Chwilio'r wefan
English
Oak tree

Ffordd y Brenin

Creu parc dinesig newydd â gwell hygyrchedd.

Kingsway proposed layout (street view looking towards Dragon Hotel)Rydym wedi trawsnewid Ffordd y Brenin yng nghanol y ddinas, gyda mannau cyhoeddus newydd, parcdir wedi'i dirlunio, llwybrau beicio a ffordd gerbydau ddwyffordd, un lôn ochr yn ochr â llwybrau cerdded lletach.

Ynglŷn â'r prosiect

Mae Ffordd y Brenin wedi cael ei thrawsnewid yn amgylchedd mwy deniadol i fyw ynddo, i weithio ynddo ac i ymweld ag ef.

Fel rhan o'r prosiect, bydd ffordd ddwyffordd newydd ar Ffordd y Brenin ac Orchard Street, gydag un lôn yn mynd i bob cyfeiriad.

Mae'r lle ychwanegol a geir o ganlyniad i leihau lled y ffordd flaenorol yn golygu mwy o le cyhoeddus. Bydd hyn yn ei dro yn arwain at well llwybrau cerdded a beicio, rhagor o fannau gwyrdd a 'pharc poced' newydd ar Gylch Ffordd y Brenin. Mae traffig dwyffordd wedi dychwelyd i Mansel Street, De La Beche Street, Grove Place, Alexandra Road a Belle Vue Way.

Cafwyd cymeradwyaeth y Cabinet yn dilyn ymarfer ymgynghori cyhoeddus a ddangosodd gefnogaeth helaeth i'r cynigion, fel a amlinellir yn Adroddiad y Cabinet dyddiedig 16 Mawrth 2017 - Adroddiad y Cabinet (16 Mawrth 2017)Yn agor mewn ffenest newydd

Mae'r newidiadau'n rhan o gynllun ehangach i adfywio canol y ddinas. Maent yn elfen hanfodol o gynigion Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Bydd y gwelliannau'n arwain at greu swyddi ym mhentref digidol Ffordd y Brenin, a fydd yn rhif 71 a 72 Ffordd y Brenin, ac a fydd yn cynnwys lleoedd datblygu ar gyfer busnesau newydd/bach sy'n gweithio yn y sectorau TGCh, technoleg a'r diwydiant creadigol. Caiff ei leoli yn bennaf ar hen safle clwb nos Oceana. Rhoddwyd cymeradwyaeth gynllunio ym mis Mehefin 2020.

PDF Document Cynlluniau Ffordd y Brenin (PDF, 4MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Pwy fydd yn cyflawni'r gwaith? Griffiths

Sut bydd yn edrych

Kingsway proposed layout

Traffig dwyffordd ar Ffordd y Brenin

Mae'r traffig ar Ffordd y Brenin a saith ffordd allweddol arall o'i chwmpas wedi newid i system ddwyffordd ers 26 Gorffennaf.

Diweddariadau

Y newyddion diweddaraf a datganiadau am ddatblygiad prosiect Ffordd y Brenin.

Cwestiynau cyffredin am Ffordd y Brenin

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am Ffordd y Brenin.

Rhaglen plannu coed

Mae oddeutu 170 o goed newydd yn cael eu cyflwyno fel rhan o'r trawsnewidiad gwerth £12m a fydd yn newid golwg a theimlad yr ardal.

Ariannwyd y cynllun yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

ERDF

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM