Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni - amdanom ni

Mae pob awdurdod lleol yn darparu gwasanaeth i rieni a gofalwyr geisio cyngor a gwybodaeth ynghylch plant a phobl ifanc ag Angenion Dysgu Ychwanegol.

Gwasanaeth cyfrinachol am ddim yw'r Bartneriaeth Rhieni, sy'n darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth diduedd i rieni a gofalwyr plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Swyddog Cyswllt Teulu

Andrea Hill-Jones yw'r Swyddog Cyswllt Teulu ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol yn Abertawe. Rôl Andrea yn bennaf yw cefnogi rhieni a gofalwyr plant sy'n destun Asesiad Statudol. Mae hi'n gweithio ar draws Dinas a Sir Abertawe gan gynnal ymweliadau cartref er mwyn esbonio'r prosesau perthnasol, ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gan rieni neu ofalwyr mewn perthynas ag addysg eu plentyn a chynorthwyo wrth gwblhau dogfennau sy'n ymwneud a'r broses.

Mae Andrea yn ffynhonnel wybodaeth mewn perthynas a'r ddarpariaeth sydd ar gael i blant ag anghenion ychwanegol yn Abertawe.

Mae Andrea, sy'n bwynt cyswllt a gwybodaeth, hefyd yn brofiadol o ran gweithio gyda rhieni ac asiantaethau eraill i ddatrys materion a chyrraedd canlyniadau boddhaol er mwyn darparu gwasanaeth effeithiol.

Gellir cysylltu ag Andrea Hill-Jones drwy ffonion 01792 637541 neu e-bostio: ALNU@swansea.gov.uk


SNAP Cymru

Mae SNAP Cymru'n darparu gwybodaeth a chyngor annibynnol am ddim i rieni plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae SNAP Cymru'n hyrwyddo gweithio'n effeithiol mewn partneriaeth ac yn cydnabod pwysigrwydd cyfranogiad rhieni a phobl ifanc mewn penderfyniadau ynghylch darpariaeth dysgu ychwanegol.

Fel deiliad y Marc Safon Arbenigol (SQM), mae ein gwasanaeth yn gweithredu i'r safonau uchaf. Mae gweithwyr achos yn derbyn hyfforddiant cyfriethiol annibynnol o safon uchel. Maent yn frwd dros helpu pobl i oresgyn rhwystrau, gan gynnig cefnogaeth ac arweiniad sy'n diwallu anghenion teuluoedd.

Y nod allweddol yw ymyrryd yn gynnar i leihau'r posibilrwydd o broblemau'n gwaethygu, yn enwedig drwy gydweithio mewn partneriaeth a'r teulu, yr ysgol a'r awdurdod lleol.

SNAP Cymru: Disgrifiad o'r gwasanaeth a gynigir:

  • Cefnogaeth i blant a phobl ifanc ag anghenion dysgu arbenigol (0-25 oed).
  • Cyngor a chefnogaeth i rieni a gweithwyr proffesiynol drwy linell gymorth, taflenni ac ar ein gwefan.
  • Cyngor ar ddeddfwriaeth, polisi lleol a chenedlaethol yn y meysydd Addysg, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, asesu a darpariaeth ADY, apeliadau a thribiwnlysoedd.
  • Cefnogaeth gyda Gwaith Achos, Eiriolaeth Annibynnol a chyfryngu wedi'i hwyluso gan gyfryngwyr achrededig.
  • Cymorth i deuluoedd i baratoi at gyfarfodydd; cyfrannu at asesiadau ac adolygiadau; cymryd rhan mewn penderfyniadau ac archwilio opsiynau; herio lle bo angen.
  • Datrys anghydfodau.

Oriau agor

Dydd Llun - dydd Gwener 9.00am to 4.30pm (apwyntiadau y tu allan i oriau swyddfa drwy drefniant).

Llinell Gymorth am ddim: 0808 801 0608

Gwefan: www.snapcymru.org

Facebook: www.facebook.com/SNAPCymru

E-bost: enquiries@snapcymru.org