Chwilio'r wefan
English
Star

Swyddi rheoli uwch

Mae Abertawe'n lle anhygoel. Fel un o dinasoedd glan mor mwyaf bywiog Prydain, gallwn fod yn falch o'n traethlin syfrdanol, cefn gwlad rhagorol ac awdurdod lleol blaengar sydd wedi'i ymrwymo i bennu agenda gyffrous ar gyfer y ddinas a'r rhanbarth.

Rydym am i Abertawe fod yn lle mwy ffyniannus gyda phoblogaeth sydd â sgiliau ac addysg dda a chymeriad sy'n dangos llai o gyferbyniadau ac eithafion tlodi ar draws y ddinas. Rydym am wella lles er mwyn i gymunedau fod yn fwy diogel, iach, cydlynol a gwydn, fel y gellir galluogi i bawb gyflawni eu potensial.

Mae'r datblygiadau cyffrous sydd wedi'u cynllunio ar gyfer y ddinas wedi'u hadlewyrchu gan newidiadau yn y cyngor. Mae ein rhaglen drawsnewid, 'Abertawe Gynaliadwy - yn addas i'r dyfodol' yn anelu at roi'r cyngor ar flaen y gad mewn blaengaredd, yn ogystal â mynd i'r afael a'r heriau gwasanaeth ac ariannol a wynebwn.

Ein blaenoriaethau

 • Diogelu pobl rhag niwed - er mwyn sicrhau bod ein dinasyddion yn ddiogel rhag niwed a chamfanteisio.
 • Gwella addysg a sgiliau - fel bod pob plentyn a pherson ifanc yn Abertawe yn ennill y sgiliau a'r cymwysterau y mae eu hangen arnynt i lwyddo mewn bywyd.
 • Trawsnewid ein heconomi a'n hisadeiledd - fel bod gan Abertawe ganol dinas defnydd cymysg, ffyniannus ac economi leol a fydd yn cefnogi ffyniant ein dinasyddion.
 • Trechu tlodi - fel bod pob person yn Abertawe'n gallu cyflawni ei botensial.
 • Trawsnewid a datblygu'r cyngor yn y dyfodol - fel ein bod ni a'r gwasanaethau rydym yn eu darparu'n gynaliadwy ac yn addas i'r dyfodol.

Mae'r blaenoriaethau hyn yn cynrychioli amcanion gor-redol y Cyngor. Bydd rhai gwasanaethau'n cyflwyno'r blaenoriaethau hyn yn uniongyrchol. Bydd eraill yn gwneud cyfraniad naill ai ar eu pennau eu hunain neu drwy weithio mewn partneriaeth ag eraill. 

Ein gwerthoedd

Bydd ein cynlluniau yn seiliedig ar dri o werthoedd eglur a wnaiff lywio ein dull o weithio, ein dull o ddatblygu fel sefydliad a'n prosesau gwneud penderfyniadau yn ystod y blynyddoedd sy'n dod. 

 • Canolbwyntio ar bobl
  Fe wnawn ni ganolbwyntio ar anghenion a chanlyniadau ein cymuned ac ar wella bywydau pobl sy'n byw ac yn gweithio yn Abertawe.  Fe wnawn ni hefyd barchu, gwerthfawrogi a chynorthwyo ein cyflogeion, ac arddangos y safonau uchaf o ran gonestrwydd. 
 • Cydweithio
  Fe wnawn ni hyrwyddo dull partneriaeth gyfan, gan weithio ar draws gwasanaethau i wneud y defnydd gorau o adnoddau a gwybodaeth a chydweithio ag eraill y tu allan i'r Cyngor i sicrhau ein bod ni'n blaenoriaethu ein hadnoddau ac yn sicrhau'r canlyniadau gorau i'n cymunedau.
 • Arloesedd
  Fe wnawn ni annog ac ategu diwylliant o arloesi.  Fe wnawn ni feddwl a gweithio'n wahanol i wella ein gallu i gyflawni ac ymateb i'r newidiadau ariannol, demograffig a chymdeithasol rydym ni'n eu hwynebu.  Byddwn yn rhannu gwersi a ddysgir ar draws y Cyngor, fel rhan o'n Rhaglen Arloesi. 

Dirprwy Brif Swyddog Cyllid/Dirprwy Swyddog Adran 151 (dyddiad cau: 07/09/18)

Fel Dirprwy Brif Swyddog Cyllid, byddwch yn darparu cyngor strategol i'r Prif Swyddog Cyllid, y Tîm Rheoli Corfforaethol a'r Cabinet ynghylch yr holl faterion ariannol ac yn cynorthwyo'r Prif Swyddog Cyllid i gyflawni Strategaeth Ariannol tymor hir y Cyngor.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM