Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Chwefror 2019

Guildhall

Ysgolion a gofal cymdeithasol yn elwa o gyllideb Cyngor Abertawe

Bydd ysgolion a gofal cymdeithasol yn cael gwerth miliynau o fuddsoddiadau angenrheidiol ychwanegol yn ystod y flwyddyn ariannol sydd i ddod wedi i Gyngor Abertawe gymeradwyo'r gyllideb ddydd Iau (28 Chwefror).

Keep it out (black bag).

Ymgyrch ailgylchu 'Nid fan hyn' yn dechrau yn Abertawe

Daw cynlluniau i annog mwy o bobl i ailgylchu eu gwastraff cartref i rym yn Abertawe ddydd Llun 25 Chwefror.

Josh_Davies

Cadair olwyn arbenigol yn newid bywyd Josh yr ymgyrchydd

Pan oedd Josh Davies yn 19 oed derbyniodd gadair olwyn arbenigol sy'n ei gefnogi i sefyll.

council housing

Mwy o dai cyngor i'w hadeiladu yn y ddinas

Bydd tua 150 o dai cyngor newydd yn cael eu hadeiladu rhwng nawr a 2022 dan gynlluniau adeiladu tai uchelgeisiol Cyngor Abertawe.

Old Council Logo

Rhybudd o gynnig i herio cynllun gwastraff ymbelydrol

Disgwylir i gynghorwyr yn Abertawe herio unrhyw bosibilrwydd y caiff cyfleuster gwastraff ymbelydrol ei leoli yn ardal Bae Abertawe.

De-orllewin Cymru i elwa o £27m o gyllid ychwanegol

Mae cynllun adfywio gwerth £27m yn cael ei gyflwyno ar draws de-orllewin Cymru.

Topic_house_memorial

Cofeb yn arddangos effaith y Blitz ar y gymuned

Am dair noson yn 1941 cwympodd y bomiau ar Abertawe ac erbyn i gyrchoedd awyr arswydus y Luftwaffe orffen, lladdwyd 230 o bobl ac anafwyd mwy na 400.

swansea bay 10k

Mae miloedd o redwyr yn dechrau cofrestru ar gyfer ras 10k Bae Abertawe Admiral eleni.

Cynllunnir amserau dechrau newydd ar gyfer un o ddigwyddiadau rhedeg arobryn mwyaf Cymru sy'n cynnwys rhai o olygfeydd gorau'r wlad ar hyd y ffordd.

Croeso Swansea

Gwledd i'r rheiny sy'n dwlu ar gerddoriaeth fyw ar Ddydd Gŵyl Dewi

Bydd y rheiny a fydd yn dathlu Dydd Miwsig Cymru ar draws y wlad ddydd Gwener (8 Chwefror) yn cael cyfle arall i fwynhau cerddoriaeth fyw bythefnos ar ôl y digwyddiad.

Dyfatty_pavilion

Gwaith ar bafiliwn Fictoraidd yn creu argraff ar bobl hŷn

Mae gwaith i wella pafiliwn Fictoraidd yng nghanol cymuned yn Abertawe wedi creu argraff ar fowlwyr rheolaidd.

Guildhall

Newidiadau i Dreth y Cyngor yn destun ymgynghoriad posib

Gellid newid biliau Treth y Cyngor yn Abertawe i'w gwneud yn decach drwy ofyn i'r rhai â mwy nag un cartref gyfrannu mwy.

Bishop_Vaughan_TEN

Disgyblion wedi'u henwebu ar gyfer gwobr am ymgyrch gwrth-fwlio

Mae disgyblion mewn ysgol uwchradd yn Abertawe'n gwybod bod wyneb cyfeillgar i droi ato bob amser os byddan nhw neu ddisgybl arall yn cael ei fwlio.

Caswell Bay

Cynllun i uwchraddio darn ysblennydd o Lwybr Arfordir Cymru

Caiff darn o un o'r llwybrau cerdded gorau yng Nghymru ei uwchraddio erbyn yr haf er mwyn gwneud gogoniant Gŵyr yn fwy hygyrch byth.

Llwynderw_Estyn

Arolygwyr yn canmol ysgol ofalgar sy'n canolbwyntio ar ddisgyblion

Mae ysgol gynradd Gymraeg yn Abertawe wedi cael ei chanmol am les ei disgyblion a'u hymagwedd at ddysgu

KarenMacKinnon

Arbenigwr celf rhyngwladol i gymryd yr awenau yn y Glynn Vivian

Yr arbenigwr celfyddydau clodwiw, Karen MacKinnon, yw curadur newydd oriel gelf glodfawr y Glynn Vivan yn Abertawe.

SwanseaCanal

Hwb ariannol enfawr i drawsnewid Camlas Tawe

Cadarnhawyd cyllid gwerth dros £320,000 i adfywio camlas hanesyddol Tawe i fod yn gyrchfan pwysig i ymwelwyr.

swansea bay development

Cynllun tymor hir ar gyfer y ddinas i'w gymeradwyo ym mis Chwefror

Ystyrir mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol Abertawe (CDLl) ar ddiwedd mis Chwefror 2019.

Swansea Council Logo (Portrait)

Y cyngor i fuddsoddi mwy o arian mewn ysgolion a gofal cymdeithasol

Bydd Cyngor Abertawe'n ariannu codiad cyflog athrawon eleni'n llawn ac yn buddsoddi miliynau o bunnoedd sy'n angenrheidiol ar gyfer gofal cymdeithasol, yn ôl cynigion cyllidebol a gyhoeddwyd heddiw, er gwaethaf toriadau parhaus i arian llywodraeth leol.

GreenInfraFeb2019

Y cyhoedd yn cael dweud eu dweud am ddyfodol gwyrdd canol dinas Abertawe

Bydd pobl Abertawe'n cael dweud eu dweud ynghylch sut gall natur wella eu dinas.

PenderynFuture

Cam mawr ymlaen ar gyfer safle treftadaeth Abertawe

Mae cynlluniau i adfywio un o hen gadarnleoedd diwydiannol Abertawe wedi cymryd cam mawr ymlaen.

Gorseinon logo

Gallai gwaith ar ysgol newydd ddechrau'r haf hwn

Gallai gwaith i adleoli a gwella maes chwarae sydd eisoes yn bodoli mewn parc yng Ngorseinon ddechrau yn ystod yr haf cyn adeiladu adeiladau ysgol newydd mawr eu hangen ar gyfer mwy na 300 o ddisgyblion ysgol gynradd

Dewiswyd prif gontractwr ar gyfer cynllun adfywio Abertawe gwerth £120m

Bydd un o'r contractwyr a berchir fwyaf yn y DU yn helpu i gyflwyno cynllun trawsnewid Cam Un Abertawe Ganolog gwerth £120m.

GuitarTabernacle180219

Mathew y cerddor yn canu clodydd y cyfleoedd sydd ar gael yn y Tabernacl

Mae pobl o gymuned yn Abertawe yn dechrau rhoi bywyd newydd i un o'u lleoliadau hanesyddol mwyaf nodedig.

GVLGBT

Oriel yn barod i nodi Mis Hanes LGBT

Bydd un o atyniadau celf hen sefydledig Abertawe'n cael ei gweddnewid gan enfys ar 22 Chwefror.

NaNogOystermouth

Drama'r Rhyfel Mawr yn boblogaidd mewn ysgolion

Mae stori deimladwy am fachgen yn brwydro yn y Rhyfel Byd Cyntaf wedi helpu menter ddiwylliannol yn Abertawe i ennill llawer o glod.

Apprentices210219

Y cyngor ar fin recriwtio prentisiaid newydd

Mae Tîm Gwasanaethau Adeiladau Cyngor Abertawe'n lansio'i ymgyrch recriwtio prentisiaid flynyddol yr wythnos hon - ac mae 16 o leoedd ar gael.

Cyngor a chadwraethwyr yn cydweithio ar raglen bioamrywiaeth newydd

Mae Cyngor Abertawe a'r grŵp amgylcheddol Save Swansea's Trees yn cydweithio ar gynllun er mwyn hybu bioamrywiaeth y ddinas mewn ymateb i adeiladu arena ddigidol y ddinas.

Arena060818

Annog busnesau Cymru i wneud cais am waith ar gyfer arena

Anogir busnesau Cymru i wneud cais am waith ar brosiect Cam Un Abertawe Ganolog gwerth £120m.

Dilly270219

Olion traed cyffrous i ddod â Ffordd y Brenin yn fyw i blant

Bydd olion traed draig ymysg yr atyniadau ar hyd Ffordd y Brenin ar ei newydd wedd yn Abertawe.

Old Council Logo

De-orllewin Cymru i elwa o £27m o gyllid ychwanegol

Mae cynllun adfywio gwerth £27m yn cael ei gyflwyno ar draws de-orllewin Cymru.

Old Council Logo

Cynllun Datblygu Lleol wedi'i gymeradwyo ar gyfer Abertawe

Mae cynllun tymor hir sy'n nodi pa dir caiff ei ddefnyddio yn Abertawe a sut caiff ei ddefnyddio wedi'i gymeradwyo.

Old Council Logo

Translation Required: Public in Swansea can help create new city woodland

Translation Required: A new woodland is set to be created near playing fields in a Swansea community.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM