Chwilio'r wefan
English

Caiff preswylwyr eu hannog i ddilyn rheolau Coronafeirws i osgoi cychwyniad arall yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Mae arweinwyr Cynghorau Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot wedi uno â Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i annog pobl i ddilyn y rheolau wrth i nifer y profion positif yn yr ardal barhau i gynyddu.

Swansea Bay TTP Coronavirus Logo

Mae gwybodaeth ddiweddaraf Llywodraeth Cymru'n dangos bod y feirws yn parhau i ledaenu mewn cymunedau ledled y wlad gyda chyfyngiadau symud ar waith yng Nghaerffili a fydd yn para tan o leiaf diwedd y mis.

Ddoe (dydd Gwener) cyhoeddodd y Prif Weinidog gyfyngiadau newydd ledled Cymru ar gyfer ymgynnull dan do a mesuriadau eraill a gaiff eu rhoi ar waith o ddydd Llun i helpu i atal ymlediad y feirws.

Yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot mae tystiolaeth o waith olrhain cysylltiadau trylwyr yn dangos bod pobl yn anwybyddu rheolau cadw pellter cymdeithasol ac yn cwrdd â phobl tu allan i'w grŵp aelwyd estynedig pan na ddylent.

Meddai Dr Keith Reid, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus ar gyfer ardal Bae Abertawe, "Mae'r mesurau a roddwyd ar waith mewn rhannau eraill o Gymru'n dangos bod y Coronafeirws yn bresennol o hyd.

"Mae'n hanfodol bod pawb yn dilyn y rheolau, neu gallwn weld sefyllfa lle bydd rhagor o farwolaethau a salwch difrifol a bydd y galw am ein gwasanaethau iechyd yn uchel iawn unwaith eto. Rydym yn dechrau ailddechrau rhai o'n gwasanaethau, ac mae'n bwysig ein bod ni'n gallu parhau i wneud hynny, neu gallai cleifion nad oes ganddynt COVID weld oedi wrth gael y gofal sydd ei angen arnynt.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Mae ein neges yn ddigon syml: dilynwch y rheolau. Peidiwch â'u hosgoi, peidiwch â'u hanwybyddu. Gwnewch y peth cywir a dilynwch y rheolau neu rydym mewn perygl o ymuno â Chaerffili dan gyfyngiadau symud lleol.

"Er bod y cyfyngiadau symud wedi'u llacio ac mae plant yn dychwelyd i'r ysgol, mae'r feirws yn bresennol o hyd. Nid yw'r pandemig wedi dod i ben felly peidiwch ag anwybyddu'r rheolau.

"Os nad ydym yn dilyn y rheolau, rydym yn wynebu'r risg go iawn o orfod rhoi mesurau tebyg ar waith yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot fel y gwnaed yng Nghaerffili a lleoedd eraill.

"Does neb am i hyn ddigwydd gan y byddai'n rhoi iechyd pobl mewn perygl ac yn niweidio busnesau lleol."

Dywedodd Rob Jones, Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, ei bod yn hawdd i bawb gyfrannu at gadw'n cymunedau'n ddiogel:

  • Golchwch eich dwylo'n gyson am o leiaf 20 eiliad
  • Dilynwch y rheol dau fetr
  • Dylech wisgo gorchudd wyneb mewn siopau a mannau cyhoeddus dan do eraill o ddydd Llun.

Yn ogystal â hyn, ni ddylai pobl fynd i bartïon sy'n cynnwys pobl o'r tu allan i'w grŵp aelwyd estynedig.  Ni ddylent ychwaith fynd i'r dafarn neu i leoliadau lletygarwch gyda phobl o'r tu allan i'w grŵp aelwyd estynedig. Bydd cyfarfodydd dan do o fwy na 6 o bobl o aelwyd estynedig yn anghyfreithlon o ddydd Llun.

Mae Llywodraeth Cymru wedi diffinio grŵp aelwyd estynedig fel hyd at bedwar aelwyd o ffrindiau agos neu deulu.

Dywedwyd wrth dafarndai a bwytai yn yr ardal fod angen iddynt orfodai'r rheolau yn llym ac maent mewn perygl o gamau gorfodi os nad ydynt yn gwneud hynny.

Meddai Mr Jones, "Mae'r Coronafeirws yn parhau i fod yn salwch difrifol iawn, yn enwedig ar gyfer pobl hŷn a'r rheini sydd eisoes â chyflyrau meddygol. Dylai pobl gadw dau fetr ar wahân o bobl y tu allan i'w haelwyd estynedig, osgoi ymgynnull â mwy na 30 o bobl a golchi eu dwylo'n gyson neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo.

"Rydym am gadw Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot yn ddiogel. Cefnogaeth y cyhoedd yn unig sy'n gallu ein helpu i osgoi cyfyngiadau symud lleol yn yr ardal hon."

I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwch helpu i atal ymlediad Coronafeirws, ewch i https://llyw.cymru/coronafeirws

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM