Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Gorffennaf 2018

Sir Karl Jenkins

Syr Karl yn barod i dderbyn anrhydedd Rhyddid y Ddinas

Disgwylir i Syr Karl Jenkins, cyfansoddwr gorau Cymru sy'n byw, dderbyn yr anrhydedd uchaf y gall pobl ei ddinas enedigol, Abertawe, ei gyflwyno'n hwyrach eleni.

KingswayCrane310718

Craeniau, hetiau caled a chloddwyr - sut mae Abertawe'n adeiladu hyder

Dyma ganol dinas Abertawe fel nad ydych wedi'i weld o'r blaen - ac mae busnesau'n dechrau cyffroi!

Transformer

Bumblebee y Transformer i arwain y ffordd ar gyfer y diwrnod aer glân yng nghanol y ddinas

Bydd technoleg hydrogen gyfoes a seren ffug-wyddonol Transformers, Bumblebee, yn gobeithio newid canfyddiadau pobl am aer glân yn hwyrach y mis hwn.

iTunes

Dioddefwr yn colli £2,000 mewn twyll iTunes yn Abertawe

Mae preswylwyr yn Abertawe'n cael eu rhybuddio i fod ar eu gwyliadwriaeth rhag twyllwyr sy'n ceisio twyllo pobl i brynu talebau iTunes a throsglwyddo'r codau.

Hannah Blythyn AM - Gower AONB visit

Gweinidog yn gweld bro Gŵyr ar ei gorau

Roedd traethau arobryn Gŵyr ar eu gorau'r wythnos hon pan ymwelodd Hannah Blythyn, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros yr Amgylchedd, â'r ardal.

Blackpill Lido.

Cannoedd o bethau i gadw'r teulu'n brysur yn ystod y gwyliau

Bydd gan bobl ifanc sydd newydd ddechrau eu gwyliau haf amrywiaeth helaeth o bethau i'w cadw'n brysur yn ystod y seibiant hir o'r ysgol.

food waste poster

Plant ysgol yn trosglwyddo'r neges am ailgylchu bwyd i'w rhieni

Mae merch ysgol o Abertawe'n helpu i drosglwyddo'r neges am bwysigrwydd ailgylchu bwyd i filoedd o gartrefi ledled y ddinas.

Swansea Beach

Busnesau'n mynegi diddordeb mewn atyniad ar lan y môr

Rydym wedi derbyn lefel gyffrous o ddiddordeb gan fusnesau sy'n awyddus i feddiannu cyrchfan i ymwelwyr ar lan y môr yn Abertawe.

Kingsway redevelopment

Gwella cyffordd Stryd yr Undeb

Disgwylir i'r gwaith ddechrau'r wythnos nesaf er mwyn gwella cyffordd yng nghanol dinas Abertawe.

High 5 Awards Leon 2016

Leon yn annog preswylwyr i gyflwyno'u enwebiadau Rho 5 cyn y dyddiad cau

Y dydd Gwener hwn, sef 20 Gorffennaf, fydd eich cyfle olaf i gyflwyno enwebiadau ar gyfer Gwobrau Rho 5 2018.

BeachLitter

Ymwelwyr â'r traeth yn cael eu hannog i adael olion traed yn unig

Mae ymwelwyr â thraethau Abertawe'n cael eu rhybuddio y gallant wynebu hysbysiadau o gosb benodol os ydynt yn gadael mwy nag olion traed yn unig ar y tywod.

EmojiMorriston120718

Gwenwch! Mae parciau Abertawe'n ymuno â'r mympwy emoji

Bydd gan rai o barciau mwyaf poblogaidd Abertawe atyniadau newydd trawiadol yr wythnos nesaf - emojis enfawr.

Rhys Harris - Knives

Mwy o siopau Abertawe'n gwerthu cyllyll yn anghyfreithlon i bobl o dan 18 oed

Rhoddwyd rhybudd ychwanegol i siopau ac archfarchnadoedd yn Abertawe ynglŷn â gwerthu cyllyll i bobl o dan 18 oed.

Christian Jones

Y cerddor Christian yn taro'r nodyn cywir yn ei hen ysgol

Mae cerddor o Abertawe sydd wedi gweithio gyda Lady Gaga, Bobby Brown a Gladys Knight wedi bod yn rhoi awgrymiadau i ddisgyblion yn ei hen ysgol - yr holl ffordd o'i gartref yn America.

Woman using machine in gym

Freedom Leisure ar fin ymrwymo i bartneriaeth 20 mlynedd â Chyngor Abertawe

Mae Cyngor Abertawe ar fin dechrau partneriaeth 20 mlynedd ag ymddiriedolaeth nid er elw i reoli canolfannau hamdden yn y ddinas

BeachLitter

Gadewch olion traed yn unig wrth ymweld â'r traeth

Anogir ymwelwyr â'r traeth i adael olion traed yn y tywod yn unig wrth iddynt fynd i lan y môr dros yr wythnosau nesaf.

Don't be a lobster 2

Ymgyrch gofal yn yr haul yn annog pobl i 'beidio â bod yn gimwch'

Mae'r rheiny sy'n mynd i'r traeth yn Abertawe'n cael eu hannog i amddiffyn eu hunain rhag yr haul yn y tywydd poeth

Missing Water Safety Aid

Cyngor yn gweithredu ar ôl i gymhorthion diogelwch gael eu fandaleiddio ar lannau'r afon

Mae fandaliaid ar lannau afon Tawe yn peryglu bywydau ar ôl i bump cymhorthyn achub gael eu dwyn o'u safleoedd ar lannau'r afon mewn llai nag wythnos.

Langland Bay

Bae Langland yn Abertawe i ddod yn 'ddi-fwg'

Mae ail draeth yn Abertawe ar fin cael ei ddynodi'n 'ddi-fwg' fel rhan o ymgyrch iechyd ar draws y ddinas.

DHL

Buddsoddi mewn eiddo i hybu gwasanaethau cyhoeddus Abertawe

Mae Cyngor Abertawe wedi troi'n fuddsoddwr mewn eiddo, gan greu incwm newydd er mwyn ei ailfuddsoddi mewn gwasanaethau cyhoeddus.

TracyRees

Darlithoedd llyfrgell awduron yn ennyn diddordeb

Bydd Llyfrgell Ganolog Abertawe'n croesawu awduron arobryn ym mis Awst fel rhan o Fis Awduron.

Wild flowers

Blodau gwyllt yn ymddangos yn llu

Disgwylir i'n dinas fod yn llawn lliwiau blodau gwyllt dros yr wythnosau nesaf ac mewn pryd ar gyfer canol tymor yr haf.

Daw breuddwydion yn wir gyda theatr awyr agored arbennig yng Nghastell Ystumllwynarth

Bydd comedi glasurol gan Shakespeare yn dod yn fyw yng Nghastell hanesyddol Ystumllwynarth yr wythnos nesaf.

SwanseaMarket100718

Newydd i Abertawe'r wythnos hon: Marchnad o fewn marchnad!

Bydd un o hoff farchnadoedd dan do Cymru'n croesawu nifer o fasnachwyr newydd yr wythnos hon.

FutureGV120718

Pobl ifanc o Abertawe sy'n dwlu ar gelf yn arddangos eu gwaith gydag artist byd-enwog

Mae gwaith creadigol gan blant ysgol ifanc o Abertawe bellach yn cael ei arddangos i'r cyhoedd ar y cyd â darnau o waith gan artist byd-enwog.

dom_care_working

Cynhaliwyd digwyddiad a oedd yn hyrwyddo swyddi yn y sector gofal cartref yn Abertawe.

Mae sefydliadau sy'n cynnal rhaglenni cefnogi cyflogaeth a hyfforddiant wedi cysylltu â darparwyr gofal i wella'r broses recriwtio.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM