Chwilio'r wefan
English

Asesiad effaith ar iechyd CDLl

Bydd Asesiad Effaith ar Iechyd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn asesiad trosgynnol manwl a fydd yn ystyried effeithiau cadarnhaol a negyddol rhoi'r CDLl ar waith.

Mae Llywodraeth Cymru (LlC) wedi ymroi i wella iechyd y genedl yn rhannol trwy ysgogiadau system gynllunio ddiwygiedig a gwell (Gwell Iechyd, Gwell Cymru, 1998). Yn benodol, mae wedi dechrau hyrwyddo Asesiad Effaith ar Iechyd (AEI), wedi'i danategu gan ddiffiniad cyffredinol Sefydliad Iechyd y Byd o iechyd fel "cyflwr o les corfforol, meddyliol a chymdeithasol llwyr ac nid absenoldeb clefyd neu lesgedd." (WHO, 19461) Yng Nghymru, mae AEI wedi'u defnyddio i edrych ar benderfynyddion cymdeithasol ehangach ffactorau iechyd, ffordd o fyw, cymuned, economaidd ac amgylcheddol. Mae'r asesiad wedyn yn asesu effeithiau cadarnhaol a niweidiol ar y meysydd hyn, gan gyfeirio lluniwr y polisi/cynllun a lliniaru neu ailystyried opsiynau a nodau i leddfu effeithiau iechyd er gwaeth neu fwyafu manteision iechyd.

Methodoleg Asesiad Effaith ar Iechyd

Cymeradwywyd y Fethodoleg Asesiad Effaith ar Iechyd gan y pwyllgor cynllunio ar 10 Tachwedd 2011 -  PDF Document Pecyn Agenda (PDF, 0B)Yn agor mewn ffenest newydd a   PDF Document Chofnodion (PDF, 21KB)Yn agor mewn ffenest newydd 

Mae Methodoleg yr Asesiad Effaith ar Iechyd i'w gweld yma:    PDF Document Methodoleg AEI (PDF, 860KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Mae Adroddiad Cwmpasu yr Asesiad Effaith ar Iechyd i'w gweld yma:    PDF Document Adroddiad Cwmpasu yr Asesiad Effaith ar Iechyd 2012 (PDF, 3MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Gellir gweld Proffil Asesiad Effaith ar Iechyd y Cynllun Datblygu Lleol Abertawe ar gyfer mis Medi 2012 drwy:  PDF Document Proffil Lleol AEI Abertawe Medi 2012 (PDF, 8MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Gellir gweld yr Adroddiad Gweledigaeth, Amcanion ac Opsiynau Strategol Asesiad Effaith ar Iechyd drwy:  PDF Document Adroddiad Gweledigaeth Amcanion ac Opsiynau Strategol AEI (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Ar gyfer y cam Strategaeth a Ffefrir y CDLl, integreiddiwyd yr AEI â'r Gwerthusiad Cynaladwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol. Gellir gweld mwy o fanylion yn:  PDF Document Adroddiad Strategaeth a Ffefrir y CDLl Awst 2013 (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM