Chwilio'r wefan
English

Gwasanaethau cyhoeddus yn cryfhau yn sgîl pandemig

Mae gwasanaethau cyhoeddus hanfodol sydd wedi helpu i gefnogi Abertawe drwy'r pandemig yn parhau i gael eu cryfhau i gefnogi cymunedau ein dinas i'r dyfodol, yn ôl adroddiad newydd.

Mae gwasanaethau fel y Cydlynwyr Ardaloedd Lleol a atebodd 20,000 o alwadau gan aelodau diamddiffyn o'r cyhoedd ar anterth y pandemig wedi helpu i ddangos sut mae'r ddinas yn adeiladu cymunedau cryf gydag ymdeimlad o falchder a pherthyn.

Mae adroddiad diweddaraf Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe yn tynnu sylw at gynnydd sylweddol sefydliadau sector cyhoeddus o ran cefnogi plant a theuluoedd, gwella iechyd a diogelu'r amgylchedd yn ogystal â byw a heneiddio'n dda.

Mae Clive Lloyd, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau i Oedolion Cyngor Abertawe, yn cadeirio Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ardal Abertawe. Mae ei aelodaeth yn cynnwys cyrff gwasanaeth cyhoeddus eraill fel y gwasanaeth tân ac achub a Cyfoeth Naturiol Cymru.

Bob blwyddyn mae'n cyhoeddi adroddiad blynyddol ar les y ddinas a chyfraniad partneriaid y bwrdd tuag ato.

Meddai'r Cyng. Lloyd, "Mae'r pandemig wedi trawsnewid ein cymunedau dros y chwe mis diwethaf a bydd ei effeithiau'n para'n hir i ni i gyd.

"Diben y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yw gwella gwasanaethau hanfodol. Ni fuont erioed mor angenrheidiol ag y buont dros y misoedd diwethaf. Nid oes unrhyw amheuaeth bod y gwaith partneriaeth agos rydym i gyd wedi'i weld yn ddiweddar wedi gwneud gwahaniaeth ac wedi helpu i achub bywydau.

"Mae ein hadroddiad blynyddol yn cynnig golwg ehangach ar les ein cymunedau ac yn nodi cynnydd pwysig wrth ddatblygu'r math o Abertawe rydym am ei weld nawr ac yn y dyfodol."

Meddai, "Yn ystod y pandemig, ehangwyd y gwasanaeth CALl yn gyflym i ateb y cynnydd enfawr mewn galw.

"Mae ein hadroddiad blynyddol yn tynnu sylw at sut sefydlwyd y gwasanaeth i helpu pobl o bob oed, gan eu helpu i ddarganfod bywyd da, dod yn hyderus ac yn gryfach, datblygu eu cryfderau eu hunain a'u helpu i osgoi'r angen iddynt droi at wasanaethau iechyd a chymdeithasol.

"Yr hyn y mae'r pandemig wedi'i ddangos i ni yw ei hyblygrwydd a'i allu i adeiladu rhwydwaith pwerus o wirfoddolwyr yn gyflym i gefnogi'r bobl ddiamddiffyn, gan greu ymdeimlad o falchder cymunedol go iawn yn y broses."

Mae adroddiad blynyddol y BGC hefyd yn tynnu sylw at gynnydd y tri amcan allweddol arall sy'n ymwneud â chefnogi plant yn eu blynyddoedd cynharaf, byw a heneiddio'n dda a gweithio gyda natur drwy gymryd camau i leihau ôl-troed carbon a gwarchod bioamrywiaeth.

Roger Thomas, Dirprwy Brif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, yw Is-gadeirydd y BGC.

Meddai, "Cyhoeddodd y BGC ei Gynllun Lles Lleol cyntaf ym mis Mai 2018.Mae'r Arddodiad Blynyddol hwn yn amlinellu'r cynnydd a wnaed tuag at yr 'Abertawe a Garem' a nodwyd yn y cynllun a sut rydym wedi rhoi'r egwyddorion datblygu cynaliadwy ar waith ac sut y gallem weithio'n well i gyflawni lles yn y dyfodol.

"Nododd cynllun 2018 bedwar amcan lle bydd cydweithio'n gwneud y gwahaniaeth mwyaf i wella lles Abertawe. Roedd y rhain yn cynnwys sicrhau bod plant yn cael y dechrau gorau mewn bywyd i fod y gorau y gallant fod; gwneud Abertawe'n lle gwych i fyw a heneiddio'n dda ynddi; gwella iechyd, cefnogi bioamrywiaeth a lleihau ein hôl-troed carbon ac adeiladu cymunedau cryfach a chanddynt ymdeimlad o falchder a pherthyn."

Meddai, "Yn ychwanegol at hynny rydym wedi bod yn gweithio tuag at wasanaethau cyhoeddus integredig yn Abertawe drwy rannu asedau ac arbenigedd adnoddau fel y gallant fynd cam ymhellach ar gyfer y bobl rydym yn eu gwasanaethu.

"Mae'r ymagwedd honno wedi gweithio'n dda iawn drwy gydol y pandemig ac rydym yn hyderus y bydd y BGC yn gallu cryfhau a datblygu'n hymrwymiad ar y cyd i'n cymunedau yn y dyfodol."

Corff statudol yw'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a'i aelodau craidd yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru a Chyngor Abertawe.

I gael rhagor o wybodaeth am y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a'i rôl wth gefnogi cymunedau Abertawe, ewch i: https://www.abertawe.gov.uk/bgc

Gallwch hefyd gysylltu â'n Cydlynydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn uniongyrchol drwy e-bostio BGC.abertawe@abertawe.gov.uk

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM