Chwilio'r wefan
English
question mark in circle

Cwestiynau cyffredin - canolfannau ailgylchu'n ailagor

Cwestiynau cyffredin am ymweld â'r canolfannau ailgylchu wedi iddynt ailagor.

Beth sydd angen i mi ei wneud cyn i mi ymweld â'r ganolfan ailgylchu?
Dylech ymweld â'r ganolfan ailgylchu os yw'n hanfodol yn unig. Er enghraifft, os na ellir storio gwastraff gartref heb achos unrhyw risg o anaf neu niwed i'ch iechyd. 

Am ba mor hir fydd y cyfyngiadau hyn ar waith?
Mae'n rhaid i bawb barhau i lynu wrth gyngor parhaus y Llywodraeth er mwyn arafu ymlediad Coronafeirws. Mae'n hollbwysig ein bod yn parhau i gadw pellter cymdeithasol a chadw 2 fetr o bellter. Er mwyn gwneud hyn yn y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref, mae'n rhaid i ni gyfyngu ar nifer y preswylwyr sydd ar unrhyw adeg. Byddwn yn parhau i ddilyn cyngor y Llywodraeth ac adolygu'r arferion yn y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref er mwyn sicrhau bod staff a phreswylwyr yn cadw'n ddiogel.

Beth yw oriau agor y safleoedd?
7 niwrnod yr wythnos, 8.30am tan 5.00pm.

Ydw i'n gallu dod â sachau o ddillad ar gyfer y banc dillad?
Dim eto. Nid yw tecstilau'n achosi risg o niwed neu anaf i iechyd dynol, felly gofynnir i breswylwyr barhau i storio tecstilau mewn sachau gartref nes y gallwn eu derbyn. Peidiwch â'u gadael y tu allan i siopau elusen neu fanciau tecstilau gan fod y gwasanaethau hyn wedi dod i ben yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud. 

Pam ydych chi'n derbyn y deunyddiau rhestredig hyn yn unig?
Rydym yn ceisio casglu deunyddiau a all achosi anhawster i'w storio gartref, yn ogystal â cheisio cydbwyso galw cychwynnol uchel a phellter cymdeithasol ar safleoedd. Rydym yn credu bod y deunyddiau rhestredig yn achosi problemau storio i breswylwyr. Ychwanegir deunyddiau ychwanegol cyn gynted ag y bo modd.

Sut gallaf helpu i leihau'r ciwiau ar y safle?
Sicrhewch fod eich gwastraff wedi'i wahanu yn eich car cyn i chi gyrraedd er mwyn lleihau'ch amser ar y safle.

Os nad oes unrhyw help ar gael gan y staff i godi deunyddiau ar y safle, sut gallaf godi'r eitemau gwastraff swmpus allan o'm car?
Peidiwch â dod ag unrhyw beth os na allwch ei gario'n ddiogel. Mae'n rhaid i staff ac ymwelwyr gadw at fesurau cadw pellter cymdeithasol ar bob adeg.

Sut mae mynd i'r ganolfan ailgylchu yn cael ei ystyried yn daith hanfodol?
Bydd y canolfannau ailgylchu'n agor yn unol â'r deddfau a'r arweiniad sydd ar waith ar hyn o bryd. Caniateir i breswylwyr ymweld â chanolfannau ailgylchu os yw'r siwrne'n hanfodol yn unig. Er enghraifft, am fod swm y gwastraff gartref yn peri risg o anaf neu niwed i'ch iechyd.

A fydd angen i mi giwio er mwyn cyrraedd y safle?
Rydym yn rhagweld y bydd oedi difrifol wrth gael mynediad i'r safle. Byddwn yn cyfyngu ar niferoedd y preswylwyr sydd ar y safle ar unrhyw adeg. Mae hyn er mwyn sicrhau ein bod yn dilyn canllawiau'r Llywodraeth o ran cadw pellter cymdeithasol ac i sicrhau bod preswylwyr a gweithwyr yn cadw pellter diogel, sef 2 fetr. Rydym yn gofyn i breswylwyr feddwl yn ofalus ac ystyried a yw'r ymweliad yn un hanfodol a chadw'r gwastraff gartref lle bo hyn yn bosib. Bydd hyn yn helpu i leihau'r traffig yn y canolfannau ailgylchu ac yn cydymffurfio â rheolau'r cyfyngiadau symud. Rydym yn diweddaru'r gwe-dudalennau a'r tudalennau cyfryngau cymdeithasol drwy'r amser felly gwiriwch cyn i chi fynd. Byddwch yn amyneddgar - rydym yn gweithio mor galed ag y gallwn. 

A fydd faniau ac ôl-gerbydau'n cael mynd ar y safle?
Caniateir mynediad i faniau a threlars sydd â thrwyddedau yn Llansamlet a Clyne o ddydd Iau 28 Mai.
Ni chaniateir ôl-gerbydau ar y safle. Os oes gennych wastraff/ailgylchu i'w gwaredu mewn ol-gerbyd, gallwch fynd â nhw i bont bwyso'r Safle Byrnu a thalu i gael gwared ar yr eitemau hyn.

Nid yw fy ymweliad yn un hanfodol.Pryd bydd y safleoedd yn agor heb gyfyngiadau Covid-19?
Rydym yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am arweiniad y Llywodraeth, felly cyn gynted ag y bydd hi'n ddiogel gwneud hynny, byddwn yn cadarnhau'r trefniadau arferol.Gwiriwch y wefan hon, y wasg leol neu gyfryngau cymdeithasol am y diweddaraf.

 

Diolch am eich dealltwriaeth a'ch amynedd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM