Chwilio'r wefan
English

Gwobr am gynlluniau gweithgareddau i bobl ifanc

Mae dau brosiect llwyddiannus yn Abertawe wedi'u hanrhydeddu fel rhan o gynllun gwobrau mawreddog y DU sy'n hyrwyddo effeithiau cadarnhaol chwaraeon a gweithgarwch.

StreetGames

Canmolwyd UsGirls Abertawe a Chlwb Ieuenctid Trefansel yng Ngwobrau StreetGames 2020.

Mae'r cynllun gwobrau'n arddangos pŵer chwaraeon i greu newid cadarnhaol ym mywydau pobl ifanc.

Enillodd gwersylloedd UsGirls Abertawe'r wobr ar gyfer ennyn diddordeb menywod a merched.

Lansiwyd y fenter oddeutu pum mlynedd yn ôl, a chaiff ei threfnu gan Gyngor Abertawe a Freedom Leisure, sy'n rheoli canolfannau hamdden cymunedol y ddinas a'r LC ar ran y cyngor a'r bobl leol. Cyhoeddwyd enillydd y wobr mewn neges fideo ar-lein gan y Mabolgampwraig Olympaidd, Beth Tweddle.

Daeth Clwb Ieuenctid Trefansel yn ail ar gyfer y wobr gynaladwyedd. Sefydlwyd y clwb gan dîm Chwaraeon ac Iechyd y cyngor tua blwyddyn yn ôl. Mewn partneriaeth â Heddlu De Cymru a SwansTrust, mae ganddo gefnogaeth pwyllgor rheoli gwirfoddol Canolfan Cymunedol Trefansel.

Darperir y ddau brosiect ochr yn ochr â nifer o gyfleoedd, sef gweithgareddau Chwaraeon Carreg Drws, dan arweiniad tîm chwaraeon ac iechyd y cyngor, gyda chefnogaeth werthfawr tîm StreetGames Wales.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae cael cydnabyddiaeth y gwobrau hyn yn newyddion gwych ac yn gyflawniad sylweddol gan fod StreetGames, elusen sy'n gweithredu ledled y DU, wedi sefydlu nifer o'i brosiectau ers amser hir.

"Mae llwyddiant prosiectau Abertawe'n dyst i'r holl amser, ymdrech a brwdfrydedd a roddwyd gan y tîm a'n partneriaid Freedom Leisure.

"Hoffwn longyfarch pawb a oedd yn rhan o UsGirls a Chlwb Ieuenctid Trefansel.

"Mae'r prosiectau hyn yn dangos bod y cyngor yn parhau i weithio'n galed ar ran pobl ifanc ar draws Abertawe. Rydym yma i Abertawe."

Meddai Robyn Lock, rheolwr cymunedau actif Abertawe ar gyfer Freedom Leisure, "Mae ein partneriaeth â thîm chwaraeon ac iechyd y cyngor yn bwysig iawn.

"Mae'n wych i ddangos i ferched y cyfleoedd sydd ar gael iddynt a'u hannog i barhau i fod yn actif.

"Rydym yn edrych ymlaen at greu rhagor o gyfleoedd i ragor o bobl yn Abertawe unwaith y bydd yn ddiogel i wneud hynny."

Mae Us Girls Abertawe'n annog pobl ifanc rhwng 8 a 14 oed i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfeirniadol.

Yn ystod y dyddiau cyn y cyfyngiadau symud, cynhaliwyd gwersylloedd yn ystod gwyliau ysgol mewn cymunedau â chyfraddau uchel o amddifadedd. Maent yn cynnig amrywiaeth eang o chwaraeon a gweithgareddau.

Mae merched hefyd yn cymryd rhan mewn gweithdai a sgyrsiau am bynciau sy'n berthnasol iddynt, gan gynnwys iechyd emosiynol, rhwystrau sy'n eich atal rhag bod yn actif, hyder a hunan-barch. 

Mae sefydliadau partner yn cynnwys Heddlu De Cymru, Infonation a Barod, ConfiDance, Pêl-rwyd Cymru, y Gweilch a hyfforddwyr arbenigol.

Ethos y gwersyll yw hwyl, ffitrwydd a ffrindiau.

Mae Clwb Ieuenctid Trefansel yn addas i bobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed ac mae'n targedu ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Pan nad yw cyfyngiadau symud ar waith, mae'n defnyddio iechyd a lles fel offeryn i geisio cynnwys pobl ifanc mewn gweithgareddau yn hytrach na loetran ar y strydoedd.

Mae'r clwb yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau megis pêl-droed, iechyd a harddwch a chelf a chrefft.

Mae hyn yn caniatáu i bobl ifanc gymdeithasu gyda'u ffrindiau mewn amgylchedd iach yn ogystal â chael mynediad at gyfleoedd lleol newydd am gost isel.

Dan amgylchiadau arferol, mae'r clwb hefyd ar agor yn ystod gwyliau ysgol a bydd pob person ifanc yn derbyn pryd maethlon a byrbrydau.

Gall pobl ifanc roi cynnig ar weithgaredd corfforol newydd megis mynyddfyrddio.

Mae gwirfoddolwyr a phartneriaid yn chwarae rôl allweddol yn llwyddiant y clwb.

Mae'r elusen StreetGames yn gweithio i sicrhau bod pobl ifanc a'u cymunedau'n fwy iach, yn fwy diogel ac yn fwy llwyddiannus.

Llun:Gweithgaredd yng Nghlwb Ieuenctid Trefansel.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM