Chwilio'r wefan
English

Gwella cyffordd Stryd yr Undeb

Disgwylir i'r gwaith ddechrau'r wythnos nesaf er mwyn gwella cyffordd yng nghanol dinas Abertawe.

Kingsway redevelopment

Bydd yn gweld cyrbau ac arwynebau newydd yn cael eu gosod ar ben Stryd yr Undeb lle mae'n cwrdd â Ffordd y Brenin.

Mae'r gwaith tair wythnos o hyd yn rhan o broses barhaus Cyngor Abertawe o drawsnewid Ffordd y Brenin yn amgylchedd mwy deniadol i bobl fyw ynddo, i weithio ynddo ac i ymweld ag ef.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, "Bydd y gwelliannau ar ben Stryd yr Undeb yn helpu'r ardal gyfan i fod yn wythïen werdd sy'n addas i bobl ar gyfer canol ein dinas wrth iddo gael ei drawsnewid.

"Mae Stryd yr Undeb a'i strydoedd cyfagos yn bwysig ar gyfer busnesau, cerddwyr a modurwyr felly bydd ein contractwyr yn ymdrechu i achosi cyn lleied â phosib o aflonyddwch yn ystod tair wythnos y gwaith hwn."

Mae busnesau a phreswylwyr lleol wedi cael gwybod y bydd y gwaith yn gweld cyffordd Stryd yr Undeb/Ffordd y Brenin yn cau yn ystod y gwaith - a bydd Stryd Portland unffordd yn dod yn ffordd ddeuffordd.

Cynghorir modurwyr sy'n teithio tuag at Stryd Portland a Stryd y Parc i beidio â theithio ar hyd Stryd Cradock.

Gellir cael mynediad i fusnesau a thai ar Stryd yr Undeb o hyd drwy gerdded.

Mae'r trefniadau traffig dros dro ar gyfer 23 Gorffennaf - 12 Awst yn cynnwys:

  • Mynedfa Stryd yr Undeb ar gau i gerbydau
  • Bydd Stryd Portland yn ffordd ddeuffordd i draffig yn hytrach na ffordd unffordd.
  • Ceir mynediad i'r meysydd parcio y tu ôl i M&S ac ar Stryd y Parc drwy droi i'r chwith oddi ar Ffordd y Brenin at Stryd Portland.
  • Bydd arwyddion dargyfeirio ar waith.

Union Street Diversion

Mwy: www.abertawe.gov.uk/FforddyBrenin


Wedi'i bweru gan GOSS iCM