Chwilio'r wefan
English

Gwasanaethau Eiriolaeth

Gall gwasanaethau eiriolaeth eich helpu mewn sefyllfaoedd lle efallai nad ydych yn teimlo y gallwch ddelio â phopeth ar eich pen eich hun.

Beth yw eiriolaeth?

'Eiriolaeth yw helpu pobl i ddweud eu dweud, diogelu eu hawliau, cynrychioli eu diddordebau a helpu nhw i gael y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt'. (Gweithredu dros Eiriolaeth)

Gall gwasanaeth eiriolaeth eich helpu mewn sefyllfaoedd lle efallai nad ydych yn teimlo y gallwch ddelio â phopeth ar eich pen eich hun. Mae eiriolwr yn berson annibynnol nad yw'n barnu. Gallwch feddwl am eiriolwr fel rhywun sydd â gwybodaeth arbenigol y gallwch gytuno iddo weithredu ar eich rhan.

Gall eiriolwr:

  • Eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth berthnasol
  • Sicrhau eich bod yn deall eich hawliau
  • Siarad ar eich rhan a chynrychioli eich barn
  • Cysylltu â gwasanaethau proffesiynol ar eich rhan
  • Mynd gyda chi i gyfarfodydd ac apwyntiadau ffurfiol eraill

Fel arfer byddech chi'n defnyddio eiriolwr i'ch helpu â mater penodol fel dod o hyd i wasanaeth, delio â chamdrin neu wneud cwyn yn hytrach nag ar gyfer cefnogaeth barhaus.

Efallai hoffech ddefnyddio gwasanaethau eiriolwr os ydych yn teimlo'n ansicr neu'n bryderus pan fydd rhaid i chi wneud penderfyniad pwysig am eich dewisiadau gofal.

Mae'r gwasanaethau eiriolaeth canlynol yn Abertawe neu'r ardal leol ehangach.

Gwasanaeth Eiriolaeth Proffesiynol Annibynnol (EPA)

Mae'r gwasanaeth ar gael i'r rheini sy'n dod i gysylltiad â'r Gwasanaethau Cymdeithasol am y tro cyntaf neu sydd eisoes yn gysylltiedig ag ef, a gellir ei gael pan fydd person yn gallu goresgyn rhwystr(au) er mwyn cyfranogi'n llawn yn y prosesau asesu, cynllunio gofal a chefnogaeth, adolygu a diogelu, gyda chymorth gan unigolyn priodol yn unig, ond nid oes unigolyn priodol ar gael.

Dydd Llun i ddydd Gwener, 9.00am i 5.00pm
Ddydd Gwener, 4.30pm

  • Sesiwn galw heibio
  • Hunan-gyfeirio
  • Atgyfeirio gan asiantaeth

Drwy apwyntiad yn unig


Ffôn: 0300 10 249 70
E-bost: ipa@mhmwales.org

 
Advocacy Support CymruYn agor mewn ffenest newydd 

Eiriolaeth iechyd meddwl annibynnol ar gyfer pobl sydd yn yr ysbyty (naill ai o dan orchymyn neu yn wirfoddol) o ganlyniad i broblemau iechyd meddwl.
Ffôn: 029 2054 0444

Gwasanaeth Eiriolaeth i OfalwyrYn agor mewn ffenest newydd 

Gwasanaeth i ofalwyr 50 oed neu'n hyn wedi'i redeg gan Ganolfan Gofalwyr Abertawe.
Ffôn: 01792 653344 neu galwch heibio i Ganolfan Gofalwyr unrhyw dydd Mercher rhwng 11.30 a 12.30.

Eiriolaeth Llais a Ddewis (Voice and Choice Advocacy)Yn agor mewn ffenest newydd 

Mae'r gwasanaeth hwn yn cael ei redeg gan y Gymdeithas Alzheimers yn eirioli ar gyfer pobl sy'n byw gyda dementia neu sydd yn y broses o gael diagnosis.
Ffôn: 01792 531208

Eiriolaeth eich Llais (Your Voice Advocacy)Yn agor mewn ffenest newydd 

Gwasanaeth sy'n gallu cefnogi pobl ag anableddau dysgu trwy'r broses asesu a'u helpu i weithredu eu hawliau.
Ffôn: 01792 646573

Tros Gynnal - Gwasanaeth Eiriolaeth Abertawe, Castell-nedd a Phort TalbotYn agor mewn ffenest newydd 

Sefydliad hawliau i blant sy'n cynnig gwasanaeth eiriolaeth i blant a phobl ifanc.
Ffôn: 01656 669 354 neu Rhadffon: 0800 328 7289

Meic CymruYn agor mewn ffenest newydd

Llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant a phobl ifanc yng Nghymru.
Ffôn: 080880 23456

Prosiect Eiriolaeth Pobl Hŷn Lleiafrifoedd EthnigYn agor mewn ffenest newydd

Gwasanaeth eiriolaeth sy'n cael ei gynnig gan Gyngor Cydraddoldeb Rhanbarthol Bae Abertawe i bobl o unrhyw gefndir lleiafrif ethnig sy'n 50 oed neu'n hŷn.
Ffôn: 01792 457035

Cyngor Iechyd Cymunedol (CIC) PABMYn agor mewn ffenest newydd

Mae'r CIC yn gweithredu gwasanaeth eirioli cwynion annibynnol i bobl a hoffai gwyno am unrhyw agwedd ar ddarpariaeth y GIG.
Ffôn: 01639 683490

Cyngor Ar Bopeth (CAB)Yn agor mewn ffenest newydd 

Mae'r Swyddfa Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor ar ystod eang o faterion ac mewn rhai amgylchiadau gallent gynnig cefnogaeth eiriolaeth.
Ffôn: 08444 772020

Mae'n bosib fod gan sefydliadau'r sector gwirfoddol bobl a fydd yn gweithredu fel eiriolwyr ar gyfer y grwp cleientiaid maent yn eu cefnogi.


Sefydliad Hawliau Dynol Prydain (BIHR)Yn agor mewn ffenest newydd

Gwefan gyda canllawiau a ffeithlenni hawliau dynol (yn Saseneg): 


Eiriolaeth Galluedd Meddyliol Annibynnol 

O dan Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005, ceir gwasanaeth Eiriolaeth Galluedd Meddyliol Annibynnol (IMCA) i gefnogi pobl nad oes ganddynt y galluedd i wneud penderfyniadau penodol, yn enwedig wrth ystyried triniaeth feddygol ddifrifol neu newid llety. Gall pobl gael eu cyfeirio at y gwasanaeth hwn drwy'r awdurdod lleol neu Ymddiriedolaeth GIG yn unig, ac mewn rhai achosion, mae rhwymedigaeth ar y cyrff hyn i gyfarwyddo IMCA.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM