Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynllun Datblygu Lleol Newydd - cytundeb cyflawni

Y Cytundeb Cyflawni (CC) yw'r cam allweddol cyntaf ar gyfer paratoi Cynllun Datblygu Lleol Newydd Abertawe (CDLlN)

Dyma grynodeb o gamau allweddol y broses ar gyfer y dyfodol:

Mae'r Cytundeb Cyflawni (CC) yn nodi'r amserlen ar gyfer paratoi'r CDLlN. Mae hyn yn cynnwys y dyddiadau disgwyliedig ar gyfer cynhyrchu'r cynllun cyn 'adnau' drafft a chynnal yr 'Archwiliad Cyhoeddus' ar ei bolisïau a'i gynigion.

Mae'r CC hefyd yn cynnwys cynllun cynnwys y gymuned sy'n nodi sut a phryd y gall aelodau o'r cyhoedd, a rhanddeiliaid eraill, gymryd rhan yn y broses paratoi cynllun.

Roedd fersiwn ddrafft o'r Cynllun Datblygu Lleol Newydd Abertawe Cytundeb Cyflawni Gorffennaf 2023 (PDF) [1MB] yn destun cyfnod ymgynghoriad cyhoeddus tan 20 Ebrill 2023. Yn dilyn ymgynghoriad, rhoddwyd ystyriaeth lawn i'r sylwadau a dderbyniwyd a gwnaed nifer o newidiadau. Cymeradwywyd fersiwn derfynol o'r CC gan y cyngor ar 6 Gorffennaf 2023 ac fe'i cyflwynwyd i Lywodraeth Cymru er mwyn cytuno arni.

Camau allweddol

Mae'r dyddiadau a ragwelir ar gyfer camau allweddol proses y CDLl Newydd wedi'u nodi yn y Cytundeb Cyflawni fel a ganlyn:

Cam 2: Cyfranogiad cyn-adneuo

  • Galwad am safleoedd ymgeisio: Yn gwahodd datblygwyr a hyrwyddwyr gwefannau i gyflwyno safleoedd ymgeisiol i'w cynnwys yn y cynllun - Awst - Hydref 2023
  • Gweledigaeth ac amcanion: Ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol ar ddatblygu'r weledigaeth a'r amcanion a'r opsiynau strategol - Medi 2023 - Ionawr 2024


Cam 3: Ymgynghori cyn-adneuo

  • Y strategaeth a ffefrir: Ymgynghoriad cyhoeddus ar y strategaeth a ffefrir, ac adroddiad gwerthuso cynaliadwyedd cychwynnol - Gorffennaf/Awst 2024

Cam 4: Cyfranogiad / ymgynghoriad adneuo

Cynllun Adneuo: Ymgynghoriad cyhoeddus ac ymgysylltu â rhanddeiliaid ar y CDLl Newydd (a elwir yn gynllun 'adneuo') a'r adroddiad arfarnu cynaliadwyedd terfynol - Mehefin - Gorffennaf 2025. Bydd y cynllun adnau yn cyflwyno'r polisïau manwl a'r dyraniadau safle, yn seiliedig ar y materion allweddol , amcanion a thystiolaeth ategol ar gyfer y cynllun

Cam 5: Cyflwyno

Cyflwyno'r CDLl Newydd a'r sail dystiolaeth gyfatebol i Lywodraeth Cymru i'w Harchwilio'n Gyhoeddus - Rhagfyr 2025