Toglo gwelededd dewislen symudol

Amodau a thelerau Dragon Rider Cymru

Overview of the service and terms and conditions.

A. Nod y cwrs

Drwy gwblhau cwrs Dragon Rider Cymru, bydd yr ymgeisydd yn cael cyfle i ehangu ei wybodaeth ddamcaniaethol a gwella'i sgiliau beic modur corfforol ar y ffordd.

B. Trosolwg o'r gwasanaeth

Sesiwn theori o dair awr mewn grŵp ar y cyd ag ymgeiswyr eraill. Hyfforddiant dau-i-un neu un-i-un rhwng ymgeisydd/hyfforddwr ar y ffordd am saith awr yn unol â'r polisi canslo.

Mae'r cwrs ar gael yn rhad ac am ddim i'r ymgeisydd (cymhorthdal o oddeutu £95 gan yr awdurdod lleol) ac mae'n destun ffïoedd canslo, fel y'u nodir yn y telerau hyn.

Yr amodau sy'n berthnasol er mwyn cael cymhorthdal gan yr awdurdod lleol:

Ymateb i holiaduron.

Cytuno i wiriadau trwydded gan y DVLA.

Bod eich beic modur yn bodloni'r safon ofynnol (MOT).

Rhaid bod gennych Yswiriant priodol ar gyfer Beic Modur.

C. Diffiniadau

Mae cwrs Dragon Rider Cymru yn gynllun hyfforddiant ar ôl prawf ar gyfer beicwyr sydd wedi llwyddo yn eu prawf yn ddiweddar, beicwyr sydd wedi dychwelyd i feicio yn ddiweddar ar ôl egwyl, beicwyr sy'n symud ymlaen i feic modur mwy pwerus, a beicwyr sydd eisiau cael asesiad o'u gallu o ran beicio, ac mae wedi'i lunio i ddatblygu sgiliau beic modur damcaniaethol ac ymarferol.

Ch. Archebu lle

Gall ymgeiswyr ymholi am y cyrsiau drwy ffonio 07796 275664 neu drwy e-bostio road.safety@abertawe.gov.uk.

D. Fforwm trafod

Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd fynd i fforwm trafod mewn lleoliad a bennir, lle rhoddir cyflwyniad rhyngweithiol a fydd yn para tair awr.

Dd. Sesiwn ar y ffordd

Yn dilyn y sesiwn theori, bydd yr ymgeisydd yn cael ei baru ag ymgeisydd arall ar gyfer y sesiwn hyfforddiant ar y ffordd.

E. Covid-19

Cyn mynd ar y cwrs mae'n rhaid i bob ymgeisydd fod yn hollol ymwybodol o symptomau COVID-19 (tymheredd uchel, peswch parhaol newydd, colli synnwyr blasu neu arogli). Ni chaniateir i unrhyw ymgeisydd sy'n teimlo'n sâl neu sy'n dangos symptomau cyn dechrau'r hyfforddiant fynd ar y cwrs. Bydd angen iddynt ddilyn canllawiau  www.gov.uk/coronavirus ac os oes angen help meddygol arnynt, gallant ddefyddio GIG 111 ar-lein.

Disgwylir i aelodau'r cyhoedd sy'n ymweld â'n hadeilad wisgo gorchuddion wyneb mewn ardaloedd cyhoeddus dan do a chadw at ein cyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol.

F. GDPR

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Caiff eich gwybodaeth ei chadw a'i defnyddio i ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi gofyn amdano a chaiff ei rhannu â'ch hyfforddwr  cymeradwy a neilltuir, y byddwch yn cwblhau elfen ymarferol Dragon Rider gydag ef, a'r Asiantaeth Safonau Gyrru a Cherbydau (DVSA) a fydd yn rhoi'ch tystysgrif Cynllun Gyrwyr Gwell i chi yn unig.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel y bo'n briodol ar gyfer cyflawni contract. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol  ar ein gewfan.

 


Amodau a thelerau

1. Cyfrinachedd

1.1. Mae Dinas a Sir Abertawe (DASA) yn ymgymryd i gadw gwybodaeth yn gwbl gyfrinachol ac ni fydd yn datgelu gwybodaeth gyfrinachol i unrhyw drydydd parti heb ganiatâd ysgrifenedig yr ymgeisydd ymlaen llaw.

1.2. Ni fydd unrhyw beth yn y cymal hwn yn atal DASA rhag datgelu gwybodaeth gyfrinachol lle mae gofyn iddo wneud hynny yn ôl proses gyfreithiol, gweinyddol, Llywodraethol neu reoleiddiol mewn cysylltiad ag unrhyw achos cyfreithiol, achosion, hawliad neu fel arall yn ôl cyfraith berthnasol.

1.3. Mae'r ymgeisydd yn rhoi caniatâd i DASA gadw a phrosesu data sy'n ymwneud â Dragon Rider Cymru gydag unrhyw awdurdodau rheoleiddio, sefydliadau'r llywodraeth a'r DVLA.

 

2. Gofynion cyfreithiol ar gyfer hyfforddiant ar y ffordd

2.1. Mae'n rhaid i bob ymgeisydd sydd am gael hyfforddiant gyrru ar ffyrdd cyhoeddus fod yn ddeiliad trwydded yrru gyfredol sy'n cynnwys y grŵp cerbydau priodol ac ni ddylai fod wedi'i wahardd rhag dal trwydded o'r fath.  Mae gofyn i'r ymgeisydd felly hysbysu DASA os bydd y sefyllfa hon yn newid ar unrhyw adeg yn ystod y cwrs.

2.2. Bydd yr hyfforddwr yn adolygu trwyddedau gyrru cyn i bob cwrs hyfforddiant ar y ffordd ddechrau.  Ni fydd ymgeiswyr nad ydynt yn dangos trwydded yrru ddilys yn derbyn hyfforddiant ar y diwrnod hwnnw ac, oni bai y deuir o hyd i ymgeisydd i gymryd eu lle o fewn cyfnod rhesymol ar y diwrnod hwnnw, bydd y polisi canslo yn berthnasol.

2.3. Rhaid ichi ddarparu'ch cerbyd eich hun ar gyfer elfen ymarferol Dragon Rider Cymru ar y ffordd.   Bydd yr hyfforddwr yn archwilio'ch tystysgrifau MOT ac yswiriant cyn y bydd pob cwrs hyfforddiant ar y ffordd yn dechrau. Hefyd, bydd yr hyfforddwr yn archwilio'r cerbydau.

3. Yswiriant

3.1. Bydd yr hyfforddwr yn meddu ar yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus gyda therfyn indemnio o £5 miliwn.

3.2. Hefyd, bydd gan yr hyfforddwr yswiriant Indemniad Proffesiynol gyda therfyn indemnio o £3 miliwn.  Gellir gofyn am gael gweld copi o'r naill dystysgrif neu'r llall gan DASA.

4. Talu

4.1. Cynigir lle ar y cwrs i'r ymgeisydd yn rhad ac am ddim.  Ceir cymhorthdal gan DASA i dalu gweddill y gost, a fydd yn amodol ar yr ymgeisydd yn bodloni'r amodau perthnasol, fel y nodir yn y telerau hyn.

5. Polisi canslo

5.1. Os na ddaw ymgeisydd i'r sesiwn theori rhoddir cyfle iddo ddod i gwrs yn ddiweddarach os bydd yn talu ffi ail-archebu o £10.  Bydd ymgeisydd sy'n dod i'r sesiwn theori ond sy'n methu â dod ar ddiwrnod y sesiwn ar y ffordd yn cael cyfle i fynychu'r sesiwn ar y ffordd eto os bydd yn talu ffi ail-archebu o £10. Os caiff y sesiwn hon ei chanslo lai na 24 awr cyn dyddiad dechrau'r cwrs ar y ffordd a drefnwyd ymlaen llaw, bydd ffi ganslo o £30 a ffi aildrefnu o £10 yn berthnasol.

5.2. Bydd methu â dod i'r naill sesiwn neu'r llall yn cael ei ganiatáu unwaith yn unig. Wedi hynny, bydd yr ymgeisydd yn talu ffi o £95 i fynychu'r cwrs nesaf sydd ar gael.  Os bydd un ymgeisydd yn methu â dod i'r sesiwn ar y ffordd, bydd yr hyfforddiant yn parhau am gyfnod o chwe awr ar sail un-i-un.

6. Hyd y cytundeb a'i derfynu

6.1. Bydd yr ymgeisydd yn cytuno i DASA holi'r DVLA am gategorïau, cyfredolrwydd a manylion y troseddau a gofnodir ar drwydded yrru'r ymgeisydd.

7. Adroddiad am gyfranogiad

7.1 Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd yr ymgeisydd yn derbyn tystysgrif a fydd yn caniatáu gostyngiadau ar yswiriant, fel yr amlinellir yng Nghynllun Gyrwyr Gwell yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau.

8. Proses gyswllt / cadwlle

8.1. Rhif ffôn: 07796 275664 ar gyfer ymholiadau ymgeiswyr neu drwy e-bostio road.safety@abertawe.gov.uk

9. Adborth

9.1. Bydd pob ymgeisydd yn cael cyfle i lenwi ffurflen adborth mewn perthynas â'r cwrs.  Bydd y ffurflen adborth hon yn cynnwys cwestiynau ynghylch y gwasanaeth a ddarparwyd gan bob hyfforddwr.  Bydd yr adborth hwn yn cael ei gofnodi a'i ddefnyddio i fesur effaith y prosiect a pherfformiad pob hyfforddwr. Bydd pob hyfforddwr yn cael adborth ynghylch ei berfformiad yn rheolaidd.

10. Darpariaeth hyfforddiant

10.1. Bydd yr hyfforddiant yn cael ei ddarparu fel y nodir yn nodiadau cyfarwyddyd Cynllun Gyrwyr Gwell yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau, a gofynion DASA i'r graddau y maent yn ymwneud â darparu'r hyfforddiant.   I'r perwyl hwn, disgwylir i bob hyfforddwr roi arddangosiad beicio i'r ymgeiswyr, sy'n cynnwys sylwebaeth.

11. Rheoli ansawdd

11.1. Bydd DASA yn cynnal archwiliadau gyda phob hyfforddwr yn rheolaidd i sicrhau bod yr hyfforddiant a roddir, cynnwys y cwrs, a'r arddangosiad beicio a'r sylwebaeth, yn cyrraedd y safon a ddisgwylir gan hyfforddwyr Dragon Rider Cymru. Dylid rhoi gwybod i DASA am unrhyw broblemau neu gwynion ynghylch hyfforddwr sy'n rhan o'r cynllun o fewn deuddydd i gwblhau'r cwrs.

12. Cyfyngu ar atebolrwydd

12.1. Bydd terfyn ar atebolrwydd DASA mewn perthynas ag unrhyw a phob hawliad (boed dan gyfraith contract, cyfraith camwedd, neu fel arall) sy'n deillio o'r Cytundeb hwn, neu mewn cysylltiad ag ef, sef £5 miliwn mewn perthynas ag atebolrwydd trydydd parti a £3 miliwn mewn perthynas ag atebolrwydd proffesiynol.

12.2. Heb ystyried unrhyw beth arall a gynhwysir yn y Cytundeb hwn, ni fydd y naill barti yn atebol i'r llall, dan unrhyw amgylchiadau, am y canlynol:

12.2.1. colli elw, busnes, ewyllys da, refeniw neu gynilion disgwyliedig; colled neu ddifrod arbennig, anuniongyrchol neu ganlyniadol; a

12.2.2. cholled neu ddifrod i ddata neu wybodaeth, ni waeth sut yr achoswyd hynny (ac eithrio yn achos twyll).

13. Hysbysiadau

13.1. Bydd unrhyw hysbysiad sydd i'w roi dan unrhyw Gytundeb yn cael ei ddanfon yn bersonol neu'i anfon drwy'r post cofnodedig dosbarth cyntaf (post awyr os yw'n cael ei anfon dramor), neu bost electronig, neu wasanaeth telegram neu wasanaeth negeseua arbennig cyfradd lawn (e.e. Airborne, Federal Express).  Y cyfeiriad ar gyfer gwasanaethau pob parti fydd ei swyddfa gofrestredig, neu gyfeiriad tebyg arall y gall y naill barti fod wedi rhoi gwybod i'r llall amdano yn ysgrifenedig gynt.

14. Y gyrfraith

14.1. Mae'r ymgeisydd yn ymostwng i awdurdodaeth anghyfyngedig llysoedd Cymru a Lloegr ac yn cytuno y bydd unrhyw Gytundeb yn cael ei lywodraethu a'i ddehongli yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr.

15. Darpariaethau cyffredinol

15.1. Mae pob parti yn cytuno, wrth roi gwybodaeth i'r llall dan delerau unrhyw Gytundeb, nad yw ac na fydd yn mynd yn groes i Ddeddf Diogelu Data 1998 a'r holl is-ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â'r Ddeddf honno.