Chwilio'r wefan
English

Cynllun Pŵer Solar ar gyfer Tir John

Bydd cynlluniau i sefydlu fferm solar a weithredir gan y cyngor ar safle Tir John yn mynd gerbron y Cabinet yr wythnos nesaf.

Solar farm (stock image)

Os cânt eu cymeradwyo, byddai'r cyngor yn gallu gwerthu'r trydan gwyrdd gaiff ei gynhyrchu i'r Grid Cenedlaethol a helpu i leihau ôl troed carbon y cyngor 3% y flwyddyn tan o leiaf y flwyddyn 2050.

Os caiff ei gymeradwyo, bydd y cynllun 17 erw yn cynhyrchu 3MW y flwyddyn ac yn defnyddio hen ardaloedd tirlenwi ar y safle.

Dywedodd Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, y byddai'r prosiect yn enghraifft arall o ymrwymiad y cyngor i chwarae ei ran wrth gefnogi darparu ynni glân i gymunedau lleol.

Meddai, "Mae cynghorau ledled Cymru yn defnyddio cyllid gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu prosiectau ynni gwyrdd sy'n talu eu ffordd eu hunain ac yn helpu i leihau olion traed carbon."

"Fel cyngor, fe ymrwymon ni i fynd i'r afael â'r Argyfwng Hinsawdd drwy leihau ein hôl troed carbon yn sylweddol. Rydym eisoes wedi gwneud cynnydd yn hyn o beth ar draws y cyngor, gan fod yr holl ynni rydym yn ei brynu'n dod o ffynonellau adnewyddadwy.

"Gallai'r fferm solar hon chwarae rhan hanfodol yn ein gallu i gyrraedd ein nod o ddod yn gyngor niwtral o ran carbon."

"Dros oes y prosiect, dylai gynhyrchu 101,302,731kw o ynni. Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi dyhead sef y dylai 70% o'r ynni a ddefnyddir yn y wlad hon ddod o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2030. Bydd y prosiect hwn yn helpu i gyflawni'r dyhead hwnnw."

Yn yr adroddiad i'r Cabinet ar 17 Medi nodwyd nad oedd y safle tirlenwi'n addas i'w ddatblygu oherwydd cyflwr y tir. Fodd bynnag, gellid defnyddio'r ardaloedd 'llawn' nad ydynt yn cael eu defnyddio bellach ar gyfer tirlenwi ar gyfer fferm solar.

Ar hyn o bryd, mae tua 17 erw o'r safle 107 erw wedi'u clustnodi ar gyfer y fferm solar, ac os yw'r Cabinet yn cymeradwyo'r prosiect mewn egwyddor, byddai angen caniatâd cynllunio ar gynllun y fferm solar a byddai hefyd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus fel rhan o'r broses honno.  Os caiff ei chymeradwyo, gallai'r fferm solar ddechrau cynhyrchu trydan ar gyfer y grid erbyn 2022.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM