Toglo gwelededd dewislen symudol

Y broses bartneriaeth

Rydym yn gwybod bod cynnwys rhieni yn addysg eu plant yn fanteisiol i bawb. Mae'r broses bartneriaeth yr un mor bwysig â'r canlyniadau.

Gwyddom ers tro bod cynnwys rhieni yn nysgu eu plant yn fanteisiol i bawb. Mae'n broses ddysgu iach, anogol a chadarnhaol.

Mae hyrwyddo'r bartneriaeth hon wrth gynllunio a darparu ar gyfer plant ag Anghenion dysgu Ychwanegol (neu y gall fod ganddynt ADY) ac wrth eu hasesu a'u hadolygu yn barhad o'r broses bartneriaeth honno - fel bod rhieni pob plentyn yn yr ysgol yn teimlo'n rhan o addysg eu plant a'u bod yn gallu bod yn hyderus bod anghenion eu plentyn yn cael eu diwallu. Mae angen i rieni deimlo'n hyderus. Os yw rhieni'n teimlo'n hyderus am addysgu eu plentyn, bydd y plant hefyd yn synhwyro'r hyder hwnnw!

Magu hyder

Er mwyn i rieni allu cyfrannu'n effeithiol i drafodaethau a chyfarfodydd, mae angen iddynt deimlo'n hyderus ac yn sicr. Mae yna rai ffactorau pwysig sy'n helpu'r broses hon ac yn cynyddu lefelau hyder rhieni:

 • agosatrwydd;
 • gofal a chonsyrn gwirioneddol;
 • sianeli cyfathrebu dwyffordd.

Os yw gweithwyr proffesiynol yn ceisio datblygu partneriaeth wirioneddol a rhieni wrth asesu, cynllunio, gweithredu ac adolygu prosesau, mae angen iddynt wneud y canlynol:

 • cydnabod ymlyniad personol ac emosiynol rhieni;
 • canolbwyntio ar gryfderau'r plant yn ogystal â'u gwendidau;
 • peidio â gwneud rhagdybiaethau am gyd-destun dysgu'r cartref;
 • cefnogi rhieni wrth iddynt baratoi eu cyfraniadau;
 • parchu dilysrwydd gwahanol safbwyntiau, neu'r hawl i anghytuno;
 • chwilio am ffyrdd adeiladol o ddatrys neu ddod i gytundeb am wahanol safbwyntiau.

Mae angen i athrawon dderbyn arbenigedd rhieni; wedi'r cwbl, mae rhieni yn arbenigwyr ar eu plant eu hunain ac yn eu hadnabod yn dda. Dylai staff addysgu fod yn barod i wrando, nid yn unig ar yr hyn a ddywedir, ond hefyd ar yr hyn a olygir. Bydd hyn o gymorth mawr wrth ddatblygu partneriaeth effeithiol ac ymgysylltiad â rhieni. (Mae hyn yn gweithio'r ddwy ffordd wrth gwrs).

Materion teuluol y mae angen i weithwyr proffesiynol eu hystyried

Er mwyn i rieni deimlo eu bod yn cael eu hystyried yn bartneriaid cyfartal, rhaid i weithwyr proffesiynol ddangos eu bod yn deall bod llawer o wahanol agweddau i fywydau rhieni. Mae'n rhaid i rieni flaenoriaethu, cydbwyso anghenion, cyflawni targedau a chadw o fewn terfynau amser, fel sy'n rhaid i weithwyr proffesiynol.

Efallai y bydd angen i lawer o deuluoedd ystyried y canlynol:

 • yr amser sydd ar gael;
 • rhybudd ynglyn â chyfarfodydd;
 • ymrwymiadau teuluol eraill;
 • rhieni sy'n gweithio;
 • diffyg trafnidiaeth;
 • diffyg hyder;
 • llythrennedd;
 • iaith;
 • diwylliant;
 • statws;
 • sgiliau cymdeithasol;
 • hanes addysgol;
 • anghenion dysgu ychwanegol/anableddau.

Felly, er mwyn i unrhyw bartneriaeth iach ffynnu, mae'n hanfodol bod POB ochr y bartneriaeth yn gwerthfawrogi ac yn deall ei gilydd.

Close Dewis iaith