr Lled-fedrus (dyddiad cau: 06/03/17)

£19,939 - £22,434 y flwyddyn. Mae angen Gweithiwr Lled-fedrus profiadol iawn sydd eisoes yn meddu ar setiau penodol o sgiliau, i weithio yn adain Cyfalaf y Gwasanaethau Adeiladu ac Eiddo Corfforaethol.

Labrwr Yrrwr (dyddiad cau: 06/03/17)

£17,547 - £19,238 y flwyddyn. Angen Labrwr adeiladu i weithio yn adran Gwaith Cyfalaf y Gwasanaethau Adeiladau Corfforaethol a Gwasanaethau Eiddo.

Rheolwr Gweithredol Safleoedd Adeiladu Dros Dro (dyddiad cau: 06/03/17)

£27,394 - £30,480 y flwyddyn. Rydym ni'n chwilio am unigolyn brwdfrydig a chryf ei gymhelliad i ymuno â'n Hadain Gwaith Cyfalaf o fewn y Gwasanaethau Adeiladu ac Eiddo Corfforaethol.

Prif Lyfrgellydd (closing date: 07/03/17)

£31,288 - £35,093 y flwyddyn Dylai ymgeiswyr feddu ar lefel uchel o sgiliau TGCh a digidol, cymhwyster llyfrgell proffesiynol gyda phrofiad o weithio mewn lleoliad gwybodaeth a llyfrgell brysur. Byddwch yn weithiwr proffesiynol hyblyg, dibynadwy sy'n canolbwyntio ar y cwsmer. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu gwych a'r gallu i weithio ar eich menter eich hun yn ogystal â gweithio fel rhan o dîm bach.

Rheolwr Canolbwynt y Rhwydwaith Cymunedol Integredig (dyddiad cau: 08/03/17)

£45,260 - £49,147 y flwyddyn. Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Abertawe a BIP ABM yn dymuno penodi Rheolwr Canolbwynt y Rhwydwaith Cymunedol i reoli tîm integredig o Nyrsys Cymunedol Gweithwyr Cymdeithasol, Therapyddion a Gwasanaethau Gofal yn y Cartref yn weithredol, a chymryd cyfrifoldeb strategol am ddatblygu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ble nodir bod hynny'n ofynnol.

Swyddi Pwll Cenedlaethol Cymru - amrywiol

Staff Derbynfa Achlysurol a Cynorthwywyr Chwaraeon Achlysurol.

12 x Glanhawr Traethau Tymhorol - Casglwr Sbwriel (dyddiad cau: 10/03/17)

£15,823 y flwyddyn. Amser llawn. Dros dro am 6 mis. Bydd y swydd yn cynnwys cysylltu'n rheolaidd â'r cyhoedd, ac mae'r lleoliadau a gwmpesir yn draethau ac yn flaendraethau a reolir gan yr awdurdod yn ardal y Gŵyr ac Abertawe.

15 x Garddwr Tymhorol (dyddiad cau: 10/03/17)

£15,823 y flwyddyn. Amser llawn. Dros dro am 6 mis. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn rhan o dîm bychan mewn lleoliadau ym mhob rhan o Ddinas a Sir Abertawe.

4 x Dyfrhawr Basgedi Crog Tymhorol (dyddiad cau: 10/03/17)

£15,823 y flwyddyn. Amser llawn. Dros dro am 6 mis. Mae trwydded yrru'n hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Cynorthwyydd Hamdden Abertawe Actif Rhan-amser - 16 awr (dyddiad cau: 13/03/17)

£16,191 - £17,169 y flwyddyn pro rata. Mae'n rhaid i'r ymgeisydd feddu ar Gymhwyster Cenedlaethol i Achubwyr Bywydau (NPLQ) cyfredol a'r gallu i basio profion nofio a chymhwysedd achub bywyd yn rheolaidd. Yn ddelfrydol, byddai'r ymgeisydd yn meddu ar gymwysterau addas eraill mewn perthynas â'r diwydiant hamdden gan gynnwys gwobr athrawon nofio y Gymdeithas Nofio Amatur (ASA).

Wedi'i bweru gan GOSS iCM