Chwilio'r wefan
English

Llyfrgelloedd y ddinas yn dechrau ailagor

Mae'r rheini sy'n dwlu ar ddarllen yn cael y cyfle i ddychwelyd i'w llyfrgell leol i bori drwy'r silffoedd a defnyddio'r gwasanaethau eraill sydd ar gael.

Library Coronavirus

Wrth i'r cyfyngiadau symud barhau i gael eu llacio, mae Cyngor Abertawe'n ehangu'r amrywiaeth o wasanaethau sydd ar gael mewn naw llyfrgell gymunedol.

Erbyn hyn gall ymwelwyr fynd i mewn i nifer o lyfrgelloedd i bori drwy'r silffoedd a dewis pa lyfrau i'w benthyca, i ddefnyddio cyfrifiaduron, i argraffu deunyddiau ac i gasglu sachau ailgylchu.

Mae'r gwasanaethau ar gael yn llyfrgelloedd Brynhyfryd, Llansamlet, Pen-lan, Pennard a Sgeti yn ogystal â Llyfrgell Ganolog Abertawe a llyfrgelloedd Gorseinon, Treforys ac Ystumllwynarth.

Dywedodd Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, fod gwasanaethau'r llyfrgell yn cael eu hehangu'n ofalus er mwyn ceisio sicrhau bod defnyddwyr a staff yn parhau i fod yn ddiogel.

Meddai, "Mae'n bwysig cofio, er bod y cyfyngiadau symud wedi'u llacio, fod y feirws yn parhau i fodoli a bydd hynny ar flaen ein meddyliau wrth i ni edrych ar sut y gallwn barhau i ailgyflwyno rhagor o'n gwasanaethau wyneb yn wyneb.

"Wrth gwrs, nid yw hyn yn golygu y bydd gwasanaethau llyfrgelloedd yn union fel yr oeddent o'r blaen. Ein neges yw ein bod am i bobl fwynhau gwasanaethau'n llyfrgelloedd yn gyfrifol."

Dan y trefniadau newydd, gall ymwelwyr â'r llyfrgell sydd am bori drwy'r silffoedd neu ddefnyddio gwasanaethau eraill wneud hynny heb archebu lle ymlaen llaw, heblaw am yn llyfrgell Pennard, oni bai yr hoffent ddefnyddio cyfrifiadur personol. Fodd bynnag, disgwylir i ymwelwyr gydymffurfio â'r mesurau cadw pellter cymdeithasol sydd ar waith.

Anogir preswylwyr sydd am gasglu sachau neu fagiau ailgylchu i ffonio ymlaen llaw i wirio a yw'r eitemau hyn ar gael yn y llyfrgell cyn iddynt deithio.

Bydd bagiau gwastraff gardd ar gael i'w prynu eto am £2 yr un a gofynnir i breswylwyr ddod â'r arian cywir gan na fydd newid ar gael.

Mae'n rhaid trefnu'r gwasanaeth Ffonio a Chasglu ymlaen llaw a gall defnyddwyr fenthyca hyd at 10 o eitemau am dair wythnos. Caiff benthyciadau eu hadnewyddu'n awtomatig os na chânt eu dychwelyd erbyn y dyddiad dychwelyd. Caiff yr holl lyfrau a ddychwelir eu cadw mewn cwarantîn am 72 awr cyn iddynt gael eu rhyddhau unwaith eto.

Mae rhagor o fanylion ar sut i gael bagiau a sachau ailgylchu newydd yma: www.abertawe.gov.uk/mwyosachau

Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am sut i ddefnyddio'r gwasanaeth Ffonio a Chasglu yma: https://www.abertawe.gov.uk/archebullyfr .

Gellir dod o hyd i wybodaeth am y gwasanaeth cyfrifiaduron personol ac argraffu yma: https://www.abertawe.gov.uk/cadwcyfrifiadur. Dylai'r rheini sydd am ddefnyddio'r gwasanaethau llungopïo ac argraffu ddod â'r arian parod cywir i dalu am eu hallbrintiau/copïau i leihau'r driniaeth o arian parod.

Peidiwch ag ymweld â'r llyfrgell os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn hunanynysu neu'n dangos symptomau Coronafeirws.

Er diogelwch ein staff a'n cwsmeriaid, hoffwn eich sicrhau ein bod yn dilyn arweiniad Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r sector o ran

  • Cadw pellter cymdeithasol
  • Golchi dwylo'n rheolaidd
  • Lleihau'r risg o groeshalogi drwy roi'r holl lyfrau a ddychwelwyd mewn cwarantîn am 72 awr.

Gall aelodau llyfrgelloedd lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar ac e-gylchgronau am ddim hefyd. Gall aelodau llyfrgelloedd Abertawe ddefnyddio adnoddau gwybodaeth ar-lein AM DDIM gan gynnwys World Book Online, Credo Reference a NewsBank.

Cofrestrwch ar-lein i ddod yn aelod o'r llyfrgell a dechrau mwynhau defnyddio'n holl adnoddau ar-lein:www.abertawe.gov.uk/ymunoallyfrgell

Wedi'i bweru gan GOSS iCM