Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Awst 2018

Swansea Council Logo (Portrait)

Ymgynghoriad cyhoeddus ar ddigartrefedd yn Abertawe ar y gweill

Bydd cyfle i'r cyhoedd gael dweud eu dweud am strategaeth digartrefedd a ddatblygir gan Gyngor Abertawe.

rob_pier

Arweinydd y Cyngor yn croesawu gwaith adfer ar bier hanesyddol

Croesawyd buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd er mwyn adfer Pier y Mwmbwls a diogelu'r strwythur hanesyddol Fictoraidd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol gan Arweinydd Cyngor Abertawe

Pecynnau 10K Bae Abertawe Admiral wedi cael eu postio

Bydd miloedd o becynnau ras yn cael eu hanfon i redwyr ras 10k Bae Abertawe Admiral yr wythnos hon.

Pontarddulais Primary School

Cyfiawnhad i falchder disgyblion yn eu hysgol yn ôl arolygwyr

Mae disgyblion yn Ysgol Gynradd Pontarddulais yn falch o'u hysgol ac mae sawl rheswm iddynt deimlo felly yn ôl arolygwyr Estyn.

fabian way resurfaing

Ailwynebu cylchfan Ynysforgan dros nos

Bydd un o gylchfannau Abertawe ar un o chwe chyffordd yr M4 yn cael ei ailwynebu fel rhan o fuddsoddiad sylweddol ym mhriffyrdd y ddinas.

Gower Hedge Laying

Grant yn cael ei roi i gynnal a chadw gwrychoedd ym Mhenrhyn Gŵyr

Bydd cannoedd o gilometrau o wrychoedd ledled penrhyn Gŵyr yn cael eu rheoli'n well wedi i Gyngor Abertawe dderbyn hwb ariannol.

Proud Councils Logo

Cyngor Abertawe yn Pride Cymru 2018

Bydd cynghorwyr a staff o grŵp LGBT+ Cyngor Abertawe'n cynrychioli'r cyngor yn Pride Cymru yng Nghaerdydd y penwythnos hwn.

Exams

Disgyblion TGAU yn dathlu canlyniadau arbennig

Mae disgyblion TGAU yn Abertawe heddiw yn dathlu canlyniadau sydd yn well o lawer na'r rhai a gafwyd yng Nghymru gyfan.

Welsh developer starts to bring new life to historic Swansea site

Work has started to breathe new life into an historic Swansea location which was previously a work base for hundreds of council staff.

Pentre’r Graig relaunch

Canmoliaeth mewn arolygiad i ysgol gynradd ar ôl buddsoddiad gwerth £2.7m

Canmolwyd ysgol gynradd yn Abertawe, lle gwnaed gwaith gwella gwerth £2.7m, ym mhob maes gan arolygwyr a benodwyd gan Lywodraeth Cymru.

GasHob

Costau ynni yn Abertawe: dyddiad cau ar gyfer yr arolwg ar ddod

Anogir rheolwyr busnesau a phreswylwyr i ymateb erbyn dyddiad cau allweddol mewn proses a allai leihau cost biliau nwy a thrydan Abertawe.

Cycling in Swansea

Hwb gwerth £2 filiwn i feicio yn Abertawe

Bydd beicwyr yn Abertawe'n elwa o hwb gwerth miliynau o bunnoedd i ddatblygu rhwydweithiau beicio newydd ar draws y ddinas.

Exams

Myfyrwyr Safon Uwch yn cael eu llongyfarch ar ganlyniadau gwych

Llongyfarchwyd myfyrwyr Safon Uwch Abertawe heddiw gyda bron pob un yn llwyddo yn ei arholiadau, a chafwyd rhai canlyniadau anhygoel mewn pynciau anodd megis Mathemateg.

Harri_Oscar

Apêl brawd wedi i blentyn bach losgi ar farbeciw ar draeth

Mae brawd hŷn plentyn 2 oed a gafodd ei losgi'n ddifrifol gan farbeciw un tro a daflwyd wedi ymuno â'r ymgyrch i annog ymwelwyr â'r traeth i fynd â'u gwastraff adref gyda hwy.

sniffer_dog_scamp

Cŵn synhwyro i arddangos eu sgiliau darganfod tybaco anghyfreithlon

Bydd cŵn brwdfrydig sydd wedi derbyn hyfforddiant arbennig yn arddangos sut maent yn helpu i roi terfyn ar fasnachu tybaco anghyfreithlon yn Abertawe.

VR_headsets

Rhithrealiti'n dod ag atgofion euraid yn eu hôl

Mae pobl hŷn mewn canolfannau dydd a chartrefi preswyl yn Abertawe wedi bod yn cofio'u profiadau o goroni'r frenhines drwy ffilm rithrealiti sy'n ail-greu golygfeydd a synau'r digwyddiad 65 o flynyddoedd yn ôl.

Kings Buildings

Gallai cynnig am arian helpu i greu mwy na 900 o swyddi yng nghanol y ddinas

Gallai bron 1,000 o swyddi gael eu creu yng nghanol dinas Abertawe o ganlyniad i gynllun â'r nod o roi bywyd newydd i eiddo ar Ffordd y Brenin a Stryd Rhydychen.

Surfari Bus

Dyma Fws Surfari Bae Abertawe! Y cyrchfan cyntaf fydd Bae Oxwich ddydd Sadwrn

Dewch i Fae Oxwich ddydd Sadwrn am sesiynau chwaraeon dŵr am ddim, cystadlaethau a chynigion arbennig

Cycling in Swansea

Cyngor yn cyflwyno ceisiadau i roi hwb mawr i rwydwaith beicio'r ddinas

Mae Cyngor Abertawe wedi cyflwyno cais am £3.6m o gyllid Llywodraeth Cymru er mwyn datblygu rhwydwaith beicio'r ddinas.

GasHob

Arweinwyr busnesau'n cefnogi arolwg ynni Abertawe

Mae rheolwyr busnesau yn Abertawe wedi canmol cynnig newydd gan Gyngor Abertawe.

ArenaParklandJune2018

Cyrraedd carreg filltir yn natblygiad dyfodol Abertawe

Bydd Abertawe'n dathlu carreg filltir ddydd Llun (noder: 6 Awst) wrth i waith adeiladu ddechrau ar un o gynlluniau trawsnewid mwyaf canol y ddinas erioed - y cyfadeilad gydag arena ddigidol i 3,500 o bobl.

GasHob

Ymgyrchwyr tlodi tanwydd yn cefnogi arolwg ynni Abertawe

Mae ymgyrch ledled y DU sy'n brwydro i ddiogelu pobl ddiamddiffyn sy'n byw mewn cartrefi oer wedi canmol cynnig newydd gan Gyngor Abertawe.

MewsladeDryStoneWall

Dathlu pŵer partneriaeth wrth i ymwelwyr heidio i Sioe Gŵyr

Bydd ymwelwyr â Sioe Gŵyr y penwythnos hwn (5 Awst) yn nodi llwyddiant corff sydd wedi cyflwyno dros 50 o brosiectau i helpu i ofalu am y penrhyn.

abc_blocks

Llongyfarchiadau i ysgolion cynradd sydd wedi cael llwyddiant ysgubol

Cafodd staff a disgyblion dwy ysgol gynradd yn Abertawe eu llongyfarch am eu hadroddiadau Estyn.

Arena060818

Datgelu Cynlluniau Manwl Terfynol Cam Un Abertawe Ganolog

Mae cynlluniau terfynol ar gyfer cynllun gwerth £100 miliwn i drawsnewid ardal proffil uchel o ganol dinas Abertawe wedi'u cyflwyno.

WellingtonSt070818

Timau adeiladu'n symud i safle trawsnewid y ddinas

Mae gwaith adeiladu wedi dechrau ar un o gynlluniau trawsnewid mwyaf erioed canol dinas Abertawe - y cyfadeilad gydag arena ddigidol â lle i 3,500 o bobl yn ei ganol.

Flythrough080818x

Fideo o'r awyr yn dangos uchelgais Abertawe

Mae ffilm uwch-dechnoleg newydd yn arddangos cynllun adfywio gwefreiddiol canol y ddinas, gwerth £100 miliwn.

BeachfrontCafe140818

Perl ar lan y môr yn cynnig llwyddiant busnes

Yn eisiau! Rhywun sy'n dwlu ar y traeth i gynnal busnes yn un o leoliadau mwyaf trawiadol a hygyrch arfordir Cymru

RBL Thank You

We're saying 'thank-you' to the Fallen

BANK HOLIDAY Friday visitors to Mumbles, one of Wales' most popular seaside destinations, will have seen a new addition to the attractions over the weekend.

GlynnVivianByNight290818

Hwyl dros y penwythnos yng nghanol y ddinas yn dechrau gyda chelf

Mae hi'n nos Wener allan sy'n wahanol i'r arfer yn Abertawe!

Unison Electric Van Sponsorship

Unison backs citys' electric vehicle fleet

Public services union - Unison has thrown its support behind Swansea Council's fleet of electric vehicles.

BT InLink

Swansea becomes first Welsh city to benefit from free ultrafast wi-fi and phone calls

Swansea has become the first city in Wales to benefit from the free InLinkUK from BT service, which already has more than 148,000 subscribers across the UK. It offers the UK's fastest free public wi-fi plus a range of digital services, including local council and community information

Wedi'i bweru gan GOSS iCM