Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynllun Datblygu Lleol Newydd - cytundeb cyflawni

Y Cytundeb Cyflawni (CC) yw'r cam allweddol cyntaf ar gyfer paratoi Cynllun Datblygu Lleol Newydd Abertawe (CDLlN).

Mae'n cynnwys yr amserlen ar gyfer paratoi'r cynllun ac mae'n cynnwys Cynllun Cynnwys y Gymuned sy'n nodi sut a phryd y gall aelodau'r cyhoedd a rhanddeiliaid eraill gymryd rhan ym mhroses paratoi cynllun.

Roedd yr Adroddiad Adolygu Drafft yn destun cyfnod o ymgynghori cyhoeddus yn ddiweddar tan 20 Ebrill 2023.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Mae'r sylwadau'n cael eu hystyried ar hyn o bryd a chaiff unrhyw newidiadau i'r Cytundeb Cyflawni Drafft eu gwneud cyn i fersiwn derfynol gael ei llunio. Ar ôl iddi gael ei chymeradwyo gan Aelodau'r Cyngor, caiff y fersiwn derfynol ei chyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Ar ôl i Lywodraeth Cymru gytuno ar y CC, mae hyn yn nodi dechrau'r broses paratoi cynllun newydd yn ffurfiol. 

Camau allweddol

Mae'r dyddiadau a ragwelir ar gyfer camau allweddol proses y CDLl Newydd wedi'u nodi yn y Cytundeb Cyflawni fel a ganlyn:

Cam 1: Cytundeb cyflawni

  • Ymgynghoriad cyhoeddus ar y cytundeb cyflawni drafft - Mawrth - Ebrill 2023

Cam 2: Cyfranogiad cyn-adneuo

  • Galwad am safleoedd ymgeisio: Yn gwahodd datblygwyr a hyrwyddwyr gwefannau i gyflwyno safleoedd ymgeisiol i'w cynnwys yn y cynllun - Awst - Hydref 2023
  • Gweledigaeth ac amcanion: Ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol ar ddatblygu'r weledigaeth a'r amcanion a'r opsiynau strategol - Medi 2023 - Ionawr 2024


Cam 3: Ymgynghori cyn-adneuo

  • Y strategaeth a ffefrir: Ymgynghoriad cyhoeddus ar y strategaeth a ffefrir, ac adroddiad gwerthuso cynaliadwyedd cychwynnol - Gorffennaf/Awst 2024

Cam 4: Cyfranogiad / ymgynghoriad adneuo

Cynllun Adneuo: Ymgynghoriad cyhoeddus ac ymgysylltu â rhanddeiliaid ar y CDLl Newydd (a elwir yn gynllun 'adneuo') a'r adroddiad arfarnu cynaliadwyedd terfynol - Mehefin - Gorffennaf 2025. Bydd y cynllun adnau yn cyflwyno'r polisïau manwl a'r dyraniadau safle, yn seiliedig ar y materion allweddol , amcanion a thystiolaeth ategol ar gyfer y cynllun

Cam 5: Cyflwyno

Cyflwyno'r CDLl Newydd a'r sail dystiolaeth gyfatebol i Lywodraeth Cymru i'w Harchwilio'n Gyhoeddus - Rhagfyr 2025

Close Dewis iaith