Chwilio'r wefan
English

Y diweddaraf am Coronafeirws #YmaIAbertawe

Staff coronafeirws 2020Yr wybodaeth ddiweddaraf:

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mawrth 2 Mehefin 2020.

#YmaIAbertawe

More support for those at risk of Domestic Abuse

We've been working with tech giants Microsoft to become the first council in Wales to use a bot to help support people experiencing or at risk of domestic abuse.

As part of its You Are Not Alone campaign, launched to support people at risk of Domestic Abuse through the pandemic, the hub team has been looking for innovative ways to use technology to supplement this work and reach more people.

The council's Digital Services team has worked closely with colleagues in Social Services and Microsoft to develop the bot which will go live shortly and if it's successful it's hoped the system will be used long-term.

It is a way of ensuring that people at risk of domestic abuse have access 24/7 to assistance and the reassurance that they are not alone and help is available.Users remain anonymous and the service is completely confidential.

 

Our city centre's looking greener

Our city centre's biggest-ever tree planting scheme is now back under way and the Kingsway is looking greener than ever.

New and existing trees are flourishing together on The Kingsway and surrounding streets that are part of the area's £12m transformation project.

Pedestrians and cyclists are enjoying broad shared paved areas, green landscaping and a series of crossing points.

Motorists will soon have a switch to a two-way road system with a largely 20mph speed limit. Roads are designed to Department for Transport specifications.

 

Meysydd Parcio'r Traeth

Mae meysydd parcio'r cyngor ar hyd arfordir Abertawe wedi ailagor i fodurwyr.

Mae'r ailagor yn cyd-fynd â newidiadau i'r cyfyngiadau ar symud a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, sy'n caniatáu i'r cyhoedd yrru pum milltir o fewn eu hardal leol.

Er bod meysydd parcio'r traethau bellach ar agor fel arfer, hysbyswyd y cyngor gan yr RLNI na fydd achubwyr bywydau'n goruchwylio yno tan yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Mae arwyddion wedi'u gosod ger traethau yn awr i atgoffa teuluoedd o hyn. Cyngor yr RLNI yw i beidio â chymryd risgiau ger dŵr. Os ydych yn gweld rhywun mewn perygl, ffoniwch 999 a gofynnwch am Wylwyr y Glannau.

Mae hefyd yn bwysig sylwi y bydd toiledau cyhoeddus ym meysydd parcio'r traethau ac mewn mannau eraill a gaeodd fel rhan o'r cyfyngiadau symud yn aros ar gau hyd y gellir rhagweld, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

 

Y diweddaraf am ailgylchu

O 1 Mehefin, rydym wedi cyflwyno rhai deunyddiau newydd i'w hailgylchu y byddwn yn eu derbyn yn awr yn ein canolfannau ailgylchu. Caiff metel sgrap ac offer trydanol bach eu derbyn ym mhob un o'r pum safle a derbynnir carpedi yn Llansamlet, Clun a Thir John.

Mae canolfannau ailgylchu Llansamlet a Chlun hefyd wedi ailagor i berchnogion faniau sydd eisoes â hawlenni i ddod â gwastraff domestig.

Cyn ymweld, gwiriwch y rhestr o ddeunyddiau rydym yn eu derbyn: www.abertawe.gov.uk/canolfannauailgylchu

 

 

Wythnos Gwirfoddoli

Yr wythnos hon, mae pobl yn Abertawe yn cael eu hannog i gydnabod y miloedd o wirfoddolwyr sy'n rhoi o'u hamser i wneud y ddinas yn lle gwell i bawb, a diolch iddynt.

Oherwydd y pandemig coronafeirws mae bron 2,400 o bobl wedi gwirfoddoli i fod yn hyrwyddwyr cymunedol ym mhob rhan o Abertawe, ochr yn ochr â mwy na 1,200 o bobl sydd wedi cofrestru i helpu drwy Gyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe (CGGA).

Rydym hefyd yn cydnabod y rheini sy'n gwirfoddoli drwy'r flwyddyn gron i helpu i gynnal canolfannau cymunedol, darparu gweithgareddau, cyfleoedd chwarae a chwaraeon i bobl ifanc, cefnogi lleoliadau a digwyddiadau diwylliannol a channoedd o elusennau a grwpiau gwirfoddol.

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn ŵyl gwirfoddoli flynyddol ar draws y DU a gynhelir o 1 i 7 Mehefin bob blwyddyn. Am ragor o wybodaeth, ewch i www.scvs.org.uk

 

Awgrymiadau diogelwch ffyrdd i blant

Mae ein tîm diogelwch ffyrdd wedi bod yn rhoi rhai fideos ynghyd i helpu pobl ifanc yn ystod y pandemig i gynnal eu gwybodaeth am aros yn ddiogel ar y stryd ac wrth groesi'r ffyrdd. Mae rheolau sylfaenol sy'n cael eu trafod yn y fideo yn cynnwys edrych i'r chwith ac i'r dde, yn ogystal â chroesi rhwng ceir sydd wedi parcio a defnyddio croesfannau i gerddwyr. Rhagor o wybodaeth yma: https://bit.ly/3do1q1T

 

 


Staff

Cycle to work

This year's Cycle2Work scheme has just been launched. The scheme offers staff the chance to purchase cycles at reduced cost and runs until July 27.

Although the scheme takes place every year, it's especially useful to staff during the Coronavirus pandemic because it's a way of inexpensively avoiding using public transport at a time when people are being asked to keep two metres away from others.

The cycle to work scheme is a government-approved salary sacrifice initiative allowing you to hire a bike and accessories from your employer for the purpose of cycling to work.

Apart from being useful to those wishing to avoid public transport during the pandemic, the hire is also free of tax and national insurance which means you can make savings whilst keeping fit, reducing your carbon footprint and spending less time in your car.

The Cycle2Work scheme will not affect an employee's pension if they are part of the Local Government Pension Scheme. There's more information on Staffnet - www.swansea.gov.uk/staffnet/cycletowork

Previous statements issued by the council about service provision can be found here.


Anogir preswylwyr a rhieni i ddilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol diwygiedig y llywodraeth a dylai unrhyw un sy'n profi symptomau barhau i ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru sydd ar gael yma: Yr wybodaeth ddiweddaraf am Coronafeirws Newydd (COVID-19) gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Os ydych yn pryderu y gall fod gennych Coronafirws, gallwch wirio'ch symptomau gan ddefnyddio gwiriwr symptomau GIG Cymru.

Gwiriwr Symptomau Coronafeirws COVID 19 GIG Cymru

Os oes gennych symptomau Coronafeirws, dilynwch gyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru: Cyngor hynanynysu

Dylech ffonio 111 dan yr amgylchiadau hyn yn unig:

  • os rydych yn teimlo na allwch ymdopi â'ch symptomau gartref
  • os yw eich cyflwr yn gwaethygu
  • os nad yw'ch symptomau'n gwella ar ôl 7 niwrnod.

Fideo BSL COVID-19 o Iechyd Cyhoeddus Cymru

Wedi'i bweru gan GOSS iCM