Chwilio'r wefan
English
Information

Gwybodaeth sylfaenol am Fudd-dal Tai

Bydd Credyd Cynhwysol Gwasanaeth Llawn yn cael ei gyflwyno yn Abertawe ar 13 Rhagfyr ar gyfer yr holl hawlwyr newydd. Os ydych yn bensiynwr, os oes gennych fwy na dau o blant neu rydych yn byw mewn llety â chymorth, mae'n bosib y gallech hawlio Budd-dal Tai.

Pwy sy'n gallu hawlio Budd-dal Tai?

Pobl sy'n cadw'r hawl i hawlio Budd-dal Tai ar gyfer llety y maent yn byw ynddo. Er enghraifft:

  • Tenantiaid sy'n byw mewn eiddo'r cyngor, hosteli a llety cymdeithas tai.
  • Hefyd, llety a rentir yn breifat er y defnyddir yr enw Lwfans Tai Lleol am y lwfans ar gyfer y tenantiaid hyn. Mae'r cyngor yn talu'r budd-dal hwn ond caiff y cyfraddau ar gyfer y meintiau gwahanol o eiddo eu pennu gan y gwasanaeth swyddogion rhent.
  • Unrhyw un sy'n derbyn Credyd Cynhwysol ac yn byw mewn Llety a Gefnogir.

Sut caiff Budd-dal Tai ei gyfrifo?

Rydym yn ystyried:

  • Eich incwm a'ch amgylchiadau personol.
  • Swm y cynilion sydd gennych (os oes mwy na £16,000 gennych, ni fyddwch yn fel arfer yn gymwys oni bai eich bod yn derbyn Credyd Pensiwn - Credyd Gwarant).
  • Amgylchiadau aelodau o'ch aelwyd (oedran, rhyw, anableddau) a'u perthynas â chi.
  • Os ydych yn hawlio Budd-dal Tai, byddwn yn ystyried swm y rhent y mae'n rhaid i chi ei dalu, p'un a ydych yn byw mewn llety a rentir yn breifat, a beth yw'r cyfraddau Lwfans Tai Lleol presennol ar gyfer pa faint bynnag o eiddo y mae ei angen ar eich aelwyd. Gallwch wirio hyn eich hun trwy ddefnyddio'r gyfrifiannell ystafell wely GOV.UKYn agor mewn ffenest newydd  .

Faint bydd gennych hawl i mi ei dderbyn?

Defnyddiwch ein cyfrifiannell fudd-daliadau i gael brasamcan am faint o fudd-dal y gallech ei dderbyn.

Pryd bydd fy mudd-dal tai'n dechrau?

I sicrhau bod eich budd-dal/gostyngiad yn dechrau o'r dyddiad cynharaf bosib, dylech gysylltu â ni cyn gynted ag y mae angen budd-dal arnoch er mwyn dweud wrthym eich bod yn bwriadu hawlio. Fel arfer bydd y budd-dal yn dechrau o'r dydd Llun ar ôl derbyn hawl.

Newidiadau mewn amgylchiadau

Os ydych wedi cyflwyno cais am Fudd-dal Tai a/neu rydym wedi'ch hysbysu ein bod yn rhoi Budd-dal Tai i chi, mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni ar unwaith am newidiadau a allai effeithio ar eich budd-dal.

Rhowch wybod i ni am newid yn eich amgylchiadau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM