Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynllun Datblygu Lleol Newydd - cytundeb cyflawni

Y Cytundeb Cyflawni (CC) yw'r cam allweddol cyntaf ar gyfer paratoi Cynllun Datblygu Lleol Newydd Abertawe (CDLlN)

Dyma grynodeb o gamau allweddol y broses ar gyfer y dyfodol:

Mae'r Cytundeb Cyflawni (CC) yn nodi'r amserlen ar gyfer paratoi'r CDLlN. Mae hyn yn cynnwys y dyddiadau disgwyliedig ar gyfer cynhyrchu'r cynllun cyn 'adnau' drafft a chynnal yr 'Archwiliad Cyhoeddus' ar ei bolisïau a'i gynigion.

Mae'r CC hefyd yn cynnwys cynllun cynnwys y gymuned sy'n nodi sut a phryd y gall aelodau o'r cyhoedd, a rhanddeiliaid eraill, gymryd rhan yn y broses paratoi cynllun.

Roedd fersiwn ddrafft o'r Cynllun Datblygu Lleol Newydd Abertawe Cytundeb Cyflawni Gorffennaf 2023 (PDF) [1MB] yn destun cyfnod ymgynghoriad cyhoeddus tan 20 Ebrill 2023. Yn dilyn ymgynghoriad, rhoddwyd ystyriaeth lawn i'r sylwadau a dderbyniwyd a gwnaed nifer o newidiadau. Cymeradwywyd fersiwn derfynol o'r CC gan y cyngor ar 6 Gorffennaf 2023 ac fe'i cyflwynwyd i Lywodraeth Cymru er mwyn cytuno arni.

Camau allweddol

Mae'r dyddiadau a ragwelir ar gyfer camau allweddol proses y CDLl Newydd wedi'u nodi yn y Cytundeb Cyflawni fel a ganlyn:

Cam 2: Cyfranogiad Cyn-Adnau

  • Galwad am safleoedd ymgeisio: Gwahoddir datblygwyr a hyrwyddwyr safle i gyflwyno safleoedd ymgeisiol (daeth cyfnod yr alwad am safleoedd i ben ar 31 Hydref 2023)
  • Y Weledigaeth, yr Amcanion a'r Opsiynau Strategol: Paratoi Materion a Thystiolaeth ac ymgysylltu â rhanddei, yr amcanion a'r opsiynau strategol -Hydref 2023 - Gwanwyn 2024

Cam 3: Ymgynghoriad cyn-adnau

  • Strategaeth a Ffefrir: Ymgynghoriad ac ymgysylltu cyhoeddus ar y strategaeth a ffefrir, a'r adroddiad arfarniad cynaladwyedd cychwynnol - Hydref 2024

Cam 4: Cyfranogiad/Ymgynghoriad Adnau

  • Cynllun Adnau: Ymgynghoriad cyhoeddus ac ymgysylltu â rhanddeiliaid ar y CDLlN drafft (a adwaenir fel y cynllun 'adnau') a'r adroddiad arfarniad cynaladwyedd terfynol - Haf/Hydref 2025. Bydd y Cynllun Adnau'n cyflwyno'r polisïau manwl a'r dyraniadau safle, yn seiliedig ar y materion allweddol, yr amcanion a'r dystiolaeth ategol ar gyfer y cynllun 

Cam 5Cyflwyno i'w Archwilio

  • Cyflwyno'r CDLlN a'r sylfaen dystiolaeth gyfatebol i Lywodraeth Cymru ar gyfer Archwiliad Cyhoeddus - yn gynnar yn 2026
Close Dewis iaith