Chwilio'r wefan
English

Caswell yn chwifio'r faner dros dwristiaeth hygyrch

​​​​​​​Mae un o draethau mwyaf poblogaidd Abertawe bellach yn lle mwy croesawgar fyth i ymwelwyr y mae eu symudedd yn gyfyngedig iawn.

ChangingPlacesLaunchSept2019

Mae Bae Caswell bellach yn elwa o gyfleusterau newydd fel y gall mwy o bobl gael mynediad i'w atyniadau naturiol.

Mae gan y bae gyfleuster Mannau Newid newydd, sef y cyntaf o'i fath ym mhenrhyn Gŵyr. Fe'i dyluniwyd yn benodol i bobl ag anableddau corfforol neu ddysgu dwys yn ogystal ag anableddau eraill sy'n cyfyngu ar symudedd yn ddifrifol.

Mae'r newyddbeth hwn, a gyflwynwyd gan Gyngor Abertawe gyda chefnogaeth gan Gynllun Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth Llywodraeth Cymru (TAIS), yn adeiladu ar newyddion da arall - dyfarnwyd statws Baner Las 2019 i draethau Caswell, Langland a Phorth Einon yn ddiweddar.

Mae Gwobr y Faner Las wedi dod yn eco-label clodwiw y mae miliynau o bobl ledled y byd yn ymddiried ynddo. Bydd eleni'n fwy arbennig fyth oherwydd bod 2019 hefyd yn nodi hanner canrif ers i Abertawe dderbyn statws dinas.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Rydym yn gwneud Bae Caswell yn gyrchfan mwy hygyrch.

"Mae'r cyfleuster Mannau Newid yn cynnig gwelliant mawr i Fae Caswell, yn enwedig i'r rheini ag anableddau.

"Mae gan yr uned Mannau Newid hunangynhwysol, sydd yn y maes parcio gyferbyn â'r traeth, declyn codi, cawod, gwely newid a thoiled er mwyn cynnig amgylchedd glân a diogel ar gyfer newid ac ymolchi.

"Mae dwy gadair olwyn sy'n gallu arnofio hefyd ar gael er mwyn i ymwelwyr anabl fynd i mewn i'r dŵr. Maent am ddim i'w defnyddio ond rhaid trefnu hyn gyda'r cyngor ymlaen llaw.

Ariennir y gwelliannau hyn yn rhannol gan Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020. Ariennir hyn gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. Cyfanswm cost y prosiect oedd £85,000, gan gynnwys £68,000 gan Lywodraeth Cymru.

Meddai'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, "Mae tua 250,000 o ymwelwyr anabl wedi'u cyfyngu'n sylweddol o ran eu dewis o gyrchfannau a gweithgareddau addas ar draws y DU. Bydd prosiect Bae Caswell yn newid bywydau miloedd o ymwelwyr ag anableddau dwys a'u gofalwyr, ac yn denu llawr mwy ohonynt i'r ardal. Bydd yn gwella enw da penrhyn Gŵyr fel cyrchfan hygyrch ac yn denu cynulleidfa newydd."

Mae'r cyngor yn gweithio gyda chwmni budd cymunedol o Fae Caswell, Surfability UK, a busnesau twristiaeth lleol megis Bramwood Accessible Holiday Home, i gyflwyno'r prosiect hwn.

Meddai Ben Clifford, sylfaenydd Surfability UK, "Yr haf hwn, mae Surfability wedi darparu gwersi syrffio i dros 40 o ddefnyddwyr cadair olwyn, yn ogystal ag eraill yr oedd angen llawer o gymorth arnynt i newid. Dylai mannau awyr agored fod yn hygyrch i bawb, ac mae'r cyfleuster hwn yn gam pwysig tuag at sicrhau bod y traeth yn gynhwysol."

Meddai Leanne Lewis o Bort Talbot, sy'n fam i Kai Lewis, un o gwsmeriaid rheolaidd Surfability UKsy'n 17 a chanddo barlys yr ymennydd, "Mae Kai wrth ei fodd bod gan Fae Caswell gyfleuster Mannau Newid erbyn hyn. Bydd yn golygu bod ymweld â'r traeth yn brofiad llawer haws ac yn fwy o hwyl.

Meddai'r Cyng. Francis-Davies, "Mae gan y cyngor ymrwymiad hirsefydlog i gyflwyno cyfleusterau Mannau Newid ac mae'r ymdrech ar y cyd hon yn enghraifft dda o weithio mewn partneriaeth rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat er mwyn ychwanegu ased cymunedol pwysig newydd. Mae eisoes yn un o'r traethau mwyaf hygyrch - yn wych ar gyfer teuluoedd a syrffio.

"Mae traethau Gŵyr yn hanfodol bwysig i'n heconomi ymwelwyr; maent yn un o'r prif resymau y daw pobl yma.

"Mae buddsoddiad blynyddol yn helpu i sicrhau y gall pobl leol ac ymwelwyr fwynhau traethau glân, diogel a hardd drwy gydol y flwyddyn ac rydym yn falch o barhau i chwifio'r baneri glas hyn."

Cadwodd marina Abertawe ei statws fel un o'r ychydig farinas Baner Las yng Nghymru eleni.

Derbyniodd Bae Bracelet y Wobr Arfordir Glas y mae mawr alw amdani. Mae'r wobr hon yn cydnabod trysorau cudd a chanddynt ansawdd dŵr rhagorol ac amgylchedd heb ei ddifetha ond nad oes ganddynt yr isadeiledd a'r rheolaeth ddwys sydd fel arfer yn gysylltiedig â chyrchfannau glan môr traddodiadol.  

Cymerwch gip ar ein gwedudalen traethau dynodedig i gael rhagor o wybodaeth am ein detholiad gwych o draethau a baeau o gwmpas Bae Abertawe.

Llun: Mae cyfleuster Mannau Newid Bae Caswell ar agor yn swyddogol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM