Chwilio'r wefan
English
oak tree

Ffordd y Brenin

Creu parc dinesig newydd â gwell hygyrchedd.

Kingsway proposed layout (street view looking towards Dragon Hotel)Mae gwaith wedi dechrau i drawsnewid Ffordd y Brenin yng nghanol y ddinas yn barc dinesig sy'n cynnwys ardaloedd cyhoeddus newydd, parcdir wedi'i dirlunio, llwybrau beicio a llwybr cerbydau dwyffordd, un lôn yn ogystal â chreu llwybrau cerdded lletach.

Ynglŷn â'r prosiect

Bydd Ffordd y Brenin yn trawsnewid i fod yn amgylchedd mwy deniadol i fyw ynddo, i weithio ynddo ac i ymweld ag ef - ac mae'r gwaith eisoes wedi dechrau!

Bydd gan Ffordd y Brenin a Stryd y Berllan ffyrdd dwyffordd, gydag un lôn i bob cyfeiriad a bydd y gwagle a enillwyd o ganlyniad i leihau'r ffyrdd yn arwain at greu mwy o le cyhoeddus gyda llwybrau cerdded a beicio gwell, tirlunio, a pharc bach newydd ger Cylch Ffordd y Brenin.

Bydd traffig dwyffordd yn dychwelyd i Stryd Mansel, Stryd De La Beche, Grove Place, Heol Alexandra a Ffordd Belle Vue.

Mae'r newidiadau'n rhan o gynllun ehangach i adfywio canol y ddinas ac maent yn elfen hanfodol o gynlluniau Bargen Ddinesig Bae Abertawe. O ganlyniad bydd hyn yn creu swyddi newydd o fewn pentref digidol ar Ffordd y Brenin, a fydd yn cynnwys lleoedd meithrin busnesau newydd/busnesau bach yn sectorau diwydiant TGCh, technoleg a chreadigol- a fydd ar hen safle clwb nos Oceana.

PDF Document Cynlluniau Ffordd y Brenin (PDF, 4MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Cafwyd cymeradwyaeth y cabinet yn dilyn ymarfer ymgynghori cyhoeddus a ddangosodd gefnogaeth helaeth i'r cynigion, fel a amlinellir yn Adroddiad y Cabinet dyddiedig 16 Mawrth - Adroddiad y Cabinet (16 Mawrth 2017)Yn agor mewn ffenest newydd

Pwy fydd yn cyflawni'r gwaith? Contractwr newydd i'w benodi

Pryd bydd y gwaith yn gorffen? Diwedd yr haf 2019

Sut bydd yn edrych

Kingsway proposed layout

Diweddariadau

Y cylchlythyrau a'r datganiadau i'r wasg diweddaraf ynghylch datblygiad prosiect Ffordd y Brenin.

Cwestiynau cyffredin am Ffordd y Brenin

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am Ffordd y Brenin.

Rhaglen plannu coed

Mae oddeutu 170 o goed newydd yn cael eu cyflwyno fel rhan o'r trawsnewidiad gwerth £12m a fydd yn newid golwg a theimlad yr ardal.

ERDF

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM