Chwilio'r wefan
English
£ pound sign

COVID-19 Taliadau hunanynysu (Profi, Olrhain, Diogelu)

Os cysylltodd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (POD) GIG Cymru â chi ar 23 Hydref 2020 neu ar ôl hynny a gofynnwyd i chi hunanynysu, efallai bydd gennych hawl i daliad o £500.

Pwrpas y taliadau hyn yw helpu i sicrhau y gall pobl sydd wedi profi'n bositif ar gyfer COVID-19 a'u cysylltiadau agos hunanynysu am y cyfnod gofynnol ac atal y feirws rhag ymledu ymhellach. Fe'u cynlluniwyd hefyd i annog unigolion sy'n gymwys ar gyfer y taliad hwn i gael prawf os oes ganddynt symptomau. Mae hyn yn bwysig i helpu i atal ymlediad COVID-19 ac osgoi rhagor o gyfyngiadau economaidd a chymdeithasol.

 

Mae 2 fath o daliad

Taliad Cymorth Hunanynysu - i bobl y gofynnwyd iddynt hunanynysu gan y gwasanaeth POD ac sy'n bodloni'r amodau a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Taliad Hunanynysu Dewisol - i bobl mewn amgylchiadau eithriadol y gofynnwyd iddynt hunanynysu gan y gwasanaeth POD AC

 • sy'n bodloni'r amodau sylfaenol a osodwyd gan Lywodraeth Cymru ond
 • nad ydynt yn derbyn un o'r budd-daliadau sy'n eu gwneud yn gymwys ar gyfer taliad

Taliadau Hunanynysu i Rieni/Ofalwyr (o 3.00pm 14/12/20) - plant hyd at ac yn cynnwys Blwyddyn 8 (neu hyd at 25 oed os oes gan y dysgwr anghenion niferus a chymhleth) y dywedwyd wrthynt i hunanynysu AC mae'r rheini/gofalwyr yn bodloni'r amodau a osodwyd gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â gwaith ac incwm.

Pryd y dylech chi gyflwyno cais am daliad?

Fel arfer, gallwch gyflwyno cais hyd at 14 diwrnod ar ôl diwedd eich cyfnod hunanynysu. Ni chaniateir i ni dderbyn ceisiadau ar ôl y cyfnod hwn.

Bydd gan rieni/gofalwyr y dywedwyd wrthynt i hunanynysu rhwng 23 Hydref a dydd Sul 13 Rhagfyr 2020 tan ddydd Sul 27 Rhagfyr i wneud cais am daliad hunanynysu gan nad oedd y cynllun wedi'i ehangu i'w gwneud yn gymwys ar gyfer taliad tan ddydd Llun 14 Rhagfyr.

Os ydych yn cael anhawster llenwi'r ffurflen gais, cysylltwch â ni trwy e-bost neu dros y ffôn a gallwn eich helpu i lenwi'r ffurflen.

e-bost: taliadynysu@abertawe.gov.uk

Rhif ffôn: 01792 635353

 

Gweithwyr gofal
Efallai gall gweithwyr gofal y gofynnir iddynt beidio â mynd i'r gwaith oherwydd COVID-19 neu oherwydd y tybir bod ganddynt COVID-19 gyflwyno cais ar gyfer cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol (SSP) Llywodraeth Cymru. Fe'i lansiwyd ar 1 Tachwedd 2020 a bydd yn parhau tan 31 Mawrth 2021. Mae arweiniad ar y cynllun hwnnw ar gael ar wedudalen Llywodraeth Cymru.

Sylwer:Ni all gweithwyr gofal gyflwyno ceisiadau ar gyfer y taliad hunanynysu a'r cynllun tâl salwch statudol ar gyfer yr un cyfnod hunanynysu a bydd angen iddynt ddewis pa daliad i'w hawlio. Bydd y cyngor yn croeswirio'r ceisiadau i sicrhau na wneir taliadau dyblyg ar gyfer yr un cyfnod hunanynysu.

Os oes angen cyngor arnoch i'ch helpu i benderfynu pa daliad y dylech gyflwyno cais amdano, ffoniwch ein Tîm Hawliau Lles yn 01792 637401 neu e-bostiwch Anti.Poverty@abertawe.gov.uk. Os byddwch yn anfon e-bost atom, rhowch y teitl 'Angen cymorth â thaliadau hunanynysu' iddo.

 

Pwy sy'n gallu cael Taliad Cymorth Hunanynysu?

Os ydych yn bodloni pob amod cymhwysedd a restrir isod, mae gennych hawl i Daliad Hunanynysu o £500

1.    Gofynnwyd i chi aros gartref a hunanynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain Diogelu (POD) GIG Cymru ar 23 Hydref 2020 neu ar ôl hynny, naill ai oherwydd eich bod wedi profi'n bositif ar gyfer Coronafeirws neu rydych wedi bod mewn cyswllt agos â rhywun sydd wedi profi'n bositif

2.    Mae gennych swydd neu rydych yn hunangyflogedig

3.    Ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad

4.    Rydych chi neu eich partner yn derbyn o leiaf un o'r budd-daliadau isod:

 • Credyd Cynhwysol
 • Credyd Treth Gwaith
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Budd-dal Tai
 • Credyd Pensiwn

 

Pwy sy'n gallu cael Taliad Hunanynysu gan y dywedwyd wrth blant/bobl ifanc yn eu gofal i hunanynysu

O 3.00pm ddydd Llun 14 Rhagfyr 2020, bydd hawl gan rieni/ofalwyr i daliad os dywedwyd wrth eu plentyn i hunanynysu ac mae'r holl feini prawf angenrheidiol yn cael eu bodloni.Sylwer: Os ydych yn rhiant/ofalwr unrhyw blentyn y dywedwyd wrtho i hunanynysu rhwng 23 Hydref a dydd Sul 13 Rhagfyr 2020, bydd gennych tan ddydd Sul 27 Rhagfyr i wneud cais am daliad hunanynysu.

Dyma'r meini prawf:

 • Mae'r plentyn/person ifanc yn mynychu ysgol, lleoliad addysg bellach neu leoliad gofal plant hyd at ac yn cynnwys Blwyddyn 8 (neu hyd at 25 oed os oes gan y dysgwr anghenion niferus a chymhleth) A
 • Gofynnwyd i'r plentyn hunanynysu gan y gwasanaeth POD neu mae'r ysgol, y lleoliad addysg bellach neu'r lleoliad gofal plant wedi gofyn iddo hunanynysu am 7 niwrnod neu 10 niwrnod neu fwy o ganlyniad i gychwyniad yn yr ysgol, y lleoliad gofal plant neu'r lleoliad addysg bellach AC
 • Mae'r rhieni neu'r gofalwyr yn bodloni meini prawf y prif gynllun sef:

a)  Maent yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig;

b) Ni allant weithio gartref a byddant yn colli incwm o ganlyniad; ac

c)  Mae'r ymgeisydd neu ei bartner yn derbyn un o'r canlynol ar hyn o bryd: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn

Mewn amgylchiadau eithriadol, fel rhiant/gofalwr mae'n bosib y byddwch yn gymwys ar gyfer Taliad Dewisol o £500 os ydych yn bodloni'r holl amodau eraill ond nid ydych yn derbyn un o'r budd-daliadau a grybwyllir ym mhwynt c) uchod.

a

 • Byddwch yn wynebu caledi ariannol oherwydd na allwch weithio yn ystod eich cyfnod hunanynysu.

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu enghreifftiau o pryd y maen nhw'n ystyried y gellid gwneud taliad dewisol:

 • I bobl â statws mewnfudo dros dro ag amod sy'n golygu na allant gyflwyno cais am y mwyafrif o fudd-daliadau, credydau treth neu gymorth tai a delir gan y wladwriaeth (gelwir y rhain yn bobl 'nad oes ganddynt hawl i gael arian cyhoeddus')
 • I bobl ar incwm isel neu â chynilion cyfyngedig. I aelodau o gwpl, mae hyn yn golygu eu cyd-incwm a symiau eu cynilion.

Ni ellir rhoi taliad oni bai y dywedwyd wrth y plentyn/person ifanc i hunanynysu gan  y gwasanaeth POD, ei ysgol neu ei leoliad addysg bellach neu ofal plant, ac eto bydd angen i ni weld tystiolaeth o hyn. Copi o'r llythyr/e-bost fydd hwnnw a roddwyd gan yr ysgol, y lleoliad addysg bellach neu ofal plant. Os nad yw hwn gennych, mae'n RHAID i chi ei gael oddi wrth yr ysgol, y lleoliad addysg bellach neu ofal plant cyn i chi allu gwneud cais.

 

Alla' i gyflwyno cais ar ran rhywun arall os na all y person hwnnw wneud hynny ei hun?

Gallwch. Fodd bynnag, bydd angen talu'r £500 i gyfrif banc y person y cyflwynir y cais ar ei ran. Rhaid cyflwyno copi o'r gyfriflen banc ddiweddaraf ar gyfer y cyfrif hwnnw gyda'r cais.

Er enghraifft, os bydd rhywun yn cyflwyno cais ar ran rhiant sy'n rhy sâl i wneud hynny ei hun, telir y taliad i gyfrif banc y rhiant.
Bydd angen i'r person sy'n cyflwyno'r cais ddarparu rhai manylion personol er mwyn atal twyll.

 

Ceisiadau gan gyplau ac aelodau eraill yn yr un aelwyd

Os gofynnwyd i chi a phobl eraill yn eich aelwyd hunanynysu ac rydych yn gymwys, gall pob person wneud cais ar wahân ar gyfer y taliad.

Parau

Ystyrir amgylchiadau'r ddau aelod o gwpl ar y cyd er mwyn penderfynu a ddylid gwneud taliad hunanynysu. Er enghraifft, pa fudd-daliadau maent yn eu derbyn neu a fydd eu cyd-incwm yn gostwng.

Rhaid i aelodau eraill yr aelwyd wneud eu ceisiadau eu hunain am daliad os ydynt yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd.

 

Sawl gwaith gall person gyflwyno cais am daliad o £500?

Mae'n bosib y dywedir wrth rai pobl, a'r plant/bobl ifanc y maent yn gofalu amdanynt,  i hunanynysu fwy nag unwaith, ond mae terfyn ar nifer y taliadau y gall un person eu hawlio:

 • Un taliad i berson sydd wedi cael Coronafeirws ei hun

A hyd at

 • Ddau daliad i bob person y nodwyd ei fod wedi bod mewn cyswllt agos â rhywun â'r feirws.

Mae Llywodraeth Cymru wedi'n cynghori, er bod cymhwysedd ar gyfer y taliad hunanynysu wedi'i estyn i gynnwys rhieni/gofalwyr plant y bu'n rhaid iddynt hunanynysu, ni chynyddwyd nifer y ceisiadau y gall person ei wneud, sef 3 chais. Byddai'r 3 chais yn cynnwys unrhyw geisiadau a wnaed ar gyfer y person ei hun a hefyd ar gyfer y plant yn ei ofal.

I oedolion, ni ellir gwneud taliad oni bai fod y gwasanaeth POD wedi gofyn i chi hunanynysu ac mae'n ofynnol i ni wirio a oedd hyn wedi digwydd. I blant, mae'n rhaid bod y gwasanaeth POD neu eu hysgol, lleoliad addysg bellach neu leoliad gofal plant wedi dweud wrthynt i hunanynysu, ac eto bydd angen i ni weld tystiolaeth o hyn. Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud yn glir na allwn wneud taliadau os yw'r cyfarwyddyd i hunanynysu wedi dod oddi wrth ffynhonnell arall fel arweinwyr clybiau chwaraeon, clybiau dawns, Sgowtiaid/Geidiaid etc.

Er enghraifft: Os bydd rhywun yn hawlio am gyfnod hunanynysu rhwng 1 ac 14 Tachwedd ac yna'n hawlio eto am ail gyfnod hunanynysu sy'n dechrau ar 10 Tachwedd, bydd yn cael hawlio unwaith yn unig oherwydd bod y ddau gyfnod yn gorgyffwrdd.

Fodd bynnag, gallai hawlio am ail gyfnod hunanynysu os oedd yn dechrau ar ôl i'r cyfnod cyntaf ddod i ben ar 14 Tachwedd.

Ceir gwybodaeth fanylach am y cynllun ar wefan Llywodraeth Cymru.

 

Pryd gwneir y taliad?

Rydym yn bwriadu gwneud penderfyniad ynghylch a ddylid rhoi taliad i chi o fewn 7 diwrnod i dderbyn eich cais llawn (y mae angen iddo gynnwys y dystiolaeth gefnogol y mae ei hangen), a byddwn yn gwneud y taliad yn fuan ar ôl hynny.

 

Os yw'ch cyfrif yn ddyledus

Os yw'ch cyfrif yn ddyledus gan nad ydych wedi derbyn eich cyflog arferol, gallwch ofyn i arian y taliad hunanynysu gael ei ddefnyddio ar gyfer biliau penodol yr hoffech eu talu yn hytrach na'i ddefnyddio i dalu'ch gorddrafft. Gelwir hyn yn 'hawl gyntaf i ddosbarthu'.

Mae llythyr enghreifftiol a chyngor ar sut i ofyn am hyn ar gael gan y Llinell Ddyled Genedlaethol.

 

Treth Incwm

Dywedwyd wrthym y bydd y taliadau hyn yn destun treth incwm, ond ni fyddant yn destun Cyfraniadau Yswiriant Gwladol. Bydd gofyn i'r cyngor ddarparu rhestr o bobl y rhoddwyd taliad hunanynysu iddynt a'r symiau a dalwyd, i Wasanaeth Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM).

 

Beth sydd ei angen arnoch i gyflwyno'ch cais?

