Toglo gwelededd dewislen symudol

Meithrin partneriaethau â rhieni

Mae perthnasoedd cryf rhwng rhieni a gweithwyr proffesiynol yn hanfodol i hybu dysgu a datblygiad plentyn. Dyma ragor o wybodaeth am y partneriaethau hyn a'r partneriaid gwahanol a all fod yn ymwneud a'ch plentyn.

Mae'n bwysig iawn ein bod yn gweithio gyda'n gilydd mewn partneriaeth i sicrhau ein bod yn cael y canlyniadau gorau i'ch plentyn. Mae angen ymddiriedaeth, ymroddiad a pharch i wneud hyn. Mae'n arbennig o bwysig datblygu perthnasoedd cadarnhaol rhwng pawb sy'n ymwneud a'ch plentyn neu'ch person ifanc.

Mae gan bob partner rol bwysig i'w chwarae wrth ddatblygu perthnasoedd cadarnhaol ac adeiladol a'ch plentyn neu'ch person ifanc.

Mae hyn yn cynnwys yr awdurdod lleol, ysgolion ac asiantaethau allanol yn ogystal a rhieni a theuluoedd.

Mae pobl amrywiol yn gweithio mewn partneriaeth wrth ddarparu addysg ar gyfer eich plentyn:

 • Yr ysgol
 • Y pennaeth
 • Yr athro dosbarth
 • Athrawon arbenigol
 • Yr awdurdod lleol
 • Arbenigwyr iechyd
 • Rhieni.

Fel rhan o'r cylch parhaus i helpu'ch plentyn, mae PEDWAR cam pwysig iawn er mwyn diwallu Anghenion Dysgu Ychwanegol eich plentyn. Mae hyn yn cynnwys:

 • Nodi ac asesu anghenion eich plentyn.
 • Cynllunio darpariaeth addas.
 • Rhoi camau gweithredu cytunedig a chanlyniadau bwriadedig clir ar waith.
 • Ac adolygu'r ddarpariaeth i sicrhau ei bod yn diwallu anghenion eich plentyn.

 

Datblygu partneriaethau effeithiol

Mae angen ymroddiad, ymddiriedaeth a pharch gan y ddau barti ar unrhyw bartneriaeth (er mwyn iddi fod yn effeithiol).

Rolau a chyfrifoldebau

Mae gan yr holl bartneriaid rol bwysig i'w chwarae wrth helpu'ch plentyn neu'ch person ifanc gyrraedd ei botensial llawn. Dyma wybodaeth am rolau a chyfrifoldebau gwahanol pob partner.

Y broses bartneriaeth

Rydym yn gwybod bod cynnwys rhieni yn addysg eu plant yn fanteisiol i bawb. Mae'r broses bartneriaeth yr un mor bwysig â'r canlyniadau.

Goresgyn rhwystrau

Mae cyfathrebu clir rhwng partneriaid yn agwedd hanfodol o weithio'n effeithiol mewn partneriaeth.

Gweithio gydag athrawon

Mae perthynas dda rhwng rhieni ac athrawon yn sicrhau bod plant yn derbyn y cymorth priodol yn yr ysgol.

Additional Learning Needs and Inclusion Team

Enw
Additional Learning Needs and Inclusion Team
Close Dewis iaith