Toglo gwelededd dewislen symudol

Asesiadau Effaith Cydraddoldeb (AEC)

Mae gan Gyngor Abertawe, fel pob awdurdod cyhoeddus arall yng Nghymru, ddyletswydd gyfreithiol i asesu effaith ei holl swyddogaethau, polisïau a gweithdrefnau arfaethedig ar y grwpiau gwarchodedig a ddiffinnir yn Neddf Cydraddoldeb 2010.

 • oed
 • anabledd
 • ailbennu rhywedd 
 • priodas a phartneriaeth sifil
 • beichiogrwydd a mamolaeth
 • hil
 • crefydd neu gred (gan gynnwys diffyg cred)
 • rhyw
 • tueddfryd rhywiol

Rydym yn defnyddio AEC i fodloni'r gofyniad cyfreithiol hwn. Mae ein proses AEC hefyd yn cynnwys meysydd eraill gan gynnwys:

 • Y Gymraeg
 • Confensiwn y cenhedloedd unedig ar hawliau'r plentyn (CCUHP)
 • Tlodi ac eithrio cymdeithasol
 • Cydlyniant cymunedol 
 • Gofalwyr

Mae ein proses AEC i gyd yn rhan o'n protocol penderfynu corfforaethol ac mae pob adroddiad AEC yn cael ei gyhoeddi ochr yn ochr â'r adroddiad corfforaethol perthnasol yn: https://democracy.swansea.gov.uk/ieDocHome.aspx?bcr=1&LLL=0?Lang=cym.