Chwilio'r wefan
English

Cynllun arena Abertawe: Gwaith adeiladu'n cyflymu ar gyfer 2020

Bydd cynllun Cam Un Abertawe Ganolog gwerth £135 miliwn yn cymryd dau gam mawr ymlaen yr wythnos nesaf.

GoldenSwanBridge

Bwriedir i gontractwyr y prosiect trawsnewid mawr ddechrau gweithio ar safle gogleddol y prosiect, ger siop Tesco'r Marina.

Bydd y gwaith yn cynnwys:

  • lleihau maint maes parcio awyr agored dros dro y Santes Fair, ger maes parcio Dewi Sant;
  • cau - ac yna cael gwared ar - yr hen bont gerddwyr dros Heol Ystumllwynarth. Bydd croesfan i gerddwyr ar lefel y llawr ar gael gerllaw o hyd.

O ddydd Llun, bydd cost parcio ym maes parcio aml-lawr Dewi Sant yn gostwng. Gallwch barcio am £1 yn unig am y 3 awr gyntaf, yn lle £3. Bydd y cynnig yn berthnasol o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Gallwch barcio am ddim o hyd ar ddydd Sul.

Yn ychwanegol, gallwch ddefnyddio gwasanaeth Parcio a Theithio Abertawe am £1 yn unig, yn lle £2.50, o ddydd Llun i ddydd Gwener ar ôl 9.30pm.

Cefnogir y cynigion hyn gan BID Abertawe.

Llun Sut olwg fydd ar y bont newydd dros Heol Ystumllwynarth.

 

Cwestiynau Cyffredin

Faint o'r gloch bydd y bont yn cael ei symud?

Mae'n anodd rhoi union amser ar hyn o bryd oherwydd mae'r amser a gymerir i wneud y gwaith paratoi, gan gynnwys gosod yr offer codi yn ei le, yn amrywio. Mae'n weithrediad cymhleth, felly bydd yr amserlen yn dibynnu ar nifer o ffactorau. Byddwn yn treulio'r rhan fwyaf o'r amser a ddyrennir - rhwng 10pm a 10am - yn paratoi ac yn clirio; byddwn yn treulio ychydig amser yn unig yn symud y bont.

Faint o'r bont gaiff ei symud ar y noson honno?

Lled canolog y bont - sef y llwyfan concrit 28m sydd rhwng y pentanau fertigol ar hyn o bryd. Y bwriad yw symud y ramp ar yr ochr ddeheuol ymlaen llaw, a'r ramp ar yr ochr ogleddol yn yr wythnosau i ddilyn.

Ym mhle bydd y craeniau'n gosod y lled canolog?

Ar ardal y ramp ger y ffordd gerbydau tuag at gyfeiriad y Mwmbwls ar Heol Ystumllwynarth; bydd y ramp wedi cael ei symud erbyn hynny. Bydd y pafin gerllaw ar gau dros dro i'ch diogelu - rhwng tua 18 Ionawr a chanol mis Chwefror - wrth i'r concrit gael ei dorri i lawr. Bydd gofyn i gerddwyr a beicwyr groesi'r ffordd gan ddefnyddio'r croesfannau a reolir gan oleuadau ar waelod Rhes Albert a Ffordd y Dywysoges, a pharhau ar eu taith ar y palmant gyferbyn. Rydym yn diolch iddynt am eu dealltwriaeth.

A fydd y cyhoedd yn gallu gwylio'r bont yn cael ei symud?

Bydd - o bellter diogel. Byddwn yn gosod rhuban diogelwch o amgylch y safle, caiff ei oleuo'n dda a bydd marsialiaid i helpu i ddiogelu'r gwylwyr. Bydd ardaloedd gwylio ar gael. Gofynnwch i'r marsialiaid!

Oes hawl i fi dynnu lluniau neu ffilmio'r broses?

Oes - o bellter diogel. Bydd marsialiaid o amgylch ymylon y safle, gan gynnwys ar lawr dop maes parcio aml-lawr Dewi Sant. Rhowch wybod iddynt os byddwch yn ffilmio neu'n cymryd lluniau - eich diogelwch yw eu blaenoriaeth.

Beth fydd yn digwydd i'r concrit o'r bont?

Caiff ei ailgylchu - caiff ei dorri i lawr gan y cwmni dymchwel a'i ailddefnyddio, gan y diwydiant adeiladu mae'n debyg.

Beth fydd yn digwydd i'r plac coffa sydd ar un o bentanau'r bont? Mae'n coffáu Rheilffordd Abertawe a'r Mwmbwls 1804-1960.

Caiff ei symud yn ofalus gan Buckingham a'i roi i'r cyngor i'w ddefnyddio yn y dyfodol.

Pryd caiff y bont newydd ei osod?

Disgwylir i hyn ddigwydd yn ystod ail hanner y flwyddyn hon, mewn digon o amser ar gyfer agor cynllun Cam Un Abertawe Ganolog yn ail hanner 2021, sy'n cynnwys arena â lle i 3,500 o bobl, lleoedd parcio ceir, parcdir, tai ac unedau masnachol. Caiff y bont ei hagor unwaith y bydd y cynllun cyfan yn agor.

Pam oes rhaid cael cyfnod heb font?

Oherwydd bydd y bont newydd yn defnyddio'r rhan fwyaf o ôl-troed y bont sydd eisoes yn bodoli, ac er y bydd yn ehangach, yn uwch, a bydd rhan ohoni wedi'i diogelu rhag y tywydd, bydd ganddi ramp llawer mwy isel ar yr ochr ogleddol, ac ni fydd angen ramp ar yr ochr ddeheuol gan fydd y bont ar yr un lefel â phrif fynediad i gerddwyr yr arena. Mae angen symud yr hen bont er mwyn caniatáu'r timau adeiladu i adeiladu Cam Un Abertawe Ganolog.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM