Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636875 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30kb)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Swyddi ERW - amrywiol (dyddiad cau: amrywiol)

Mae swyddi amrywiol ar gael gyda'n partner ERW (Ein Rhanbarth ar Waith).

Swyddog Marchnata (dros dro) (dyddiad cau: 20/01/17)

£19,939 - £22,434 y flwyddyn. Os ydych chi'n mwynhau mynychu digwyddiadau gwych fel Sioe Awyr Genedlaethol Cymru, Ras 10km Bae Abertawe, cadw'n heini yn un o'n Canolfannau Hamdden Abertawe Actif neu grwydro o amgylch ein amgueddfeydd a'n horiel celf, efallai byddech chi hefyd yn hoffi ymuno â'r tîm sy'n gyfrifol am farchnata'r digwyddiadau, y rhaglenni a'r atyniadau gwych hyn.

Gweithiwr Achosion Adnewyddu ac Addasu Tai Dros Dro (dyddiad cau: 23/01/17)

£17,547 - £19,238 y flwyddyn. Rydym ni'n chwilio am unigolyn brwdfrydig ac ymroddedig i ymuno â'n tîm Gwaith Achosion Adnewyddu ac Addasu Tai.

Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg Dros Dro (Cyfnod Mamolaeth) (dyddiad cau: 24/01/17)

£17,547 - £19,238 y flwyddyn (pro rata). Ydych chi'n frwdfrydig ynghylch darparu cyfleodd chwarae difyr a chreadigol i blant ifanc? A hoffech chi weithio mewn lleoliad gofal plant sy'n flaengar ac wedi cael canmoliaeth sylweddol?

Swyddog Gofal Preswyl (dyddiad cau: 24/01/17)

£19,939 - £22,434 y flwyddyn, pro rata. Mae angen Swyddog Gofal Preswyl ar gyfer Uned Cymorth Cymunedol Maesglas, Oedolion ag Anableddau Dysgu. Mae hon yn swydd ran amser dros dro, 28 awr yr wythnos.

Cynorthwyydd Clercyddol (dyddiad cau: 25/01/17)

£15,823 - £16,191 y flwyddyn. Mae'r Uned Anghenion Dysgu Ychwanegol yn chwilio am unigolyn sydd â phrofiad a chymwysterau priodol i ymuno â thîm gweinyddol yr uned. Mae hon yn swydd amser llawn dros dro, am 12 mis yn y lle cyntaf.

Cyfreithiwr - Ymgyfreitha Cyflogaeth/Sifil (dyddiad cau: 26/01/17)

£31,288 - £35,093 y flwyddyn. Mae profiad o gyfraith cyflogaeth yn hanfodol a byddai profiad o ymgyfreitha sifil o fantais.

Cynorthwy-ydd Clerigol (dyddiad cau: 27/01/17)

£15,823 - £16,191 y flwyddyn pro rata. 18.5 awr. Mae'r swydd yn galw am sgiliau trefnu a sgiliau TG yn ogystal â gallu gweithio'n hyblyg i fodloni terfynau amser.

Therapydd Galwedigaethol Cymunedol Integredig x 2 (dyddiad cau: 30/1/17)

£27,394 - £30,480 y flwyddyn + Taliad Atodol ar Sail y Farchnad. Dylai ymgeiswyr fod wedi'u cofrestru â HCPC a bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn atebol i arweinydd Tîm Therapyddion Galwedigaethol yr Hwb.

Therapydd Galwedigaethol Tai (dyddiad cau: 30/1/17)

£27,394 - £30,480 y flwyddyn + Taliad Atodol ar Sail y Farchnad. Dylai ymgeiswyr fod wedi'u cofrestru â HCPC a bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn atebol i arweinydd Tîm Therapyddion Galwedigaethol yr Hwb.

Rheolwr Strategol - Celfyddydau, Diwylliant a'r Economi Greadigol (dyddiad cau: 31/01/17)

£45,260 - £49,147 y flwyddyn. Mae Dinas a Sir Abertawe yn uchelgeisiol am newid, menter, arloesi a phartneriaethau cynaliadwy, gyda rhaglen newid uchelgeisiol ar gyfer Gwasanaethau Diwylliannol y Cyngor, ac mae arno angen Rheolwr Strategol ar gyfer y Celfyddydau, Diwylliant a'r Economi Greadigol.

Swyddog Partneriaethau Diwylliannol a Strategaeth (dyddiad cau: 31/01/17)

£27,394 - £30,480 y flwyddyn. Gan adrodd wrth y Rheolwr Strategol - Y Celfyddydau, Diwylliant a'r Economi Greadigol, byddwch yn eu cefnogi hwy i ddarparu'r prif gynlluniau a phrosiectau diwylliannol mawr.

Prif Swyddog - Diogelu (dyddiad cau: 31/01/17)

£45,260 - £49,147 y flwyddyn. Mae Gwasanaeth Plant Abertawe yn wasanaeth arloesol sydd wedi cael adborth cadarnhaol iawn gan ddefnyddwyr ac wedi perfformio'n dda iawn o dan Arolygaeth.

Arweinydd Clybiau Ieuenctid Dibynnol (dyddiad cau: 31/01/17)

£17,547 - £19,238 y flwyddyn (pro rata). Mae Gwasanaethau Pobl Ifanc Abertawe yn dymuno penodi un unigolyn hunangymhellol ac ymroddedig i weithio fel Arweinydd Clybiau Ieuenctid Dibynnol,

Swyddog Gwasanaethau Gofal Canolraddol (dyddiad cau: 31/01/17)

£31,288-£35,093 y flwyddyn. 37 awr. Dros dro am 12 mis. Mae Gwasanaethau Oedolion yn ceisio recriwtio 2 unigolion brwdfrydig iawn i arwain a chydlynu'r broses o gyflawni prosiectau gwasanaethau cymunedol o fewn rhaglen Gwaith Integreiddio Gwasanaethau Oedolion.

Arweinydd Tîm Cynorthwyol (dyddiad cau: 31/01/17)

£38,789 - £39,660 y flwyddyn.Mae Maethu Abertawe yn wasanaeth Mabwysiadu Awdurdod Lleol sy'n rhan o'r Gwasanaethau Plant a Theuluoedd. Rydym ni'n dymuno penodi unigolyn llawn cymhelliant i weithio fel Arweinydd Tîm Cynorthwyol.

Cynorthwyydd Teithwyr (3 swydd) (dyddiad cau: 01/02/17)

£15,507 y flwyddyn pro rata. Fel Cynorthwyydd Teithwyr bydd angen i chi oruchwylio defnyddwyr ein gwasanaeth a rhoi cymorth i'r gyrrwr wrth deithio yn ein cerbydau.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 02/02/17)

£31,288 - £35,093 y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol yn ein timau cynllunio cymorth gofal Ardaloedd Plant a Theulu. Mae'r timau yn gweithio gyda theuluoedd cyn gynted ag y mae'r achos yn cael ei drosglwyddo o'r drws ffrynt, gan gwblhau asesiadau unigol i nodi cymhwysedd ar gyfer gofal a chymorth a gweithio gyda phlant cymwys gan gynnwys y rhai sy'n derbyn gofal, ac mae'n cynnwys amddiffyn plant, cyfarfod cyn-achos, achosion gofal a gwaith mabwysiadu.

Gweithiwr Cymdeithasol(dyddiad cau: (03/02/17)

£27,394 - £30,480 y flwyddyn (NQ) £31,288 - £35,093 y flwyddyn.Mae swydd rhan amser barhaol 18.5 awr yr wythnos ar gael yn y Tîm Iechyd Meddwl Pobl Hŷn a leolir yng Nghwmbwrla a Garngoch.

Rheolwr Newid Busnes Rhanbarthol ar gyfer System Wybodaeth Gofal yn y Gymuned Cymru (dyddiad cau: 09/02/17)

£40,619 - £44,331 y flwyddyn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am wneud y gorau o'r cyfle am newid trawsnewidiol mewn arferion busnes ar draws Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Rheolwr Gweithredu Rhanbarthol Bae'r Gorllewin ar gyfer System Wybodaeth Gofal yn y Gymuned Cymru (dyddiad cau: 09/02/17)

£45,260 - £49,147 y flwyddyn. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau arwain a chyfathrebu cryf, a bydd yn gallu dangos fod ganddo/ganddi'r gallu i arwain menter rheoli newid sefydliadol ar raddfa eang wrth i'r rhanbarth baratoi am ddulliau newydd o weithio integredig.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM