Chwilio'r wefan
English

Asesiad mannau agored CDLl

Yn ddiweddar, ymgymerodd y Tîm Polisi Cynllunio ag asesiad cyfoes o ddarpariaeth awyr agored ar draws y sir.

Mae canlyniadau'r  PDF Document Asesiad Mannau Agored (PDF, 47MB)Yn agor mewn ffenest newydd  yn hysbysu'r broses CDLl yn uniongyrchol trwy nodi cymunedau sydd â digonedd neu ddiffyg mannau agored. Mewn ardaloedd sydd â diffyg mannau agored, mae'n bwysig annog creu darpariaeth newydd a bod mannau agored sydd eisoes yn bodoli'n cael eu cadw a'u gwella lle bo'n bosibl. Dylid diogelu cyfleusterau gwerthfawr presennol yn ogystal â hwyluso'r ddarpariaeth o fannau agored newydd a gwell.

Gan ystyried maint a natur ddatblygiadol barhaus yr ymarfer hwn, mae'n bwysig cydnabod mai gwaelodlin gychwynnol yn unig a ddarperir gan y canlyniadau hyn o ran lefel debygol y ddarpariaeth mewn cymunedau ac y bydd angen cynnal mwy o asesiadau manylach. O gofio hyn, dylid trafod y canlyniadau cychwynnol a geir yn fanwl â'r Tîm Polisi Cynllunio.

Er mwyn sicrhau yr ystyrir yr holl ddarpariaeth chwaraeon, hamdden, chwarae a mannau gwyrdd naturiol hygyrch, mae'r cyngor yn croesawu adborth gan yr holl bartïon â diddordeb am gywirdeb yr wybodaeth a gasglwyd. Isod gellir gweld mapiau o Wardiau Unigol sy'n amlygu'r ddarpariaeth a theipoleg categorïau safleoedd. Gallai diwygiadau a gynigir gynnwys cywiriadau i ffiniau safleoedd neu ddynodiad defnyddiau. Cânt eu hystyried a'u diweddaru yn y cyfnod adolygu nesaf.

I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch y Tîm CDLl ar 01792 635082 neu e-bostiwch cdll@abertawe.gov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM