Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Ebrill 2019

Langland Bay

Gwaith i adnewyddu llwybr poblogaidd wedi'i gwblhau

Mae rhan o un o ardaloedd gorau Cymru ar gyfer cerdded wedi'i thrawsnewid mewn pryd ar gyfer cyfnod prysur y Pasg y mis nesaf.

Guildhall

Arolygwyr Estyn yn canmol y 'gefnogaeth ofalgar a chynhwysol' ar gyfer disgyblion diamddiffyn

Mae'r Uned Atgyfeirio Disgyblion yn gymuned ofalgar a chynhwysol lle mae bron pob un o'r bobl ifanc sy'n mynd yno'n gwneud cynnydd da ac mae bron pob un ohonynt yn mynd i'r coleg pan fyddant yn gadael.

Leon_Pentrehafod

Leon yn dechrau cyfnod newydd ar ôl gwaith adnewyddu gwerth £15.1m i ysgol

Mae seren dinas Abertawe, Leon Britton, wedi helpu i ddechrau cyfnod newydd sbon i ysgol gyfun boblogaidd yn y ddinas.

Townhill_estyn

Disgyblion a staff yn Ysgol Gynradd Townhill yn dathlu adroddiad arolygu'r ysgol

Mae disgyblion sy'n mynychu Ysgol Gynradd Gymunedol Townhill yn gwneud cynnydd da yn ystod eu hamser yn yr ysgol ac mae eu hymddygiad a'u hagwedd at ddysgu yn glod i'r staff ymroddedig a'r gymuned ehangach, yn ôl adroddiad arolygu a gyhoeddwyd heddiw.

Dinas a Sir Abertawe.

Y cyngor yn croesawu'r cam nesaf yng nghynlluniau pentref dinesig y Stryd Fawr

Bydd gwaith i adfywio canol dinas Abertawe yn cael hwb enfawr yn sgîl ailddatblygu Tŷ Oldway ac adeiladu llety newydd i fyfyrwyr ar Stryd Mariner

HomeFarmDepot

Cynllun depo'r cyngor yn arwain at welliannau i'r cyhoedd

Addawodd Uwch-gynghorwyr heddiw y byddai cynlluniau i drawsnewid depo o eiddo'r cyngor yn fuddiol i'r holl gymuned.

Arena060818

Prif Gontractwr arena yn Abertawe'n hapus gyda chyflenwyr Cymreig posib

Mae'r prif gontractwr sy'n helpu i ddarparu Cam Un Abertawe Ganolog gwerth £120m yn llawn cyffro o ganlyniad i'r busnesau lleol sy'n gobeithio chwarae rhan.

Preswylwyr newydd egsotig i groesawu ymwelwyr â Plantasia

Bydd amrywiaeth o breswylwyr newydd cyffrous yn croesawu ymwelwyr ag atyniad poblogaidd yn Abertawe, sef Plantasia.

ParcFelindreThree280319

Cwmni dosbarthu mawr DPD fydd y busnes cyntaf ym Mharc Felindre

Disgwylir i un o gwmnïau dosbarthu parseli enwocaf y DU agor cyfleuster newydd proffil uchel yn un o safleoedd ehangu busnesau mwyaf deniadol Abertawe.

Cymeradwyaeth gan y Llywodraeth ar gyfer cynlluniau'r Fargen Ddinesig yn dod cam yn nes

Mae trafodaethau ag uwch-swyddogion Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar gam datblygedig wrth i Fargen Ddinesig gwerth miliynau o bunnoedd a glustnodir ar gyfer Abertawe ddod gam yn nes at gael ei chymeradwyo.

Learning_launch

Sgwâr y Castell yn llawn cerddoriaeth gyda lansio Gŵyl Ddysgu Abertawe

Gwnaeth Côr Ysgol Pen-y-bryn a Rock Choir Abertawe ddarparu'r cefndir cerddorol ar gyfer lansio Gŵyl Ddysgu Abertawe, yn Sgwâr y Castell ddydd Llun. Dyma'r tro cyntaf i'r ŵyl gael ei chynnal erioed.

Plantasia ar ei newydd wedd yn datblygu'n gyflym

Bydd atyniadau poblogaidd Abertawe, Plantasia, yn lansio dyfodol disglair newydd y mis hwn wrth i fuddsoddiad gwerth £1.1m gael ei ddatblygu.

Artist yn Meddiannu oriel Abertawe

Bydd artist a oedd unwaith wedi angori cwch uwchben adeilad enwog yn Llundain yn cynnal digwyddiad i ysgogi'r meddwl yn Abertawe'r wythnos hon(sylwer: Nos Wener, 5 Ebrill).

high street car park

Maes parcio'n cael ei adnewyddu

Bydd maes parcio aml-lawr y Stryd Fawr yn cael ei adnewyddu er mwyn gwneud y cyfleuster yn fwy croesawgar ar gyfer defnyddwyr.

StreetMarket080419

Bwyd stryd yn rhan o'r wledd sydd ar gael ym marchnad agored y ddinas

Bydd marchnad stryd gyfandirol yn dod â holl flasau'r byd i Abertawe'r wythnos hon.

Spitfire090419

Sioe Awyr Cymru wrth ei bodd yn dilyn cadarnhad awyrennau o'r rhyfel

Bydd tair awyren eiconig o'r Ail Ryfel Byd yn dod â hanes yn fyw yr haf hwn yn Sioe Awyr Cymru.

SwanseaCentralPhaseTwo130319

Ceisio partner datblygu ar gyfer gweledigaeth adfywio Abertawe sy'n werth £750m

Ceisir partner arbenigol o safon gan Gyngor Abertawe i chwarae rôl hanfodol yn y datblygiad arfaethedig sy'n werth £750m i adfywio safleoedd pwysig yn y ddinas.

KIO logo

Ymgyrch 'Nid Fan Hyn' yn rhoi hwb i ailgylchu yn Abertawe

Mae preswylwyr yn Abertawe yn cefnogi ymgyrch ailgylchu newydd â'r nod o atal pobl rhag rhoi gwastraff y gellir ei ailgylchu mewn sachau du.

MarketLighting110419

Siopwyr i fwynhau ymweliadau goleuach â marchnad hanesyddol

​​​​​​​Bydd buddsoddiad gwerth £200,000 yn gwella profiad siopwyr a masnachwyr ym Marchnad Abertawe.

HomeFarmGoogleMaps

Adeiladau fferm hanesyddol i gael eu diogelu gyda chynllun treftadaeth

Gall rhan o dreftadaeth Abertawe nad yw llawer yn gwybod amdani gael ei gwella a'i chadw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

ParcYrHelygGroundbreaking

Ymweliad gan y Gweinidog yn dechrau proses adeiladu tai cyngor newydd

Mae gwaith adeiladu wedi dechrau ar dai cyngor newydd, ynni effeithlon, fforddiadwy yn Abertawe.

Cylch170419

Dinasyddion ieuengaf yn cael eu croesawu i dirnod hanesyddol

Gwahoddir preswylwyr ieuengaf Abertawe i dreulio amser chwarae o safon yn un o adeiladau mwyaf eiconig y gymuned.

HelygGroup

Yn eisiau: partneriaid i helpu'r cyngor i adeiladu cannoedd o dai newydd

Ceisir partneriaid arbenigol gan Gyngor Abertawe i chwarae rôl allweddol yn y cynlluniau arfaethedig i adeiladu cannoedd o dai newydd ar draws y ddinas.

operation nemo

Safonau Masnach yn rhoi terfyn ar ganolfan alwadau 'dwyllodrus' yn Abertawe

Croesawodd Safonau Masnach Abertawe ganlyniad ymchwiliad hir i ganolfan alwadau yn Abertawe a oedd o bosib wedi atal y cyhoedd rhag colli miliynau o bunnoedd drwy weithredoedd twyllodrus.

TreesPenlan230419

Rhaglen Plannu Coed ar gyfer Cymuned Abertawe

Mae tua 150 o goed yn cael eu plannu ar ymylon strydoedd yn ardal Penlan, Abertawe - a bydd 250 yn dilyn y flwyddyn nesaf.

SandcastlePreview

Palwch! Mae'n amser i droi cestyll tywod yn gelf

Yn galw ar blant, teuluoedd, cymunedau a phawb sy'n dwlu ar gelf a'r traeth yn Abertawe!

townhill food

Y ddirwy fwyaf erioed i siop bapurau newydd am fwyd y mae ei ddyddiad 'defnyddio erbyn' wedi mynd heibio.

Mae camau gweithredu a gymerwyd gan Safonau Masnach Abertaewe i atal dwsinau o eitemau bwyd yr oedd eu dyddiad defnyddio erbyn wedi mynd heibio rhag cael eu gwerthu mewn siop bapurau newydd wedi arwain at ddirwy fawr i berchnogion y siop.

active travel route launch

Llwybr Beicio Teithio Llesol yn agor yn Abertawe

Mae llwybr beicio newydd 1.3 milltir o hyd a adeiladwyd fel rhan o fuddsoddiad gwerth £2 filiwn yn yr isadeiledd beicio yn Abertawe, wedi'i agor.

Swansea at 50 logo (gold).

Mae dathliadau Abertawe 50 yn nesáu - byddwch yn rhan ohonynt

Mae cymunedau'r ddinas yn cael eu hannog i fod yn rhan o ddigwyddiadau hanner canmlwyddiant ein dinas dros y misoedd nesaf.

CarParkSign

Trefniadau parcio gwell ar ddod i ddefnyddwyr gorsaf drenau Abertawe

Bydd trefniadau parcio gwell ar gyfer modurwyr sy'n mynd i orsaf drenau Abertawe o ddydd Mawrth 30 Ebrill.

Proms yn y Parc y BBC yn dychweld yn Abertawe ym mis Medi

Proms yn y Parc y BBC yn dychweld yn Abertawe ym mis Medi

Dinas a Sir Abertawe.

Amserau teithio cyflymach i brif lwybr teithio canol dinas Abertawe

Mae gwelliannau mawr yn digwydd ger cyffyrdd allweddol ar hyd y prif lwybr i ganol dinas Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM