Toglo gwelededd dewislen symudol

Amodau a thelerau Pass Plus

Trosolwg o'r gwasanaeth a'r amodau a thelerau.

A. Nod y cwrs

Drwy gwblhau cwrs Pass Plus Cymru, bydd yr ymgeisydd yn cael cyfle i ehangu ei wybodaeth ddamcaniaethol, gwella ei sgiliau corfforol ar y ffordd a datblygu agwedd gyfrifol tuag at deithwyr a defnyddwyr eraill y ffordd.

B. Trosolwg o'r gwasanaeth

Rhaid talu cyfraniad yr ymgeisydd pan fydd yn archebu lle ar y cwrs.  Sesiwn theori o dair awr mewn grŵp ar y cyd ag ymgeiswyr eraill.

Hyfforddiant dau-i-un rhwng ymgeisydd/hyfforddwr ar y ffordd am naw awr, neu hyfforddiant un-i-un rhwng ymgeisydd/hyfforddwr ar y ffordd am chwe awr, yn unol â'r polisi canslo.  Cost o £20 (cymhorthdal o oddeutu £100 gan yr awdurdod lleol), sy'n destun ffïoedd canslo, fel y nodir yn y telerau hyn..

Yr amodau sy'n berthnasol er mwyn cael cymhorthdal gan yr awdurdod lleol:

Ymateb i holiaduron Cytuno i archwiliadau trwydded gan y DVLA.

C. Diffiniadau

Mae cwrs Pass Plus Cymru yn gynllun hyfforddiant ar ôl prawf sydd wedi'i anelu at yrwyr newydd a dibrofiad, ac sydd wedi'i gynllunio i ddatblygu sgiliau gyrru damcaniaethol ac ymarferol.

Ch. Archebu lle

Gall ymgeiswyr wneud ymholiadau ac archebu lle ar y cyrsiau ar-lein, drwy'r wefan www.ticketsource.co.uk/swansearoadsafety Rhaid talu pan fyddwch yn archebu'ch lle.

D. Fforwm trafod

Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd fynychu fforwm trafod mewn lleoliad a bennir, lle rhoddir cyflwyniad rhyngweithiol a fydd yn para tair awr.

Dd. Sesiwn ar y ffordd

Yn dilyn y sesiwn theori, bydd yr ymgeisydd yn cael ei baru ag ymgeisydd arall a bydd y sesiwn hyfforddiant ar y ffordd yn cael ei threfnu ar amser ac mewn lleoliad sy'n gyfleus ac yn addas i'r ymgeiswyr a'r hyfforddwr. Byddai'n fanteisiol trefnu'r sesiwn hon o fewn pythefnos i'r sesiwn theori.

E. GDPR

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Caiff eich gwybodaeth ei chadw a'i defnyddio i ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi gofyn amdano a chaiff ei rhannu â'ch Uwch-Hyfforddwr Gyrru a neilltuir, y byddwch yn cwblhau elfen ymarferol Pass Plus Cymru gydag ef, y DVLA er mwyn gwirio trwydded eich cerbyd a'r Asiantaeth Safonau Gyrru a Cherbydau (DVSA) a fydd yn rhoi'ch tystysgrif Pass Plus i chi yn unig.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel y bo'n briodol ar gyfer cyflawni contract. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol  ar ein gwefan .

F. Covid-19

Cyn mynd ar y cwrs mae'n rhaid i bob ymgeisydd fod yn hollol ymwybodol o symptomau COVID-19 (tymheredd uchel, peswch parhaus newydd, colli synnwyr blasu neu arogli). Ni chaniateir i unrhyw ymgeisydd sy'n teimlo'n sâl neu sy'n dangos symptomau cyn dechrau'r hyfforddiant fynd ar y cwrs. Bydd angen iddynt ddilyn canllawiau www.gov.uk/coronavirus ac os oes angen help meddygol arnynt, gallant ddefnyddio GIG 111 ar-lein.

 


Amodau a thelerau

1. Gofynion cyfreithiol ar gyfer hyfforddiant ar y ffordd

1.1. Mae'n rhaid i bob ymgeisydd sydd am gael hyfforddiant gyrru ar ffyrdd cyhoeddus fod yn ddeiliad trwydded yrru gyfredol sy'n cynnwys y grŵp cerbydau priodol ac ni ddylai fod wedi'i wahardd rhag dal trwydded o'r fath. Mae gofyn i'r ymgeisydd felly hysbysu DASA os bydd y sefyllfa hon yn newid ar unrhyw adeg yn ystod y cwrs.

1.2. Bydd yr hyfforddwr yn archwilio'r trwyddedau gyrru cyn y bydd pob cwrs hyfforddiant ar y ffordd yn dechrau. Ni fydd ymgeiswyr nad ydynt yn dangos trwydded yrru ddilys yn derbyn hyfforddiant ar y diwrnod hwnnw ac, oni bai y deuir o hyd i ymgeisydd i gymryd eu lle o fewn cyfnod rhesymol ar y diwrnod hwnnw, bydd y polisi canslo yn berthnasol.

1.3. Bydd yr hyfforddwr yn darparu'r cerbyd hyfforddi, a bydd yn gyfrifol am sicrhau bod y cerbyd wedi'i yswirio'n gywir rhag yr holl risgiau trydydd parti, fel sy'n ofynnol dan y Deddfau Traffig Ffyrdd. Bydd yr hyfforddwr hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod y cerbyd a ddarperir yn addas i'w ddefnyddio ar y ffordd a'i fod yn cydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth berthnasol ynghylch traffig ffyrdd.

2. Yswiriant

2.1. Bydd yr hyfforddwr yn meddu ar yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus gyda therfyn indemnio o £5 miliwn.

2.2. Hefyd, bydd gan yr hyfforddwr yswiriant Indemniad Proffesiynol gyda therfyn indemnio o £3 miliwn. Gellir gofyn am gael gweld copi o'r naill dystysgrif neu'r llall gan DASA.

3. Talu

3.1. Rhaid i'r ymgeisydd dalu'r swm o £20 tuag at gost lawn y cwrs cyn ei fynychu. Ceir cymhorthdal gan DASA i dalu gweddill y gost, sef tua £100, a fydd yn amodol ar yr ymgeisydd yn bodloni'r amodau perthnasol, fel y nodir yn y telerau hyn.

4. Polisi canslo

4.1. Bydd ymgeisydd sy'n methu â dod i'r sesiwn theori yn cael cyfle i fynychu cwrs yn ddiweddarach os bydd yn talu ffi ail-archebu o £10.   Bydd ymgeisydd sy'n mynychu'r sesiwn theori ond sy'n methu â mynychu diwrnod y sesiwn ar y ffordd yn cael cyfle i fynychu'r sesiwn ar y ffordd eto os bydd yn talu ffi ail-archebu o £10. Os caiff y sesiwn hon ei chanslo lai na 24 awr cyn dyddiad dechrau'r cwrs ar y ffordd a drefnwyd ymlaen llaw, bydd ffi ganslo o £30 a ffi aildrefnu o £10 yn berthnasol.

4.2. Caniateir methu â dod i'r naill sesiwn neu'r llall unwaith yn unig. Wedi hynny, bydd yr ymgeisydd yn colli'r ffi o £20 neu'n talu'r ffi gymorthdaledig o £100 i fynychu'r cwrs nesaf sydd ar gael. Os bydd un ymgeisydd yn methu â dod i'r sesiwn ar y ffordd, bydd yr hyfforddiant yn parhau am gyfnod o chwe awr ar sail un-i-un.

5. Hyd y cytundeb a'i derfynu

5.1. Bydd yr ymgeisydd yn cytuno i DASA holi'r DVLA am gategorïau, cyfredolrwydd a manylion y troseddau a gofnodir ar drwydded yrru'r ymgeisydd.

6. Adroddiad am gyfranogiad

6.1 Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd yr ymgeisydd yn derbyn tystysgrif gan yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau a fydd yn caniatáu gostyngiadau ar yswiriant, fel yr amlinellir yn neunyddiau'r Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau ynghylch Pass Plus.

7. Proses gyswllt / archebu lle

7.1. Rhif ffôn: 01792 636633, ar gyfer ymholiadau'n unig. Gall ymgeiswyr archebu lle ar-lein hefyd yn  www.ticketsource.co.uk/swansearoadsafety.

8. Adborth

8.1. Bydd pob ymgeisydd yn cael cyfle i lenwi ffurflen adborth mewn perthynas â'r cwrs.   Bydd y ffurflen adborth hon yn cynnwys cwestiynau ynghylch y gwasanaeth a ddarparwyd gan bob hyfforddwr.  Bydd yr adborth hwn yn cael ei gofnodi a'i ddefnyddio i fesur effaith y prosiect a pherfformiad pob hyfforddwr.  Bydd pob hyfforddwr yn cael adborth ynghylch ei berfformiad yn rheolaidd.

9. Darparu hyfforddiant

9.1. Bydd yr hyfforddiant yn cael ei ddarparu fel y nodir yn nodiadau cyfarwyddyd Cynllun Pass Plus yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau, Côd Ymddygiad yr Hyfforddwyr Uwch-sgiliau Gyrru, a gofynion DASA i'r graddau y maent yn ymwneud â darparu'r hyfforddiant. I'r perwyl hwn, disgwylir i bob hyfforddwr roi arddangosiad gyrru i'r ymgeiswyr, sy'n cynnwys sylwebaeth.

10. Rheoli ansawdd

10.1. Bydd DASA yn cynnal archwiliadau gyda phob hyfforddwr yn rheolaidd i sicrhau bod yr hyfforddiant a roddir, cynnwys y cwrs a'r arddangosiad gyrru     a'r sylwebaeth, yn cyrraedd y safon a ddisgwylir gan hyfforddwyr Pass Plus Cymru. Dylid rhoi gwybod i DASA am unrhyw broblemau neu gwynion ynghylch     Hyfforddwr Uwch-sgiliau Gyrru sy'n cymryd rhan o fewn dau ddiwrnod ar ôl cwblhau'r cwrs.

11. Cyfyngu ar atebolrwydd

11.1. Bydd terfyn ar atebolrwydd DASA mewn perthynas ag unrhyw a phob hawliad (boed dan gyfraith contract, cyfraith camwedd, neu fel arall) sy'n deillio o'r Cytundeb hwn, neu mewn cysylltiad ag ef, sef £5 miliwn mewn perthynas ag atebolrwydd trydydd parti a £3 miliwn mewn perthynas ag atebolrwydd proffesiynol.

11.2. Heb ystyried unrhyw beth arall a gynhwysir yn y Cytundeb hwn, ni fydd y naill barti yn atebol i'r llall, dan unrhyw amgylchiadau, am y canlynol:

11.2.1. colli elw, busnes, ewyllys da, refeniw neu gynilion disgwyliedig; colled neu ddifrod arbennig, anuniongyrchol neu ganlyniadol; a

11.2.2. cholled neu ddifrod i ddata neu wybodaeth, ni waeth sut yr achoswyd hynny (ac eithrio yn achos twyll).

12. Hysbysiadau

12.1. Bydd unrhyw hysbysiad sydd i'w roi dan unrhyw Gytundeb yn cael ei ddanfon yn bersonol neu'i anfon drwy'r post cofnodedig dosbarth cyntaf (post awyr os yw'n cael ei anfon dramor), neu bost electronig, neu wasanaeth telegram neu wasanaeth negeseua arbennig cyfradd lawn (e.e.   Airborne, Federal Express).  Y cyfeiriad ar gyfer gwasanaethau pob parti fydd ei swyddfa gofrestredig, neu gyfeiriad tebyg arall y gall y naill barti fod wedi rhoi gwybod i'r llall          amdano yn ysgrifenedig gynt.

13. Y gyfraith

13.1. Mae'r ymgeisydd yn ymostwng i awdurdodaeth anghyfyngedig llysoedd Cymru a Lloegr ac yn cytuno y bydd unrhyw Gytundeb yn cael ei lywodraethu a'i ddehongli yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr.

14. Darpariaethau cyffredinol

14.1. Mae pob parti yn cytuno, wrth roi gwybodaeth i'r llall dan delerau unrhyw Gytundeb, nad yw ac na fydd yn mynd yn groes i Ddeddf Diogelu Data 1998 a'r holl is-ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â'r Ddeddf honno.

Close Dewis iaith