Cyn dechrau'r ffurflen gais hon, gwnewch yn siŵr bod gennych y canlynol:

 • Os ydych yn gyflogedig, bydd angen copi wedi'i sganio/llun o'ch slip tâl diwethaf (a roddwyd o fewn y 2 fis diwethaf)
 • Os ydych yn hunangyflogedig, bydd angen tystiolaeth sy'n cadarnhau eich bod yn hunangyflogedig. Er enghraifft, eich SA302 neu eich Trosolwg Treth Blynyddol ar gyfer y flwyddyn dreth diwethaf (gweler .gov am ragor o wybodaeth am y dogfennau hyn) neu gopi o'ch cyfrifon busnes sy'n dangos gweithredoedd masnachu diweddar.

Os ydych yn gwneud cais gan y dywedwyd wrth eich plentyn i hunanynysu, bydd angen i chi lanlwytho copi o'r llythyr/e-bost rydych wedi'i dderbyn oddi wrth yr ysgol, y lleoliad addysg bellach neu ofal plant. Os nad yw hwn gennych, mae'n RHAID i chi ei gael o'r ysgol, y lleoliad gofal plant neu'r lleoliad addysg bellach cyn i chi allu gwneud cais.

a

 • Chopi wedi'i sganio/llun o'ch cyfriflen banc ddiweddaraf (a roddwyd o fewn y 2 fis diwethaf) ar gyfer y cyfrif lle caiff yr arian ei dalu AC
 • Eich rhif yswiriant gwladol 
 • Gofynnir i chi roi dyddiad dechrau a gorffen eich cyfnod hunanynysu chi neu eich plentyn fel y gallwn wirio'r dyddiadau gyda'r gwasanaeth POD neu swyddogion eraill fel y bo'n briodol.

Os nad oes gennych yr wybodaeth hon yn barod i'w lanlwytho, ni allwch lenwi'r ffurflen.

Dychwelwch i'r wedudalen hon a chwblhewch y ffurflen pan fydd gennych yr holl dystiolaeth y mae ei hangen arnoch. Sicrhewch eich bod yn cyflwyno'ch cais o fewn 14 diwrnod i'r dyddiad y daw eich cyfnod hunanynysu chi/cyfnod hunanynysu'ch plentyn i ben.

Os na fyddwch yn hawlio o fewn 14 diwrnod i'r dyddiad y daw eich cyfnod hunanynysu chi/cyfnod hunanynysu'ch plentyn i ben, ni fyddwn yn gallu rhoi taliad hunanynysu i chi.

Os ydych yn cael anhawster cael gafael ar y dystiolaeth angenrheidiol, cysylltwch â ni drwy e-bost neu dros y ffôn cyn gynted â phosib a gallwn drafod opsiynau amgen lle bo modd.

e-bost: taliadynysu@abertawe.gov.uk

Rhif ffôn: 01792 635353

 

Cyflwyno cais am daliad hunanynysu

Yr unig ffordd o gyflwyno cais am grant yw trwy wefan y cyngor. Ni fyddwn byth yn cysylltu â chi i ofyn am daliad i gyflwyno cais am grant neu am daliad i brosesu grant.

Ni fyddwn yn cysylltu â chi i ofyn am eich manylion bancio neu fanylion ariannol eraill dros y ffôn. Yr unig eithriad yw os ydych yn cysylltu â ni'n gyntaf i ofyn am gymorth oherwydd na allwch lenwi'r ffurflen eich hun. Yn yr achos hwn, bydd angen i chi roi'r holl fanylion i ni fel y gallwn eich helpu.

Os ydych yn amau a yw'r person sy'n siarad â chi am eich grantiau'n gweithio i'r cyngor, rhowch y ffôn i lawr a ffoniwch yr Is-adran Budd-daliadau ar 01792 635353 neu anfonwch e-bost atom yn Budd-daliadau@abertawe.gov.uk

I wneud cais, bydd angen eich bod wedi creu Cyfrif Abertawe. Os nad oes gennych un o'r rhain yn barod, byddwch yn gallu creu un ar ddechrau'r broses ymgeisio.

Unwaith eich bod wedi creu eich cyfrif Abertawe a/neu wedi mewngofnodi, fe welwch restr o benawdau ar ochr chwith y sgrîn. Dewiswch 'Grant Cymorth Hunanynysu'

 

Dechreuwch eich cais Hunanynysu yma

 

Sylwer: efallai y gallwch hefyd gael cymorth ychwanegol trwy wneud cais am Daliad Tai Dewisol. Gallwch wneud cais am y taliad hwn os ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol (CC) sy'n cynnwys elfen dai tuag at rhent sy'n ddyledus a'ch bod yn ei chael hi'n anodd talu'ch rhent. Mwy o wyboadaeth: Taliadau Tai Dewisol (TTD)

Wedi'i bweru gan GOSS iCM