Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636875 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30kb)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Syrfëwr Prosiect (dyddiad cau: 02/05/17)

£31,601 - £35,444 y flwyddyn. Swydd barhaol. Mae'r Tîm Dylunio Pensaernïol yn chwilio am Syrfëwr Prosiectau cymwys a llawn cymhelliant.

Eiriolwr Annibynnol Trais Domestig (dyddiad cau: 02/05/17)

£27,668 - £30,785 y flwyddyn. Swydd dros dro yw hon ar gyfer tymor sefydlog o 1 flwyddyn. Mae Eiriolwr Annibynnol Trais Domestig yn weithiwr arbenigol sy'n darparu gwasanaeth rheng flaen o ansawdd uchel i'r dioddefwyr hynny sydd yn y perygl mwyaf o gam-drin domestig.

Cynorthwyydd Cronfa Ddata Asesiadau Statudol dros dro (dyddiad cau: 03/05/17)

£17,772 - £19,430 y flwyddyn. Mae'r Uned Anghenion Dysgu Ychwanegol yn edrych am unigolyn cymwys a phrofiadol i ymuno â'r Tîm Asesu Statudol.

Prisiwr Dan Hyfforddiant (dyddiad cau: 05/05/17)

£14,220 - £26,860 y flwyddyn. Mae swydd Prisiwr Graddedig Dan Hyfforddiant ar gael yn yr uned Eiddo Corfforaethol i gynorthwyo'r Tîm Rheoli Ystadau ac Asedau ynghylch pob agwedd o waith technegol a phroffesiynol.

Swyddog Dylunio Trefol a Chadwraeth (dyddiad cau: 08/05/17)

£31,601 - £35,444, y flwyddyn. Mae cyfle wedi codi i weithiwr proffesiynol dylunio trefol profiadol ymuno â'r Tîm Dylunio a Chadwraeth Dinas a Sir Abertawe am gyfnod dros dro i gefnogi'r tîm yn ystod cyfnod o bwysau twf sylweddol ac adfywio canol dinas.

Pensaer Atebion TGCh (dyddiad cau: 08/05/17)

£41,025 - £44,774 y flwyddyn. Mae Dinas a Sir Abertawe yn trawsnewid. Mae'r newid yn cyflymu a bydd ein gwasanaethau digidol wrth wraidd ein hymgyrch am wasanaethau cynaliadwy sy'n addas ar gyfer y dyfodol.

Cynorthwyydd Cymorth Busnes (dyddiad cau: 09/05/17)

£15,823 - £16,191 y flwyddyn. Mae cyfle ar gael i 2 Gynorthwyydd Cymorth Busnes yn y Gwasanaeth Cynllunio Gofal Cefnogol ar gyfer Plant a Theuluoedd.

Cydlynydd Park Lives (dyddiad cau: 11/05/17)

£23,166 - £26,556 y flwyddyn pro rata. Rydym yn edrych i benodi Cydlynydd rhan-amser (18.5 awr) ar gyfer y rhaglen, a bydd yn canolbwyntio ar weithgarwch corfforol rheolaidd, rhad ac am ddim, hygyrch a phriodol mewn cymunedau lleol i helpu i fynd i'r afael â'r lefel bresennol o ran anweithgarwch corfforol.

Glanhawr (dyddiad cau: 31/12/17, parhaus)

Cyflog £8.04 yr awr. Rhan-amser; isafswm o 10 awr yr wythnos. Mae angen glanhawr ysgol ar gyfer ysgolion amrywiol yn Ninas a Sir Abertawe.

Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/12/17, parhaus)

£16,123, y flwyddyn pro rata. Mae cyfle yn bodoli ar gyfer Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi Rhan-amser ar gontract dim oriau yng Nghanolfannau Gweithgareddau Penrhyn Gŵyr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM