Chwilio'r wefan
English

Gofal Bywydau a Rennir

Gall gofal Bywydau a Rennir fod yn opsiwn ar eich cyfer os ydych chi'n mwynhau byw mewn amgylchedd teuluol.

Os  aseswyd eich bod yn gymwys i dderbyn cefnogaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, gall un opsiwn fod yn gefnogaeth i fyw neu aros fel rhan o deulu gofalwr cyflogedig. Gofal Bywydau a Rennir yw'r enw am hyn. Efallai y bydd angen cefnogaeth ar bobl sy'n defnyddio'r cynllun hwn drwy'r amser, neu gyda rhai agweddau ar fywyd beunyddiol yn unig.

Bydd hyd eich arhosiad gyda theulu'n dibynnu ar eich anghenion; mae rhai lleoliadau Bywydau a Rennir am gyfnod hwy, megis am fisoedd neu flynyddoedd hyd yn oed. Fel arall, gall fod am arhosiad dros nos neu rai dyddiau, a gall hyn roi saib i chi, yn ogystal ag unrhyw aelod o'r teulu sydd efallai'n gofalu amdanoch.

Mae nifer o resymau pam y gall gofal Bywydau a Rennir fod yn ddewis da i chi:

  • efallai fod angen saib bach arnoch
  • efallai fod eich gofalwr yn yr ysbyty
  • efallai eich bod wedi dod allan o'r ysbyty neu ryw fath o ofal preswyl ond nid ydych chi'n barod i fynd adref eto - efallai fod angen rhagor o gefnogaeth tymor byr arnoch i'ch helpu i wella a mynd adref
  • efallai fod gennych broblemau iechyd parhaus, a'ch bod yn teimlo bod gwasanaethau gofal ffurfiol yn gyfyngol neu nad ydynt yn gallu diwallu'ch anghenion

Mae pobl a gefnogir gan ofalwyr Bywydau a Rennir yn ganolog i'r trefniadau a fe'u hanogir i fagu hyder a rhagor o annibyniaeth, datblygu sgiliau a meithrin perthnasoedd parhaol wrth fyw neu aros am gyfnodau byr fel rhan o aelwyd gofalwyr Bywydau a Rennir. Gyda gofal Bywydau a Rennir, mae'n bosib cael cefnogaeth ychwanegol gan y teulu pan fydd angen, a pheidio â theimlo mor gyfyngedig ag y byddech gyda mathau eraill o ofal preswyl.

Os ydych chi wedi cael asesiad gan y Gwasanaethau Cymdeithasol a'ch bod yn gymwys i dderbyn Taliad Uniongyrchol, efallai y gallwch ei ddefnyddio i drefnu lleoliad Bywydau a Rennir.

Mae ein darparwr Bywydau a Rennir, Ategi, wedi hyfforddi gofalwyr cyflogedig o bob oedran a chefndir, a byddwn yn trefnu rhywun sy'n addas ar gyfer eich hobïau, eich diddordebau a'ch anghenion.

Cyn unrhyw leoliad, byddai gennych gyfle i gwrdd â'r gofalwyr drwy wneud "ymweliad â the" i weld a oeddech yn mwynhau eu cwmni ac a hoffech aros. Os na all Ategi ddod o hyd i deulu addas ar eich cyfer yn y lle cyntaf, bydd bob tro'n ceisio dod o hyd i deulu newydd sy'n fwy addas ar eich cyfer.

Mae Ategi wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).Yn agor mewn ffenest newydd

Gall eich rheolwr gofal roi rhagor o wybodaeth i chi am ofal Bywydau a Rennir.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM