Chwilio'r wefan
English

Cwestiynau Cyffredin am Faes Parcio Dewi Sant

Cwestiynau Cyffredin am Faes Parcio Dewi Sant.

Pam mae maes parcio Heol Ystumllwynarth yn cau?

Bydd yn cau er mwyn paratoi ar gyfer cynllun Cam Un Abertawe Ganolog gwerth £120m. Bydd hyn yn cynnwys yr arena ddigidol â 3,500 o seddau ar un rhan o safle'r maes parcio. Bydd gwesty, maes parcio mwy gyda 350 o leoedd parcio a pharcdir mawr ar thema'r arfordir yn cael eu hadeiladu ar weddill y maes parcio. Mae'n gyfnod cyffrous! Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y cynllun yma - www.abertawe.gov.uk/datblygiadsgwardigidol

Rwy'n gyrru i'r LC, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau neu Amgueddfa Abertawe. Ble yw'r lle gorau i mi barcio?

Byddem yn argymell maes parcio aml-lawr Dewi Sant, sy'n edrych dros Heol Ystumllwynarth ac sydd gyferbyn â'r LC. Mae'r maes parcio, y gellir cael mynediad ato o Ffordd y Dywysoges, yn agos at ei gyffordd â Heol Ystumllwynarth. Bydd y rheini â cherbydau ag uchder dros 1.8m yn cael eu hannog i ddefnyddio maes parcio Stryd Paxton gerllaw. Mae'r ddau ohonynt tua 5 munud ar droed i ffwrdd o'r atyniadau. Bydd peiriannau talu ac arddangos uwch-dechnoleg newydd yn cael eu gosod ym maes parcio aml-lawr Dewi Sant, sydd â 460 o leoedd, a bydd yr atalfa mynediad yn diflannu er mwyn i bobl gael mynediad ato'n gynt ac yn haws. Yn ogystal â'r gwelliannau a wnaed i'r goleuadau'n ddiweddar, bydd arwyddion newydd â mapiau ar raddfa fawr sy'n dangos y daith 5 munud i gyrraedd drysau'r atyniadau. Mae'r meysydd parcio hefyd yn gyfleus er mwyn cyrraedd atyniadau fel Amgueddfa Abertawe, Canolfan Dylan Thomas a'r Marina. Mae lleoedd parcio eraill gerllaw'n cynnwys y canlynol:

 • Oddeutu 5 munud ar droed o fynedfa'r LC
  • Maes parcio aml-lawr NCP City Gates (248 o leoedd)
  • Maes parcio aml-lawr y Cwadrant (517 o leoedd)
 • Oddeutu 6-10 munud ar droed o fynedfa'r LC
  • Maes parcio East Burrows (230 o leoedd)
  • Mannau gollwng y bws parcio a theithio
  • Y Strand (218 o leoedd)
  • Meysydd parcio Heol Trawler (50 o leoedd)
  • Worcester Place (21 o leoedd)

Gyrrwr anabl ydw i, ac rydw i'n gyrru i'r LC, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau neu Amgueddfa Abertawe. Ble yw'r lle gorau i mi barcio?

Mae gan faes parcio aml-lawr Dewi Sant 33 o leoedd parcio i'r anabl ar y llawr gwaelod, a gellir cael mynediad ato o Ffordd y Dywysoges ger y gyffordd â Heol Ystumllwynarth. Cafodd naw lle arall i'r anabl eu creu yn Burrows Place, sydd ger mynedfaoedd yr LC, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ac Amgueddfa Abertawe. Bydd y lleoedd parcio i'r anabl ym maes parcio Heol Ystumllwynarth yn aros ar agor nes bod gwaith adeiladu'r arena gyfan yn dechrau. Bydd aelodau anabl a grwpiau defnyddwyr anabl yr LC ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau'n derbyn gwybodaeth am y trefniadau newydd.

Beth yw oriau agor maes parcio aml-lawr Dewi Sant a maes parcio Stryd Paxton?

Mae Stryd Paxton ar agor 24/7. Bydd oriau agor maes parcio Dewi Sant yn 24/7 o 21 Hydref.

Beth yw cost parcio ym maes parcio aml-lawr Dewi Sant a maes parcio Stryd Paxton?

Gellir parcio am ddim yn y meysydd parcio ar ddydd Sul. Nid yw'r costau o ddydd Llun i ddydd Sadwrn wedi cynyddu. Dyma nhw:

 • Maes parcio aml-lawr Dewi Sant - 24/7: Hyd at 2 awr - £2; Hyd at 3 awr - £3; Hyd at 4 awr - £4; Hyd at 5 awr - £5; Drwy'r dydd (24 awr) - £7.
 • Stryd Paxton rhwng 8am a 9pm: Hyd at 1 awr - £1.20; Hyd at 2 awr - £2.40; Hyd at 3 awr - £3.50; Hyd at 4 awr - £4.50; Drwy'r dydd - £7.

Byddwch yn derbyn dau docyn yn y ddau faes parcio; un i'w arddangos yn eich cerbyd ac un i'w ddefnyddio er mwyn cael gostyngiad £1 yn yr LC neu Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Gall aelodau'r LC ddefnyddio eu disgiau parcio 3 awr am ddim a gall ymwelwyr eraill barhau i gael gostyngiad £1 yn yr LC ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Gellir hefyd prynu tocynnau parcio sy'n ddilys am nifer o ddiwrnodau.

Pa lwybr i gerddwyr dylwn i ei ddilyn o faes parcio aml-lawr Dewi Sant i'r LC, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau neu Amgueddfa Abertawe?

Mae croesfannau i gerddwyr ar draws yr heol sy'n cysylltu Heol Ystumllwynarth a Ffordd y Dywysoges - a thros Heol Ystumllwynarth ei hun. Maen nhw y tu allan i'r maes parcio aml-lawr. Ar ôl croesi'r brif ffordd, mae llwybr troed sy'n mynd yn syth ar hyd ymyl Parc yr Amgueddfa i ddrysau blaen yr LC ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Er mwyn cerdded i Amgueddfa Abertawe, trowch i'r chwith ar y palmant yn syth ar ôl i chi groesi Heol Ystumllwynarth. Bydd yn cymryd oddeutu 5 munud i gerdded pob llwybr.

Pa lwybr i gerddwyr dylwn i ei ddilyn o faes parcio Stryd Paxton i'r LC, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau neu Amgueddfa Abertawe?

Ewch i gyfeiriad Tesco, ond peidiwch â chroesi'r brif ffordd. Dilynwch y llwybr troed yn lle a throwch i'r dde ar hyd ymyl Parc yr Amgueddfa er mwyn cyrraedd drysau blaen yr LC ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Bydd hyn yn cymryd oddeutu 5 munud.

Fydd digon o leoedd ar gael ym maes parcio aml-lawr Dewi Sant a maes parcio Stryd Paxton i ymdopi â'r holl ymwelwyr?

Bydd! Gan gynnwys maes parcio Dewi Sant - a heb gyfrif maes parcio Heol Ystumllwynarth - mae mwy na 2,500 o leoedd parcio o fewn 10 munud ar droed i'r LC ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Mae nifer o opsiynau parcio a theithio da ar gael o Ffordd Fabian a Glandŵr. Mae llawer mwy o opsiynau parcio yng nghanol y ddinas ar gael yma - www.abertawe.gov.uk/meysyddparciocanolyddinas  Mae nifer o opsiynau parcio a theithio da hefyd ar gael o Ffordd Fabian a Glandŵr. Bydd meysydd parcio newydd yn cael eu hadeiladu'n fuan fel rhan o gynllun Cam Un Abertawe Ganolog; bydd hyn yn dod â chyfanswm o dros 900 o leoedd parcio, gan gynnwys 350 ohonynt ar safle maes parcio Heol Ystumllwynarth heddiw.

Ble gallaf gael rhagor o wybodaeth am leoedd parcio yng nghanol dinas Abertawe ac o'i chwmpas?

Cymerwch gip ar y we-dudalen hon - www.abertawe.gov.uk/meysyddparciocanolyddinas

Ble gallaf gael rhagor o wybodaeth am raglen adfywio Cam Un Abertawe Ganolog a'r arena ddigidol, sy'n rhan fawr ohoni?

Rydym yn eich annog i gymryd cip ar y we-dudalen hon - www.abertawe.gov.uk/datblygiadsgwardigidol

Byddaf yn dod â grwp ar goets i'r LC neu Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Ble yw'r lle gorau i ollwng, parcio a chasglu?

Gallwch ollwng a chasglu y tu allan i Amgueddfa Abertawe. Cynghorir gyrrwyr coetsys i barcio ym maes parcio a theithio Ffordd Fabian.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM