Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Hydref 2020

Swansea Working / Gweithio Abertawe logo

Cefnogaeth a hyfforddiant swyddi ar gael i bobl y mae'r pandemig wedi effeithio arnynt

Caiff pobl sydd wedi colli eu swyddi yn ystod pandemig Coronafeirws eu sicrhau bod cefnogaeth a hyfforddiant ar gael i'w helpu i ddychwelyd i'r gweithle.

new_council-logo

Y cyngor yn croesawu cyllid ar gyfer prydau ysgol am ddim dros y gwyliau

Bydd Cyngor Abertawe'n darparu prydau ysgol am ddim i rieni a gofalwyr dros wyliau'r hanner tymor, y Nadolig a'r Pasg.

Tirdeunaw_turf

Gwaith gwerth £11.5m yn mynd rhagddo ar adeilad ysgol newydd

Mae gwaith gwerth £11.5m yn mynd rhagddo i adeiladu adeilad ysgol newydd i YGG Tirdeunaw yn Abertawe.

Swansea Bay view

Y cyngor yn datgelu cynlluniau ar gyfer y cyfnod wedi COVID-19

Mae Cyngor Abertawe'n llunio cynlluniau er mwyn trawsnewid ein gwasanaethau cymunedol i wynebu heriau'r cyfnod wedi COVID-19.

suppliers guide welsh

Canllaw i gyflenwyr yn helpu i gadw busnesau'n lleol

Mae cyfeiriadur ar-lein newydd i gyflenwyr Cyngor Abertawe wedi cael ei lansio i helpu i gadw arian yn yr economi leol.

Guildhall

Cyngor yn llofnodi siarter Troseddau Casineb

Mae Cyngor Abertawe wedi ailddatgan ei ymrwymiad i gefnogi a hyrwyddo hawliau dioddefwyr a chymunedau pan fydd troseddau a digwyddiadau casineb yn codi.

Swansea_at_night

Hwb digidol gwerth miliynau o bunnoedd ar y gweill i Dde-orllewin Cymru

Mae buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd ar y ffordd i hybu cysylltedd digidol ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe.

Coronavirus (on red)

Busnesau'n cael eu canmol am wneud eu rhan o ran COVID-19

Mae busnesau Abertawe wedi cael eu canmol am eu hymrwymiad i wneud eu rhan i ddiogelu cymunedau lleol drwy ddilyn rheolau COVID-19.

Foodbank

Apêl i gefnogi banciau bwyd y gaeaf hwn

Anogir pobl Abertawe i barhau i roi bwyd i rwydwaith y banciau bwyd yn y ddinas wrth i ragor o deuluoedd droi atynt am gefnogaeth.

BarclaysPlan

Caniatâd cynllunio wedi'i gymeradwyo ar gyfer ailwampio hen fanc yng nghanol y ddinas

Mae cynlluniau wedi'u cymeradwyo i drawsnewid hen adeilad masnachol adnabyddus yng nghanol dinas Abertawe.

PalaceFuture

Cynlluniau wedi'u cyflwyno i ddod â bywyd newydd i'r trysor hanesyddol

Mae cynlluniau wedi'u cyflwyno er mwyn adnewyddu ac addasu adeilad hanesyddol Theatr y Palace yn Abertawe.

HereForSwansea

Canmol cymunedau am chwarae rôl allweddol yn y frwydr yn erbyn COVID-19

Canmolwyd tair cymuned yn Abertawe am helpu'r ddinas i ymladd yn erbyn y pandemig mewn ffordd newydd.

MarketWC051020

Ar agor yn awr: Toiledau cyhoeddus newydd Marchnad Abertawe

Nid oes angen i chi wario arian i ddefnyddio toiledau cwsmeriaid newydd Marchnad Abertawe.

king071020

Rhagor o resymau dros Garu eich Cynefin yn Abertawe

Mae busnesau Abertawe'n gweithio gyda'r cyngor i wneud yr ardal hyd yn oed yn fwy deniadol i bobl leol yn ystod y cyfyngiadau symud presennol.

HereForSwansea

Bwriad i sefydlu Safle Profi Lleol ar gyfer COVID mewn theatr yn Abertawe

Bydd pobl yn Abertawe sy'n dangos symptomau COVID-19 yn cael defnyddio Safle Profi Lleol (SPLl) y gellir galw heibio iddo 7 niwrnod yr wythnos.

HereForSwansea

Y cyngor mewn sefyllfa gadarn o ran cyllid er gwaethaf costau COVID

Mae adroddiad newydd yn dangos bod Cyngor Abertawe'n rheoli ei gyllideb yn ofalus eleni er ei fod yn chwarae rôl hanfodol wrth ymdrin â Coronafeirws.

Housing

Y cyngor yn addo buddsoddiad ychwanegol i fynd i'r afael â digartrefedd

Mae Cyngor Abertawe wedi addo gwneud popeth y gall ei wneud i sicrhau na fydd y bobl mae wedi'u cefnogi yn ystod y pandemig yn dod yn ddigartref eto.

Y cyngor yn gweithio gyda busnesau i gynllunio adferiad economaidd yn dilyn COVD-19

Bydd Cyngor Abertawe'n cydweithio â busnesau a chymunedau i gynllunio adferiad economaidd ein dinas yn dilyn argyfwng COVID-19.

Cefnogaeth ar gael i'r rheini sy'n gwneud cais am grant Abertawe wledig gwerth hyd at £50k

Mae Cyngor Abertawe'n cynnig hyd at £50,000 o arian grant i brosiectau blaengar a arweinir gan y gymuned a fyddai'n gwella ardaloedd gwledig y sir.

Diwylliant ac adeiladu'n dod ynghyd i edrych i'r dyfodol

Mae sefydliad celfyddydau yn Abertawe'n dod â gwaith celf rhyngwladol i'r strydoedd drwy ddefnyddio hysbysfyrddau diogelwch sydd o amgylch yn o safleoedd adeiladu proffil uchel y ddinas.

Bwyd môr ar y fwydlen wrth i ddisgyblion ysgolion Abertawe dderbyn cyngor ynghylch maeth

Rhoddir y cyfle i ddisgyblion ysgolion cynradd ddysgu rhagor am fwyd môr lleol a maeth.

Covid 1

Peidiwch â diystyru COVID - neges i weithwyr

Atgoffir gweithwyr yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot am bwysigrwydd dilyn arweiniad COVID-19 ar eu ffordd i'r gwaith ac oddi yno, yn ogystal ag yn ystod seibiannau.

council housing

Cynlluniau moderneiddio i denantiaid y cyngor yn Abertawe

Bydd cynlluniau â'r bwriad o foderneiddio gwasanaethau tai i denantiaid yn Abertawe'n cael eu hystyried gan y Cabinet yr wythnos nesaf.

Rhagor o grantiau ar gael i weithwyr llawrydd diwylliannol a chreadigol Abertawe

Disgwylir i Gyngor Abertawe gynnig rownd newydd o grantiau i helpu gweithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol drwy'r pandemig.

Nigel Williams BEM

Y Frenhines yn anrhydeddu gweithiwr Cyngor Abertawe am ei ymdrech yn ystod pandemig Coronafeirws

Mae un o weithwyr Cyngor Abertawe sydd wedi helpu i gydlynu ymateb y ddinas i Coronafeirws wedi derbyn Medal yr Ymerodraeth Brydeinig (BEM).

Diweddariad Cabinet: Cyllid y cyngor yn parhau i fod mewn sefyllfa gadarn

Mae adroddiad yn dangos bod Cyngor Abertawe yn rheoli ei gyllideb yn ofalus eleni wrth chwarae rôl allweddol wrth fynd i'r afael â Coronafeirws.

Y cyngor i weithio gyda busnesau i gefnogi adferiad economaidd y ddinas

Bydd Cyngor Abertawe'n cydweithio â busnesau a chymunedau i gynllunio adferiad economaidd ein dinas yn dilyn argyfwng COVID-19.

Trawsnewid gwasanaethau'r cyngor yn y cyfnod newydd ar ôl COVID-19

Mae Cabinet Cyngor Abertawe wedi cytuno ar gynlluniau er mwyn trawsnewid ein gwasanaethau cymunedol i wynebu heriau'r cyfnod wedi COVID-19.

Hwb digidol gwerth miliynau o bunnoedd cam yn agosach ar gyfer de-orllewin Cymru

Mae buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd i wella cysylltedd digidol ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe wedi cymryd cam mawr ymlaen heddiw.

Ymgyrchydd yn erbyn caethwasiaeth yn cael ei anrhydeddu gyda phlac glas

Caiff menyw o Abertawe, Jessie Donaldson, a fu'n ymladd yn ddewr yn erbyn caethwasiaeth yn America 170 o flynyddoedd yn ôl, ei hanrhydeddu gan y ddinas lle'i magwyd.

School Solar Panels - Gowerton

Ysgolion Abertawe'n arwain y ffordd wrth fynd i'r afael ag argyfwng yr hinsawdd

Mae tair ysgol yn Abertawe ar fin gweld eu biliau ynni'n lleihau ar ôl i gelloedd solar gael eu gosod yn ystod gwyliau'r haf.

Swansea Council Logo (Portrait)

Translation Required: Council services ready to support communities through firebreak

Translation Required: Swansea Council is transforming the way it works to support communities and families and protect jobs and businesses through the firebreak announced by the Welsh Government yesterday.

SteveCrouchOct2020

Translation Required: Employee of the month Steve Crouch loves his new job

Translation Required: A successful scheme that gets people back into work has helped a Swansea man shine on one of the city's biggest ever developments.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM